جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 25999/ت 22365ه 21/6/1379
وزارت بازرگانی ـ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهادسازندگی ـمعاونت رییس جمهور در امور اجرایی ـ
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 30/5/1379بنابه پیشنهاد رییس جمهوروبراساس اصل 127قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظورهماهنگی وپیگیری مسایل ویژه رفاهی دانشجویان وطلاب که حل وفصل آن خارج ازحیطه اختیارات وامکانات دستگاههای مربوط است آقای محمدهاشمی ـمعاون رییس جمهور دراموراجرایی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهورتعیین می شود.
ماموریت ووظایف نماینده یادشده به شرح ذیل است :
الف ـبررسی هماهنگی ،پشتیبانی ،نظارت وپیگیری اموررفاهی دانشجویان وطلاب درحیطه اختیارات وامکانات موجود بااولویتهای زیر:
ـ امورتغذیه وسهمیه موادغذایی یارانه ای وطلاب .
امورخوابگاهی واسکان دانشجویان وطلاب .
امورایاب وذهاب ووام دانشجویان وطلاب .
ب ـ برآوردسالانه نیازهای غذایی یارانه ای وسهمیه سرانه موادغذایی دانشجویان وطلاب .
پ ـ ایجادهماهنگی بادستگاههای توزیع کننده موادغذایی یایارانه ای دانشجویان وطلاب .
ت ـایجادبسترمناسب به منظورهماهنگی دستگاههای اجرایی وآموزشی دراعطای تسهیلات رفاهی .
ث ـ هماهنگی وپیگیری برای رفع مشکلات دانشجویان وطلاب درمواقع ضروری وبحرانی ازقبیل اسکان ،خوابگاه ،وام وایاب وذهاب .
ج ـ اخذگزارش ،آمارواطلاعات ازوضعیت رفاهی ومعیشتی دانشجویان دستگاههای مربوط وطلاب .
چ ـ اخذگزارش اطلاعات مربوط به جمعیت آماری دانشجویان وطلاب .
ح ـ اخذ گزارشههای مربوط به تحویل ،توزیع وجذب موادغذایی یارانه ای دانشجویان وطلاب .
خ ـ بررسی گزارشات آماری واطلاعات مربوط رفاهی به اموررفاهی دانشجویان وطلاب وارایه راهکارهای لازم به منظوربرقراری وارتباط بین دستگاههای اجرایی وآموزشی .
دـ ارایه آمار،اطلاعات وگزارش ازمسایل رفاهی ومعیشتی دانشجویان وطلاب به رییس جمهور.
ذـ ارایه پیشنهاددرموردمقدارنیازبرای تامین موادغذایی ویارانه مربوط به مراجع ذی ربط جهت درج دربودجه سالانه کشور.
پیشنهادهایی که ارایه می شودودارای بارمالی است ،باهماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورخواهدبود.
3ـ به منظور اریه مشورت لازم ومشارکت وهمکاری دستگاههای اجرایی وآموزشی دربرنامه ،بررسی وپیگیریهای مربوط ،ستاداموررفاهی دانشجویان وطلاب باعضویت اعضای اصلی وبه ریاست معاون اجرایی رییس جمهورتشکیل می گردد:
الف ـ نماینده معاون رییس جمهوردراموراجرایی (دبیرستاد)
ب ـ معاون وزیرعلوم ،تحقیقات وفناوری .
پ ـ معاون وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی .
ت ـ معاون وزیرآموزش وپرورش .
ث ـ معاون وزیربازرگانی .
ج ـ معاون وزیرجهادسازندگی .
چ ـ معاون رییس سازمان مدیریت وبرنامه کشور.
ح ـ معاون اول دانشگاه آزاداسلامی .
خ ـ نماینده تام الاختیارشورای عالی حوزه علمیه قم .
تبصره 1ـ رئیس ستاد می تواند قردی را به عنوان دبیر ستاد انتخاب نماید که مسئول دبیرخانه ستاد می باشد و در غیاب ریاست ستاد اداره جلسات ستاد را عهده دار خواهدبود .
تبصره 2ـ جلسات با حضور اکثریت دو سوم اعضاء تشکیل می شود و حق رای منحصر به اعضای اصلی می باشد .
تبصره 3ـ از مسئولان مراکز ذی حسب مورد برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهدآمد:
الف ـ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ب ـ رؤسای صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی .
پ ـ سایر مراکز
تبصره 3ـ دبیر خانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری (دبیر خانه کمیته ها و شوراهای اصل 127 قانون اساسی ) ـ حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور مستقر می باشد .
تبصره 4ـ تصمیماتی که توسط نمایند ویژه رئیس جمهور در خصوص موضوعات فوف الذکر در حیطه وظایف رئیس جمهور و هیات وزیران اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیات وزیران بوده وبا رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی دولت ابلاغ می شود. و برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکتهای دولتی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم الاجرا خواهدبود .
تبصره 5ـ جلسات ستاد حسب مورد و حداقل هردو ماه یکبار در محل دبیر خانه ستاد تشکیل می گردد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :