جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 46498/ت 22139ه 12/2/1379
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران درجلسه مورخ 31/1/1379بنابه پیشنهاد شماره 10894مورخ 23/8/1378وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استناد ماده (10)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـمصوب 1373ـ تصویب نمود:
داروهای(Novoseven )و FIVA))درشمول داروهای موردتعهد سازمان بیمه خدمات قرارمی گیرند.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :