جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 25957/ت 23437ه وزارت اموراقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورـ
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران درجلسه مورخ 16/6/1379بنابه پیشنهاد مشترک شماره 1916/ه مورخ 13/6/1379وزارت اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادماده (93)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1379ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1ـبه منظور تقویت پایه سرمایه بانکها وافزایش توان حضوربانکهای ایرانی دربانکداری بین اللملی ،وزارت اموراقتصادی ودارایی مجازاست ،به نمایندگی ازطرف دولت حداکثرتاپنج هزارمیلیارد(000/000/000/000/5)ریال اوراق مشارکت ویژه جهت افزایش سهم دولت درسرمایه بانکها
موضوع ماده (93)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتشرنماید.
ماده 2ـکل اوراق مشارکت ویژه منتشر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری ووجه حاصل ازآن به حساب خزانه واریز می گردد.معادل کل وجوه واریزشده توسط خزانه طبق پیشنهادبانک یاد شده وتصویب مجمع عمومی بانکها به عنوان افزایش سهم دولت درسرمایه بانک جهت رسیدن به حدکفایت سرمایه هربانک منظورمی شود.
ماده 3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منابع لازم راجهت خریداوراق مشارکت ویژه ازمحل سپرده های تودیعی بانکهانزدبانک مرکزی تامین نماید.
ماده 4ـاوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (1)برروی کاغذ مخصوص که مشخصات آن راوزارت اموراقتصادی ودارایی تعیین می نماید،تحت نظرهیات نظارت چاپ وتحویل ماده (46)قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ چاپ می گردد.
ماده 5- اوراق مشارکت ویژه باامضای وزیراموراقتصادی ودارایی ورییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورچاپ ومنتشرمی شود.
ماده 6ـ سودحاصل ازافزایش سرمایه هربانک به طریق ذیل محاسبه می گردد
سودحاصل ازافزایش سرمایه = (سودکل قبل ازکسرمالیات )x میزان افزایش سرمایه ازمحل انتشاراوراق مشارکت ویژه تقسیم برکل سرمایه بانک پس ازافزایش سرمایه
ماده 7ـ سودمحاسبه شده برمبنای ماده (6)به عنوان سوداوراق مشارکت به دارندگان اوراق مشارکت موضوع این قانون پرداخت می گردد.
ماده 8ـ مانده سودسالانه هربانک به شرح ماده (7)،بابت بازخریدبخشی ازاصل اوراق مشارکت موضوع بند(ب)ماده (93)قانون یادشده به مصرف می رسد.
ماده 9ـ مفادمواد(6)،(7)،(8)توسط بانکهای مربوط تازمان بازپرداخت کل اوراق مشارکت ویژه لازم الاجرامی باشد.
ماده 10ـ تازمان بازپرداخت کل اوراق مشارکت ویژه ،سودبانکهاقبل ازکسرمالیات طبق مفادمواد(7)و(8)تخصص خواهدیافت .
ماده 11ـپس ازبازپرداخت کل مبلغ اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه وباتاییدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،اوراق مزبورتحت نظر هیات نظارت چاپ وتحویل اوراق بهادارامحاءومراتب به وزارت اوراقتصادی ودارایی اعلام می گردد.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :