جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 25998/ت21482ه 21/6/1379

وزارت اموراقتصادی ودارایی ـ وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امورخارجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 16/6/1379بنابه پیشنهادشماره 13031/5244/56مورخ 3/6/1378وزارت اموراقتصادی ودارایی وبه استناد قانون اصلاح تبصره 56قانون بودجه اصلاحی سال 1352وبودجه اصلاحی سال 1352وبودجه سال 1353کل کشورـ مصوب 1365ـ تصویب نمود:
تبصره الحاقی به ماده (7)آیین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوقی کنسولی ومتن الحاقی به آن (موضوع تصویب نامه های شماره 36987/ت 17560ه مورخ 7/6/1377وشماره 71553/ت 17560ه مورخ 12/11/1377)به شرح زیرتغییرمی یابد:
تبصره ـ حذف تاییدیه استنادومدارک تجاری ازشرایط اعتباراسنادومدارک مزبوردرصورت درخواست ذی نفع وقبول کلیه مسؤولیتهای ناشی ازآن توسط وی مجازاست .
اسنادومدارک مربوط به خریدارهای وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وخریدکالاهای اساسی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازشمول مقررات این ماده مستثنامی باشند.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
موضوع :