جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای شماره :513-2/8/1367

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ادعای وجودرابطه مادرفرزندی ازجمله دعاوی راجع به نسب می باشدکه بر طبق بند2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شورای انقلاب بایددردادگاه مدنی خاص رسیدگی شودلذارای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود،این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشور درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 939- ه 7/9/1367
پرونده وحدت رویه ردیف :67/45هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابشرح نامه شماره 66/112/1480-13/10/1366ازدادگاههای مدنی خاص تهران باارسال دورای ازشعب 13و18دیوان عالی کشوراعلام گردیده که درمورددعوی نسب آراءمختلف صادرشده ومراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می گرددکه بشرح ذیل خلاصه پرونده هامعروض ونظریه اعلام می شود:
1- درپرونده موضوع دادنامه 494/13-15/9/1366شعبه 13دیوان عالی کشوربانوخدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانوصفیه عابدینی بخواسته اثبات نسب فرزندانش بنامهای شهین ،زینت ،عصمت ،حمیدرضابدادگاه تقدیم وتوضیح داده است بعلت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکورخودرا درشناسنامه خوانده دعوی (نامادری )ثبت کرده واینک که دارای شناسنامه می باشدتقاضامی نمایداسامی نامبردگان درشناسنامه اش که مادرشان می باشد ثبت شودشعبه 112دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص )بموجب قرار552 24/4/66موضوع رااختلاف نسب ندانسته وخواسته دعوی راصرفاتغییرنام مادر تشخیص می دهدوبراین اساس قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تهران صادرکرده است وشعبه اول حقوقی یک بموجب قرار1518-7/6/1366 عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذاباحصول اختلاف درصلاحیت پرونده به شعبه 13دیوان عالی کشورارجاع وچنین رای داده است :
رای :نظربه اینکه برطبق بند2ازماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب درصلاحیت آن دادگاه می باشدبنابراین باتوجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان ازطرف خواهان به خودمی باشدوادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندمزبوراست لذاباتوجه به بند2ماده مذکورونظربه اینکه صرف طرح دعوانسب ایجادصلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی نمایدوضرورتی هم برای وجوداختلاف درنسب جهت ایجادصلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجودنداردبنابه مراتب رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده وبین دومرجع حل اختلاف می شود.
2- درپرونده موضوع دادنامه 453/18-28/8/1366شعبه 18دیوان عالی کشوربانومرضیه صفری باتقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستارتغییر نام نامادری خودبانواصلی به نام مادرتنی وواقعی بانوآسیه عبدی می شودودر ستون خواسته تقاضای اثبات نسب رانیزقیدمی کندودرجلسه 21/3/1366 دادگاه درشناسنامه مادرم خانم اصلی ذکرشده درحالی که مادرم خانم آسیه عبدی می باشدوخانم اصلی همسراول پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیردبجای اسم مادرم نام آن همسرش رانوشته است تقاضادارم دادگاه پس ازبررسی تایید نمایدکه من فرزندآسیه عبدی هستم شعبه 112دادگاه مدنی خاص تهران بشرح قرارشماره 841-22/6/1366دعوی اقامه شده ترافع درنسق ندانسته وخواسته را صرفاتغییرنام مادرتشخیص داده وبصلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادرنموده است وشعبه اول دادگاه اول حقوقی یک تهران درتاریخ 8/7/66نظرمی دهدکه قرارعدم صلاحیت صادرموجه نیست زیراخواهان اداره ثبت احوال وخانم اصلی ازطرف دعوی قرارنداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی رابه کیفیت مطروح صحیح نمی دانست بایدمبادرت به انشاءرای درماهیت نمایدوصدورقرارعدم صلاحیت فاقدموقعیت قانونی می باشدلذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می شودتادرصورت بقاء به عقیده خودجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال دارندوپرونده باحصول اختلاف درصلاحیت درشعبه 18دیوان عالی کشورمطرح وطی دادنامه شماره 453/18-28/8/66چنین رای داده است :
رای :باتوجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادردرشناسنامه خواهان است وباعنایت به اینکه دعوای باچنین عنوان اعم ازاینکه بنحوصحیح وبه طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشدیاخیرفی نفسه درصلاحیت دادگاه حقوقی یک می باشدونه دادگاه مدنی خاص وتحقق اختلاف درنسق هم نشده تادادگاه اخیرالذکردراین مقوله صلاحیت رسیدگی واظهارنظرداشته باشدلهذاباتایید قرارصادره ازشعبه 112دادگاه مدنی خاص تهران ونقض قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکردرمانحن فیه حل اختلاف می نماید.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرماییدبین آراءشعب 13و18دیوان عالی کشوردرموضوع واحدومشابه (اثبات نسب )تهافت وجوددارد بنابه مراتب به استنادقانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت ایجادهماهنگی ووحدت رویه می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
بتاریخ روزدوشنبه :2/8/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای دکترفتح الله یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی تشکیل گردیده .
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"بسمه تعالی :دریکی ازدوپرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 494/13 15/9/66شعبه 13دیوان عالی کشورتصریح شده است بعلت اینکه بانوخدیجه پورنعمتی فاقدشناسنامه بوده نام فرزندانش درشناسنامه بانوصفیه عابدینی نامادری آنهاقیدشده ودرپرونده دیگریعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 453/18-28/8/1366شعبه 18دیوان عالی کشور،بانومرضیه صفری مدعی است که مادرواقعی وی بانوآسیه عبدی بوده است درحالی که نام مشارالیها بعنوان فرزنددرشناسنامه اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه درپرونده اول وچه درپرونده دوم ماهیت قضیه هماننداست بدین ترتیب که درپرونده اول مادری دعوی نسب درموردفرزندان ادعای خودمی کندکه نام آنهادرشناسنامه نامادری آنهادرج شده ودرپرونده دوم دختری مدعی فرزندی خودبه بانوی دیگری غیرازکسی است که بموجب شناسنامه مادروی شناخته شده است لذارای شعبه 13 دیوان عالی کشورکه رسیدگی به دعوی رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تاییدمی شود"مشاوره نموده به اکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12758-22/9/1367
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 681-683
18
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
513
تاریخ تصویب :
1367/08/02
تاریخ ابلاغ :
1367/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :