جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 43088/ت 23063ه 26/9/1379

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 11/8/1379 بنا به پیشنهادشماره 4345/105 مورخ 11/8/1379 ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای کشور،به استناد ماده(151)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1379ـآیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1- ستاد هماهنگی آموزش های فنی وحرفه ای که در این ایین نامه به اختصار ستاد نامیده می شود مرجع هماهنگی سیاستگذاری های بخش آموزش فنی وحرفه ای است .
ماده2ـ آموزش های فنی و حرفه ای عبارت است از آموزش های رسمی یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می گردد و شامل آموزشهای توسط فنی و حرفه ای و کاردانش ،کاردانی فنی و حرفه ای و علمی ـکاربردی ،ضمن خدمت و مدیریت حرفه ای تخصصی و سایر آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت می باشد .
ماده3ـ اهداف ستاد به شرح زیر است :
1ـ کمک به تحقق اهداف کمی و کیفی قانون برنامه توسعه از طریق ارتقای سطح مهارت های شغلی فنی حرفه ای و همچنین دانش تخصصی نیروی انسانی شاغل (شامل بخش های صنعت ،کشاورزی وخدمات )
2ـ هماهنگی درارایه آموزش های فنی حرفه ای بادرنظردرگرفتن نکات زیر:
الف ـ بر بهره برادی موثرازامکاتات بالقوه وبالفعل کشور،
ب ـ ارتقای منزلت مادی ومعنوی آموزش های فنی حرفه ای درجامعه ،
برقراری رابطه منطقی ومتناسب بین آموزش های فنی حرفه ای وآموزش های عمومی وعالی
دـ ٍتشویق بخش تعاونی وخصوصی به سرمایه گذاری ومشارکت درگسترش آموزش های فنی وحرفه ای ،
ه ـ تاکیدبرویژگی های منطقه ای وتخصصی برنامه های آموزشی فنی وحرفه ای ،
وـتاکیدبرآموزش های فنی وحرفه ای متانسب بانیازهای بانوان ،
3ـایجادارتباط منطقی بین آموزش های فنی وحرفه ای ونیازبازارکاردرزمینه های مختلف تخصصی باتاکیدبرتقویت روحیه کارآفرینی وخوداتکایی نیروی انسانی.
4ـافزایش کیفیت وارتقای کارآرایی نظام آموزش های فنی وحرفه ای به منظورتامین واصلاح هرم نیروی انسانی .
ماده 4ـ وظایف ستادعبارتنداز:
1ـتعیین راهبردهاوسیاست های بخش آموزش فنی وحرفه ای درچهارچوب قانون برنامه توسعه کشوروبادرنظرگرفتن نتایج حاصل ازپژوهش درزمیته ،مسائل ،تنگناه ها،امکانات،وقابلیتهاونیازهای کلیه بخش ها،.
2ـمتانسب سازی آموزش های فنی وحرفه ای باتوجه به وظایف وامکانات دستگاههای اجرایی ،.
3ـتعیین سهم سرمایه گذاری دولت وبخش غیردولت وبخش غیردولتی درآموزش های فنی وحرفه ای وایجادانگیزه برای بخش غیردولتی کشورآن مناطق مختلف آن ،.
4ـ بررسی وتصویب سیاست های تربیت وتامین نیروی انسانی موردنیازبخش فنی وحرفه ای ،.
5ـبررسی وارایه راهکارهاومقرراتی که توسعه ،تعمیق وتقویت مشارکت واحدهای تولیدی وخدماتی راتسهیل وتسریع نماید.
تبصره ـجلسات ستادباحضوردوسوم اعضاءرسمیت یافته وپیشنهادهاباحداقل 5رای به تصویب می رسد.
ماده 6ـوظایف اصلی دبیرخانه ستادبه شرح زیراست :
1ـتنظیم دستورجلسات ستاد،صورتجلسات وابلاغ مصوبات آن به دسنگاههای ذی ربط،.
2ـپیگیری مصوبات ستادوتهیه اطلاعات بازخوردی ،.
3ـتهیه بانک اطلاعات آموزش های فنی وحرفه ای وتوسعه شبکه های اطلاعاتی وارتباطی بین بخشی ،.
4ـ سایرامورمحول شده مربوط ازطرف ستاد،.
تبصره ـ دبیرخانه ستاددارای کمیسیون های تخصصی خواهدبود که باحضور نمایندگان متولیان دستگاههای ذی ربط وافرادصاحب نظرتشکیل می شودتاپیشنهادهای ارایه شده رابررسی کارشناسی نماید.
ماده 7ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورفقط آن کشورفقط آن دسته ازبرنامه های آموزش فنی وحرفه ای رادرلایحه بودجه کل کشورمنظورخواهدنمودکه باسیاست های مصوب ستادهماهنگ بوده ومغایرت نداشته باشد.
ماده8 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه و با توجه به انحلال شوراهای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کاربردی کلیه امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و نیروی انسانی شاغل دبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای کشوردراختیارسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرار می گیرد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :