جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 290/013 ط 30 /7/1379
وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های کشور
شورای عالی اداری ،در هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 26/7/1379،ضمن تاکید بر پیگیری اجرای برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وستاد برنامه ریزی تحول اداری وانجام اصلاحات ساختاری در زمینه سازماندهی و تشکیلات ،روش ها و فرآیندهای انجام کار و ساده سازی مقررات و مراحل ارائه خدمات دولتی ،نیروی انسانی و توسعه فن آوری اطلاعات در نظام اداری توسط وزارتخانه ها،سازمان ها وموسسات دولتی و نهادهای عمومی ،شوراهای برنامه ریزی تحول اداری و ستادهای برنامه ریزی تحول اداری استان ها و به منظور تداوم اقدامات فعالیت های شروع شده در این زمینه ها و تسریع در پیشبرد هدف ها و سیاستهای پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه تصویب نمود:
1ـ ستا برنامه ریزی تحول اداری فعالیت خود را با هدف ها و وظایف و اختیارات پیش بینی شده در مصوبه شماره 2056/12/1،مورخ 19/2/1377شورای عالی اداری ادامه خواهدداد وترکیب اعضای آن به شرح زیر اصلاح می گردد.
ـ معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :رئیس ستاد.
ـ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ـ معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ـ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی .
ـ چهارنفر از معاونان وزارتخانه ها از بخش های فرهنگی ،اجتماعی ،زیربنایی و تولیدی صاحب نظر در مسائل مدیریت ،به پیشنهاد رئیس سازمان و تولید رئیس شورای عالی اداری .
ـ چهارنفر صاحب نظر در مسائل مدیریت و منابع انسانی و فن آوری اطلاعات ،به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس شورای عالی اداری .
ـ رئیس مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری .
2ـ شورا های تحول اداری وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت خود را با هدف ها، وظایف و اختیارات پیش بینی شده در مصوبه شماره 5958/12/1،مورخ 23/4/1377شورای عالی اداری ادامه خواهد داد و ترکیب اعضای آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ـ وزیریا بالاترین مقام دستگاه اجرایی :رئیس شورا0
ـ دونفر از معاونان وزارتخانه یا سازمان ،به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی .
ـ دونفر صاحب نظر در مسائل مدیریت و فن آوری اطلاعات به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی .
ـ یک نفر صاحب نظر در مسائل مدیریت و امور اداری به انتخاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ـ یک نفر از مدیران صاحب نظر در مسائل و امور اداری .
ـ یک نفر از کارکنان صاحب نظر در مسائل مدیریت و امور اداری .
تبصره ـ انتخاب یک نفر مدیر و کارمند صاحب نظر در مسائل مدیریت اداری ،براساس تصویبنامه شماره 3812/11،مورخ 12/6/1377 ستاد برنامه ریزی تحول اداری ،صورت خواهد گرفت .
3ـ ستادهای برنامه ریزی تحول اداری استان ها فعالیت خود را باهدف ها،وظایف و اختیارات پیش بینی شده در مصوبه شماره 99/14،مورخ 27/5/1378شورای عالی اداری ادامه خواهندداد وترکیب اعضای آن ،به شرح زیر ،اصلاح می گردد.
ـ استاندار به عنوان رئیس ستاد.
ـ معاون برنامه ریزی و اداری و مالی استانداری .
ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
ـ مسئول مرکز آموزش مدیریت دولتی استان .
ـ چهار نفر از مدیران کل دستگاههای اصلی استان از بخشهای فرهنگی ،اجتماعی ،زیربنایی و تولیدی ،به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
ـ دو تا چهار نفر صاحب نظر در مسائل مدیریت و فن آوری اطلاعات ،به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
تبصره ـ دبیرخانه ستاد برنامه ریزی استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مسئولیت دبیرخانه ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان را به عهده خواهد داشت .
4ـ مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیر خانه شورای عالی اداری ،گزارش پیشرفت کار برنامه تحول نظام اداری و اقدامات و فعالیتهای ستاد برنامه ریزی تحول اداری ،شوراهای تحول اداری دستگاههای اجرایی وستادهای برنامه ریزی تحول اداری استان ها را به صورت دوره ای ،به شورای عالی اداری خواهدکرد.
معاون رئیس جمهور ودبیر شورای عالی اداری ـمحمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :