جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.تاریخ 20/6/72 شماره دادنامه 114 کلاسه پرونده 72/81

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مستفاد از مقررات مذکور دررای شعبه ششم دیوان عدالت اداری این است که مجریان طرح و دستگاههای اجرائی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح بر اساس مقررات کارشناسی و برمبنای بهای روزتادیه نمایند، ازاین رو رای یادشده درمقام معارضه بارای شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری منطبق بر موازین قانونی تشخیص وموردتاییدقرارمی گیردوتعارضی بین شعب ششم ونهم مشهودنگردید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه-/72/81 15/8/72

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :معاونت امورحقوقی شرکت ملی گازایران .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 6و9و15دیوان عدالت اداری .

مقدمه -الف :شعبه ششم درپرونده کلاسه 70/1178موضوع شکایت آقای هوشنگ و....همگی یزدانی بطرفیت شرکت ملی گازایران بخواسته پرداخت بهاءعادلانه اراضی که درمسیرعبورلوله گازبه مساحت ده هزارمترمربع قرار گرفته وپرداخت بهاءخسارت پنج حلقه چاه نیمه عمیق بشرح دادنامه شماره 735 28/7/71چنین رای صادرنموده است :اولاباتوجه به ماده لایحه قانونی نحوه خریدماده 8همان قانون درمورداراضی مزروعی بصراحت بیان داشته که قیمت عادله بایستی پرداخت شودوهمچنین ماده یک لایحه قانونی نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت مصوب 17/11/58 ومواد3و4و8 قانون مرقوم مجریان طرح ودستگاههای اجرائی می بایست قیمت عادله روزراپرداخت نمایند.ثانیاقانون نحوه خریدو تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب قانون عام الشمولی است ووزارت نفت وسازمانهای وابسته به آن از این شمول عام وکلی مستثنی نمی باشند.ثالثاقانونهای فوق الذکرآن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گازایران راکه مغایراین قانون می باشدلغووبلااثر نموده است .رابعاآن قسمت ازاساسنامه شرکت ملی گازایران که مربوط به نحوه خریدوارزشیابی املاک واقع درطرحهامی باشدوفق ماده 12قانون نحوه خریدوتملک ملغی اعلام گردیدوبعبارت دیگرقانون متمم آنچه راکه دارای اعتباربوده حالت استمراربه اوداده است .خامساتبصره های 7و9ماده 9 قانون زمین شهری وشهرکهامی باشدودرمانحن فیه مصداق ندارد.علیهذامستندا به مواد3و4و5 و12قانون نحوه خریدوتملک ولزوم تبعیت ازمقررات مربوطه رای به ارزیابی وتقویم وپرداخت حقوق شکات براساس مقررات کارشناسی و برمبنای بهای روزصادرمی گردد.
ب :شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/147موضوع شکایت آقای دلاورنورنژادبطرفیت شرکت ملی گازایران بخواسته تامین خسارت بشرح دادنامه شماره 490مورخ 30/9/70چنین رای صادرنموده است :شرکت ملی گاز ایران بموجب لایحه مورخ 11/6/70اموردحقوقی اعلام نموده است که زمین شاکیان درمسیرخط انتقال گازقرارگرفته وطبق تبصره 5 ماده 13اساسنامه شرکت فقط قیمت اعیانی ازبین رفته تقویم وپرداخت می گرددوپس از ارزیابی اعیانی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری چک مربوطه به دفتر اسنادرسمی تودیع شده است باملاحظه قانون مورداستنادتخلفی ازمقررات مربوطه ازناحیه طرف شکایت صورت نگرفته است وخسارتی که ناشی از اقدامات غیرقانونی اشخاص مذکوردربندهای یک ودوماده 11قانون دیوان که می توان آنرابه موجب تبصره ماده مذکورتعیین نمودبرشاکی واردنشده است لهذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
ج - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/182موضوع شکایت آقای عبدالعلی قمی بطرفیت شرکت ملی گازایران بخواسته بهاءعادلانه زمین به شرح دادنامه شماره 471-7/7/71شکایت رابه کیفیت مطروحه مردوداعلام نمود است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه پانزدهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14276
17
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
114
تاریخ تصویب :
1372/06/20
تاریخ ابلاغ :
1372/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :