جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.رای شماره 20-25/7/1363

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون درامورمدنی برطبق قانون ومقررات مربوطه قبول درخواست تجدید- نظرنسبت به آراءدادگاه صلح ورسیدگی به آن دردادگاه عمومی تجویزگردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی )شماره 28195/1مورخ 7/6/62شورای عالی قضائی هم که ازنظرملاک مستندبه نظرفقهای شورای نگهبان است منافاتی باامرمذکور نداردفلذارای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظرنسبت به رای دادگاه صلح راپذیرفته وبارعایت مقررات مبادرت به صدورحکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد.این رای برطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 175-ه 6/8/1363
ردیف :63/38هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند:دفترکل دادگاههای عمومی تهران دادنامه های شماره 266-7/3/67و13-16/1/63صادره ازشعب 8و15دادگاههای عمومی تهران راکه باتوجه به بخشنامه شماره 18273/1-11/4/62شورای عالی قضائی راجع به پژوهش ازاحکام دادگاههای بدوی راطی گزارشی تقدیم آقای رئیس کل محاکم عمومی تهران نموده تادرصورت اقتضاجهت طرح درهیئت عمومی وایجادوحدت رویه به دیوان عالی کشوراحاله شودکه باپی نوشت آقای رئیس کل محاکم دادنامه هابه دادسرای دیوان عالی کشورارسال گردیده وبامطالبه و ملاحظه پرونده های مربوط چون درموردپذیرش وعدم پذیرش دادخواست پژوهش ازدادگاههای عمومی تهران آراءمختلف صادرورویه های متفاوتی اتخاذشده لذاگزارش جریان پرونده های مربوط به آراءمذکورذیلابعرض می رسد:
1- خلاصه جریان پرونده شماره 62/95موضوع دادنامه شماره 266-7/3/63 شعبه 8دادگاه عمومی تهران :آقای اکبروسیدمهدی وبانوآغابیگم میرقربان قاسمی وآقای حسین وبانوفاطمه میرقربان جاسبی دادخواستی بخواسته رفع تصرف غاصبانه یک باب مغازه وانباریهای منضم به آن به دادگاههای صلح تهران تقدیم کرده ورسیدگی به شعبه 13ارجاع شده وشعبه مزبورپس ازرسیدگی یدخواندگان رایدخاصبانه تشخیص نداده ودعوی اقامه شده رامردوددانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم علیهم ازحکم صادره پژوهش خواسته و دادخواست خودرابه دادگاههای عمومی تسلیم نموده اندکه به شعبه هشتم برای رسیدگی ارجاع گردیده است دادگاه مذکوردادخواست تقدیمی راپذیرفته و شروع به رسیدگی نموده وسرانجام بشرح دادنامه شماره 266-7/3/63حکم صادره ازشعبه 13دادگاه صلح راعیناتاییدنموده است .
2- خلاصه جریان پرونده شماره 63/15موضوع دادنامه شماره 13-16/1/63 شعبه 15دادگاه عمومی تهران :خانم فرشته سیفی بطرفیت آقای وحیدتائب دادخواستی به خواسته تخلیه مورداجاره (پلاک 6750-1045)به دادگاههای عمومی صلح تهران تقدیم کرده که جهت رسیدگی به شعبه 67ارجاع شده ودادگاه مذکورپس ازرسیدگیهای لازم بشرح دادنامه شماره 833-8/11/62حکم به تخلیه مورداجاره خوانده صادرنموده است محکوم علیه ازحکم صادره درخواست رسیدگی پژوهشی کرده که به شعبه 15دادگاه عمومی تهران ارجاع شده ودادگاه شعبه 15بشرح صورت جلسه مورخ 16/1/63بشرح زیراتخاذتصمیم کرده است "تصمیم دادگاه :نظربه اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به استناداصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظردراحکام رافاقدمجوزشرعی تشخیص داده اندومراتب بشرح نامه شماره 18273/1مورخ 11/4/62شورای عالی قضائی به کلیه محاکم ابلاغ گردیده است بنابراین موجبی برای پذیرش دادخواست مطروحه وجودنداشته ومقررمی دارددفترپرونده راازآمارکسرو بایگانی نموده ومراتب استحضارااعلام گردد."
نظریه :بطوری که ملاحظه می فرمائیددرموردپژوهشخواهی ازاحکام دادگاههای صلح ازطرف محاکم عمومی تهران رویه های مختلفی اتخاذشده و دادگاه عمومی شعبه 8تهران باقبول دادخواست پژوهشی پرونده امررامورد رسیدگی قرارداده وبه صدوررای مبادرت ورزیده ولی شعبه 15دادگاه عمومی از پذیرفتن دادخواست پژوهش خودداری وبه استنادبخشنامه شورای عالی قضائی ونظرفقهای محترم شورای نگهبان موجبی برای قبول آن ندیده ودستوربایگانی پرونده راصادرنموده است .بنابه مراتب باتوجه به اهمیت موضوع به منظور ایجادرویه واحدبه استنادماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه سال 1337درخواست طرح موضوع رادرهیئت عمومی دارد.
بااحترام :ازطرف دادستان کل - سیدباباصفوی
به تاریخ روزچهارشنبه 25/7/1363جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان ،آقایان :روساءومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"به عقیده اینجانب بایددادگاههای عمومی دادخواست پژوهش (تجدیدنظر)راکلاقبول وآن رابه جریان اندازندالنهایه پس ازرسیدگی های لازم درصورتی که رای دادگاه بدوی ازجهت سه موردمذکوردرنظریه شورای محترم نگهبان که دستورالعمل شماره 28495/1-7/6/62شورای محترم عالی قضائی مستندبه آن است واجداشتباه باشدآن رانقض وفسخ نمایدنتیجتارای دادگاه شعبه 8عمومی تهران موردتاییداست "مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11573-28/8/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 323-325

18
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1363/07/25
تاریخ ابلاغ :
1363/08/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :