جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 25956/ت 21691ه 20/6/1379
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 12965/1مورخ 9/5/1378 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی ،بانکها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه درج می شود ، مجازند از محل اعتبارات در اختیار خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی اقدام نماید .
2ـ سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه ها وموسسات دولتی معادل دو درصد اعتبار مصوب فصل هزینه های سرمایه ای بودجه جاری وبرای شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی معادل یک در صد بودجه دستگاه مربوط است .
تعیین کیفیت آثار دولتی و برآورد قیمت کارشناسی با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است .دستگاههای موضوع این مصوبه موظف است با توجه به نظر کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا موسسات کارشناسی و مشاوره ای تعیین شده از سوی آن وزارت ،اقدام نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :