جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 26228/ت 20360ه 22/6/1379
وزارت کشورـ وزارت امورخارجه
هیات وزیران درجلسه 16/6/1379بنا به پیشنهادشماره 61/1/2629مورخ 12/7/1377وزارت کشوروبه استناد اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیرزیربه عنوان تبصره (2) به ماده (5)آیین نامه اجرایی قانون راجع به ورودواقامت اتباع خارجه درایران ـ مصوب 12/3/1352ـ اضافه می شود:
تبصره 2ـ اجازه اقامت فرزندان متولد درخارج ، از مادر ایرانی و پدرخارجی و همچنین ازمادر خارجی که به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند ، با ارایه مدارک قانونی صادرشده ازکشورمتبوع فرزندان مورد اشاره وفق شرایط ذیل می توانند به استناد اجازه یاد شده در ایران اقامت نمایید:
الف ـ فرزندان اناث مادامی که ازدواج ننموده اند.
ب ـ فرزندان ذکور تا رسیدن هیجده (18) سال تمام هجری شمسی .
پ ـ چنانچه مادر مذکور درایران اقامت داشته باشد و یا فرزند ذکوردرحال تحصیل باشد و در هریک از موارد مزبور ، سن فرزند از میزان مقرر در بند (ب) فوق بیشترشود، بترتیب مورد تا زمان اقامت مادر و یا اتمام تحصیل .
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
موضوع :