جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 26117/ت 22534ه 22/6/1379

وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری ـ وزارت راه و ترابری ـوزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ ستاد کل نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/6/1379 به استناد ماده (22) قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج و دریایی عمان ـمصوب 1372ـ تصویب نمود:
ماده (13)آیین نامه نحوه انجام وتحقیقات علمی درمناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان (تصویب نامه شماره 7820/ت ه مورخ 25/2/1377)به شرح زیراصلاح می شود:
عبارت وزارت امورخارجه پس ازدریافت وارایه اظهارنظر،آن رابه وزارت فرهنگ وآموزش عالی (مرکزملی اقیانوس شناسی )منعکس می نمایدازماده (13)آیین نامه حذف وعبارت زیرجایگزین آن می شود:
وزارت امورخارجه پس ازدریافت تقاضاومدارک مربوط نسخه ای ازآن رابرای وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح واطلاعات ارسال می کندتاظرف 15روزآن اعلام نظرکنند،پس ازپایان مدت مذکورمدارک مربوط به همراه نظریه وزارتخانه های یادشده (درصورت وصول )واظهارنظروزارت امورخارجه به وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری (مرکزملی اقیانوسی شناسی )منعکس می گردد.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت امور خارجه
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :