جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده واحده - افسران و همافران و درجه داران و محصلین مشروح زیر: افسرانی که در داخل یا خارج کشور دوره مقدماتی رسته ای یا معادل آن را طی می نمایند و همافران و درجه دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور تحصیل می کنند و نیز آن عده از محصلینی که بدون داشتن درجه نظامی به هزینه نیروهای مسلح شاهنشاهی در یکی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول تحصیل می باشند در صورتی که به علت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و مصالح نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا به موجب مقررات پیش بینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوط از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به پرداخت دو برابر هزینه ای هستند که برای تحصیل آنان صرف شده و هر گاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزایی باشد در مراجع قضایی تعقیب خواهند شد.
تبصره 1 - در صورتی که اخراج افسران ، همافران ، درجه داران و محصلین مذکور به علت عدم استعداد و صلاحیت باشد از پرداخت هزینه تحصیلی مذکور در این قانون معاف خواهند بود مشروط بر این که عدم استعداد و صلاحیت صوری نبوده و ناشی از اعمال ارادی آنان نباشد.
تبصره 2 - اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن موثر باشد.
تبصره 3 - این قانون از تاریخ 26/4/1354 قابل اجرا بوده و از همان تاریخ مقررات بند پ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه 1346 ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 22/2/2535، در جلسه سه شنبه یازدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1355/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :