جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 294/013 ط 30/7/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
شورای عالی اداری در هشتاد وهفتمین جلسه مورخ 26/7/1379 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه داخلی شورای عالی اداری را بشرح تصویب نمود:
ماده 1ـ ریاست جلسات شورا به عهده رئیس جمهور و در غیاب وی به عهده معاون اول رئیس جمهور است که توسط ایشان تعیین می شود.
ماده 2ـ جلسات شورا با شرکت حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای حداقل 6 نفر از اعضاء معتبر می باشد .
ماده 3ـ ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور به عنوان کمیسیون تخصصی شورای عالی اداری فعالیت می نماید.
تبصره ـ نحوه تعیین اعضای ستاد مذکور و حدود وظایف آن به ترتیبی خواهد بود که در مصوبه شورای عالی اداری قید گردیده است .
ماده4ـ طرحهای اصلاحی نظام اداری و اجرایی کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،دستگاههای اجرایی و اعضای شورای عالی اداری ارائه می گردد در قالب فرم هایی که توسط دبیرخانه شورای عالی اداری ابلاغ خواهدشد در شورای عالی اداری مطرح می شود.
تبصره ـ ریاست شورا می تواند بنا به تشخیص خود موضوعاتی را مستقیما به شورا ارجاع نماید.
ماده 5ـ دستور جلسات به همراه مستندات مربوط یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورای عالی اداری توسط دبیر شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
ماده6ـ مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور با امضاء معاون رئیس جمهور و دبیر شورا جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ می گردد.
ماده7ـ دبیرخانه شورای عالی اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر می باشد ورئیس سازمان دبیر شورا خواهد بود.
ماده8ـ وظایف شورای عالی اداری عبارتست از:
ـ ثبت و ضبط مذاکرات شورا.
ـ بررسی پیشنهادهای اجرایی در انطباق با فرمهای ابلاغی از سوی دبیر خانه شورا و درخواست تکمیل و رفع مغایرت ها.
ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی اداری .
ـ تهیه وارائه گزارشهای لازم در زمینه روند اجرایی مصوبات و ارزیابی پیامدهای اجرایی آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی اداری با همکاری دستگاههای اجرایی.
ـ تهیه و تنظیم دستور جلسات شورا و ارسال دعوت نامه برای اعضای شورای عالی اداری .
ـ تنظیم مصوبات شورای عالی جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی و ضبط و نگهداری سوابق آنها.
ـ اخذ طرحها و برنامه های مربوط به اصلاح نظام اداری وپیشنهادات دستگاههای اجرایی و پیگیری اقدامات و بررسیهای کارشناسی لازم در مراجع ذیربط به منظور طرح در شورای عالی اداری .
ـ تهیه گزارشهای مربوط به ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور در زمینه پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام اداری کشور به منظور ارائه به شورای عالی اداری وسایر مراجع ذیربط .
ـ انجام سایر امور محوله .
ماده 9ـ مسئولیت اجرایی این مصوبه و به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورـ دبیرخانه شورای عالی اداری می باشد.
معاون رئیس جمهورو دبیر شورای عالی اداری ـ محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :