جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره ه/89 3/9/1363

رای تصحیحی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درموردماده 51 آئین نامه اجرائی اراضی شهری .

چون حسب محتویات پرونده وبشرح بند9دادنامه شماره 1-22/9/61 هیئت عمومی دیوان ماده 51 آئین نامه اجرائی اراضی شهری بموجب نظریه شورای نگهبان ازجمله :" از زمینهائی که دراختیاروزارت مذکور...."الی آخر،بر خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده وهیئت عمومی دیوان نیزجمله مزبوررا خارج ازحدودقانونی دانسته ودرقسمت اخیردادنامه صادره جمله مزبوراز قلم افتاده است بنابراین بعدازماده 51عبارت :" از جمله از زمینهائی که دراختیار وزرات مذکور...." تا آخرماده ، اضافه ودادنامه فوق الاشعاربه این کیفیت اصلاح می شود
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
بسمه تعالی
به تاریخ 9/7/63هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی باحضورروساءشعب دیوان تشکیل ودرخواست شماره 27/1098مورخ 11/4/63اداره کل حقوقی ،ارزیابی وپرداخت خسارات وزارت راه وترابری موضوع اختلاف موجود در بند 9 دادنامه شماره 1-22/9/61 و قسمت اخیرآن درموردماده 51 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مطرح شد و پس از بررسی سوابق امر،رای تصحیحی بشرح زیرصادرمی شود:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11588-17/9/63
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 370-371

18
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
89
تاریخ تصویب :
1363/09/03
تاریخ ابلاغ :
1363/09/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :