جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.تاریخ 4/2/72 شماره دادنامه 10 کلاسه پرونده 71/171

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات موضوع شکایت به لحاظ اینکه اطلاق آنها توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/171 2/6/1372
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : خانم صدیقه جزایری .
موضوع شکایت وخواسته : لغوماده 47 و تبصره آن ازآئیننامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف .
مقدمه : شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مفادماده 47و تبصره آن تجاوز از اصل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.درهیچیک ازبندهای شش گانه ماده 1وسایرموادقانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه به اثلاث باقیه ومحبوسات موبدنشده است چگونه می توان توجیه شرعی وقانونی بعنوان مدلول ماده 47 آئیننامه اجرائی قانون مذکور و تبصره آن منضم کردن اثلاث باقیه توسط سازمان اوقاف که غیراز اوصیاء منصوص می باشدمی توانددرآینده موجبات تعطیلی امر وصیت مسلمین ویاحداقل رکوددرانجام مسائل وصیت گرددکه برخلاف نص صریح قران کریم بوده ونوعی بدعت می باشد لذا درخواست لغوماده 47 وتبصره مربوطه ازآئیننامه اجرائی رادارم . سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 3272/410-6/11/71 اعلام داشته اند:
1- درخواست ابطال ماده 47 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه ازنظرمبانی شرعی وموازین قانونی فاقدهرگونه دلیل اثباتی و توجیهی می باشد.
2-اموالی که بعنوان محبوسات واثلاث باقیه ونذرووصیت برای امورخیریه وعام المنفعه تخصیص می یابددرعین داشتن اختصاصات ازنظر احکام ونتایج واداره اموروانجام مصارف ونظارت ودخالت حاکم شرع و..... نظیرومشابه وقف عام بوده وشمول مقررات مشترک است .
3- حکم قانونی مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام بامقررات مربوط به محبوسات واثلاث باقیه ونذروصدقات درماده 19ومواددیگری ازقانون اوقاف پیش بینی شده است وماده مذکوروسایرموادمربوط به محبوسات واثلاث باقیه به لحاظ عدم تعارض باقانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه همچنان بقوت خودباقی می باشد
4- دقت درعبارات مندرج در ماده 47آئین نامه بخوبی نشان می دهدکه مقررات تازه وجدیدی وضع نشده بلکه حکم موجودی موردتاکیدقرارگرفته است.
5- باعنایت به اینکه اثلاث باقیه ومحبوسات مهمی وحودداردکه نظارت وبررسی واعمال متصدیان واوصیاءآنها دراداره اموروانجام هزینه های موردنظرموصی وحابس نهایت ضرورت را ایجاب می نمایداهمیت وظایف وتکالیف این سازمان که قانونادراین امور به مانندموقوفات عمل می نمایدجای تردیدباقی نمی ماند.دبیرمحترم شورای نگهبان نیزدرخصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت ماده 47 آئیننامه وتبصره آن باموازین شرعی طی نامه شماره 4179-16/12/71 اعلام داشته اندموضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح وبدین شرح اعلام نظرمی گردد،اطلاق ماده 47 آئیننامه مذکورازاین جهت که به سازمان اوقاف وحج وامورخیریه اجازه دخالت دراثلاث ومحبوسات ونذروصدقات راکه دارای متولی منصوصی که به وظیفه خودعمل می کند باشدداده است خلاف موازین شرع شناخته شد.همچنین طی نامه شماره 4470-29/1/72درخصوص اظهارنظرنسبت به تبصره ماده 47 از آئین نامه موردشکایت اعلام داشته انداطلاق تبصره ماده 47 نیزبهمان شرحی که درنامه 4179-16/12/71ذکرشدخلاف موازین شرع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرد و باحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 514141/7/1372
17
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1372/02/04
تاریخ ابلاغ :
1372/07/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :