×

قانون الحاق یک بند به ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

قانون الحاق یک بند به ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

قانون-الحاق-یک-بند-به-ماده-15-قانون-استخدام-نیروهای-مسلح-شاهنشاهی
ماده واحده - بند ه به شرح زیر به ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی الحاق می گردد:
ه - معافیت از خدمت .
در صورتی که ادامه خدمت مشمولان این قانون به تشخیص هیاتها و کمیسیون مندرج در مواد 113 و 118 این قانون منطبق با مصالح نیروهای مسلح شاهنشاهی نبوده و مورد از مصادیق بند "د" این ماده نباشد از خدمت معاف گردیده و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:
1 - در صورتی که 20 سال خدمت یا بیشتر داشته باشند حقوقی معادل حقوق بازنشستگان از صندوق بازنشستگی مربوط به آنان پرداخت می گردد و از نظر امور رفاهی و درمانی همچنین مستمری وراث نیز مشمول مقررات مربوط به بازنشستگان خواهند بود.
2 - در صورتی که کمتر از بیست سال خدمت داشته باشند حسب مورد از مبلغی معادل وجوهی که در باز خرید سوابق خدمتی به افسران و درجه داران پرداخت می شود به طور یکجا استفاده خواهند نمود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ششم آذر ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1356/10/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.