×

مطابق ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وقتی مستخدم متهم به جرمی باشدکه درصلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست

مطابق ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وقتی مستخدم متهم به جرمی باشدکه درصلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست

مطابق-ماده-17-قانون-هیئتهای-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-وقتی-مستخدم-متهم-به-جرمی-باشدکه-درصلاحیت-مراجع-قضائی-است-تا-قبل-از-اتخاذ-تصمیم-قضائی-هیئت-مجاز-به-رسیدگی-نیست-

وکیلتاریخ 7/3/70 شماره دادنامه 25-24-23 کلاسه پرونده 70/13

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 17 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 مجلس شورای اسلامی (درمواردی که درمحاکم صالحه ثابت شودکه مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یایکی ازفرقه های ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مامورین ومنابع ساواک که فعالیتهای ضد مردمی داشته اند منفصل خواهندشد.
نظر به اینکه مقصود ازعبارت (محاکم صالحه ) مقرردرماده مزبور دادگاههای صلاحیتداردادگستری بوده و هدف مقنن از تاکید برضرورت احراز توجه خطاهای منتسبه به متهم درمحاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضائی به موضوع پس ازتفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم واتخاذ تصمیم قضائی درقضیه بوده است بنابراین دادنامه شماره 894-14/6/69 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 67/826 که متضمن این معنی می باشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود و این رای به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 7/3/70 شماره دادنامه 25-24-23 کلاسه پرونده 70/13
70/22-70/25

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقایان عبدالعلی کریمی شیخها،علیرضاجبارزاده بهمن تاج الدین
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و12و14 دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/1153 موضوع شکایت آقای عبدالعی کریمی شیخها بطرفیت :هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش خراسان بخواسته :اعتراض به انفصال بشرح دادنامه شماره 670-2/9/64 حکم به ردشکایت شاکی صادرنموده است .
ب - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/565 موضوع شکایت آقای علیرضاجبارزاده به طرفیت : اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان بخواسته : اعتراض به رای شماره 430-6/11/63 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 349-29/5/68 حکم به ردشکایت شاکی صادرنموده است .
ج - شعبه یازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/942 موضوع شکایت آقای بهمن تاج الدین بطرفیت :هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش خراسان بخواسته :ابطال رای شماره 432 مورخ 6/11/63 مبنی بر انفصال دائم ازخدمات دولتی بشرح دادنامه شماره 65/229-31/3/65 حکم به ردشکایت صادرنموده است .
د- شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/826 موضوع شکایت آقای صادق فولادی بطرفیت : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش وپرورش خراسان بخواسته : اعتراض به رای شماره 431-6/11/63 مبنی بر انفصال ازخدمات دولتی طی دادنامه شماره 894-14/6/69 چنین رای صادر نموده است :
اولا-رای مذکوربرخلاف ماده 13 آئیننامه اجرائی قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادرگردیده زیراپرونده اتهامی حکایتی نداردکه موارداتهام ودلائل آن به اطلاع کارمندرسیده باشد درنتیجه رای مذکوربرخلاف ماده 14 آئیننامه مذکوره صادرگردیده ،زیراعدم اعلام موجب شده است که کارمند نتواندازحقی که برای او درماده 14 آئیننامه مذکوره تعیین شده استفاده نماید.
ثانیا- رای بدوی فوق الذکربرخلاف ماده 17 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادرگردیده ،زیرادرپرونده اتهامی دلیلی براینکه درمحکمه صالحه دادگاه ثابت شده باشدکه شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمی شود.
ثالثا-مرادازمحکمه صالحه که درماده مذکورذکرشده دادگاه است ،که مرجع صدورحکم است نه دادسرا.
رابعا-درمتن رای ذکرشده (بادرنظرگرفتن رای دادگاه )وحال آنکه رایی ازدادگاه در پرونده وجودنداردوخامسادرمقدمه رای یکی ازدلائل اتهام اعلام رای دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است ،حال آنکه چنین اعلامی درپرونده وجود ندارد.لذاحکم به نقض رای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ورسیدگی مجدددر هیئت جانشین صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 362 تا364
روزنامه رسمی شماره 13557-4/7/1370
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 25

تاریخ تصویب : 1370/03/07

تاریخ ابلاغ : 1370/07/04

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : مالیات -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.