جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 25951/ت 22949ه 20/6/1379
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 10536/11 مورخ 27/2/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود:
در سطر هشتم ماده (1) آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ـموضوع تصویبنامه شماره 4424/ت 22777ه مورخ 12/2/1379 ـعبارت و مراکز آموزش مدیریت دولتی بعداز مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهور ـحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :