×

دارنده چک پس از انقضای ششماه از تاریخ صدور واقعی چک به بانک محال علیه مراجعه کرده است و لذا چک بلامحل فاقد وصف کیفری است

دارنده چک پس از انقضای ششماه از تاریخ صدور واقعی چک به بانک محال علیه مراجعه کرده است و لذا چک بلامحل فاقد وصف کیفری است

دارنده-چک-پس-از-انقضای-ششماه-از-تاریخ-صدور-واقعی-چک-به-بانک-محال-علیه-مراجعه-کرده-است-و-لذا-چک-بلامحل-فاقد-وصف-کیفری-است بتاریخ 2/7/79
پرونده کلاسه 79/267
دادنامه 1055-2/7/79
مرجع رسیدگی : شعبه 1314 دادگاه عمومی تهران
شاکی : داود ضیائی پور با وکالت خلیل شهنائی - خ ولیعصر ...
متهم : مهدی کاشانی حیدری با وکالت محمدرضا ناجی - تهران بزرگراه آفریقا ...
اتهام : صدور چک بلامحل
گردشکار- دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بشرح زیرصدوررای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مهدی کاشانی حیدری فرزند رضا دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل بشماره 98025 عهده بانک سپه بمبلغ 648000 ریال موضوع شکایت آقای داغود غیائی پور با عنایت به مدافعات متهم و وکیل ایشان دایر بر اینکه چک مذکور در سال 1276 صادر و تسلیم شده است و باالتفات به اینکه بنا به نظریه کارشناسان منتخب دادگاه چک فوق الذکر مقارن با اصدار چکهای شماره 98022 و 98024 از جاری 10/4912 مربوط به متهم صادر شده که حسب گواهی بانک محل علیه چکهای فوق الاشعار به ترتیب در تاریخ 6/7/1376 و 7/7/1376 توسط شاکی به بانک ارائه و وجوه آنها دریافت شده اند و با امعان نظر به اینکه چک موضوع شکایت در تاریخ 2/3/379 به بانک محال علیه ارائه و گواهی عدم پرداخت صادر شده است که مراتب مارالذکر دلالت بر آن مینماید دارنده چک پس از انقضای ششماه از تاریخ صدور واقعی چک به بانک محال علیه مراجعه کرده است و حسب مقررات ماده 11 قانون صدور چک در صورتکیه دارنده چک پس از مهلت مقرر( ششماه ازتاریخ صدور چک ) به بانک مراجعه نماید حق شکایت کیفری وی ساقط میگردد و در مانحن فیه با وصف پیش گفته انقضاء مهلت مذکور محرز و مسلم است لهذا دادگاه تعقیب کیفری متهم مذکور را منتفی دانسته وقرار منع پیگرد وی را صادر و اعلم مینماید0 این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان است 0 دادرس شعبه 1314 دادگاه عمومی تهران - حسینیان


کلاسه پرونده : 79/22 ت /1243
تاریخ : 23/8/79
شماره دادنامه : 1252
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
هیئت شعبه آقایان : قندی 0000 حسینی طباطبائی (مستشاران دادگاه )
تجدیدنظرخواه : آقای داود غیائی پور با وکالت آقای خلیل شهنائی بنشانی تهران خ ولیعصر نرسیده به دکتر فاطمی خیابان پرستو پلاک 12 طبقه همکف
تجدیدنظرخوانده : آقای مهدی کاشانی حیدری
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظراز دادنامه شماره 1055 مورخ 2/7/79شعبه 1314 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخوانده دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع پس از ثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خلیل شهنائی وکیل دادگستری به وکالت از جانب آقای داود ضیائی پور نسبت به دادنامه شماره 1055 مورخ 2/7/79 صادره از شعبه 1314 دادگاه عمومی تهران که بر صدور منع تعقیب آقای مهدی کاشانی حیدری از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل شماره 98025-26/2/79 بانک سپه بمبلغ 000/000/48 ریال اشعار دارد توجها" به مجموع اوراق پرونده و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته جسب نظریه کارشناسان منتخب دادگاه نخستین اصدار یافته و به نظریه مزبور دلیل بر قطع و یقین به اصدار چک فوق در سال 1376 نمیناید با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و به استناد ماده 252 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - و با نقض قرارتجدیدنظر خواسته (قرار موقوفی تعقیب ) پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده میگردد رای صادره قطعی است 0 مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران سید رسول حسینی طباطبائی حمیدرضاقندی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1055

تاریخ تصویب : 1379/07/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.