جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 4337/ت 22775ه 11/2/1379

وزارت فرهنگ وآموزش عالی ـ وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران درجلسه مورخ 31/1/1379بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وبه استنادبند (د)تبصره (17) قانون بودجه سال 1379کل کشور ،آیین نامه اجرایی بند یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1ـ دانشگاههاوموسسات اموزش عالی وپژوهشی ومراکز آموزشی دولتی ومراکز آموزش دولتی می توانندساختمانها(اعم ازاداری ،مسکونی وآموزشی )،کارگاهها ،آزمایشگاهها،ورزشگاهها،استخرهها،سالنهای آمفی تئاتر،غذاخوری ،اجلاس (کنفراس )،خوابگاههای ،دانشجویی ،مهمانسراها،
ایستگاههای تحقیقاتی ،سالنهای فیزیوترابی ،تشریح ،رادیوگرافی ،سیتی اسکن ،دندانپزشکی ،درمانگاهها،بیمارستانها ،باغهاومزارع ،امکانات جاده سازی ،چاه کنی ،آبرسانی ،کارخانه ها،خانه های سازمانی ،محلهای تفریحی وسرگرمی ودیگرامکانات خود رابرای مدتی که موردنیاز نیست واستفاده ازآنها توسط غیر ،موجب استهلاک غیرمعمول نمی شود،بارعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقیی یاحقوقی واجدالشرایط واگذارکنند.
ماده 2ـ میزان اجاره بها بایدطوری به نحوی تعیین شودکه امکان تهیه محل یاوسیله مشابه باهمان مال الاجاره درزمان انعقادقراردادفراهم باشد(قیمت عادلانه روز).
ماده 3ـ مدت اجاره می تواند تاپایان سال 1379 به صورت ماهانه ،روزانه وساعتی باشد.درصورت مدت اجاره بایدبه صراحت دراجاره نامه قیدشود.
ماده 4ـ اجاره نامه می تواندرسمی یاعادی باشد.درصورت عادی بودن اجاره نامه بایدتضمین کافی برای دریافت اجوروتخلیه وتحویل درپایان مدت الاجاره ازمستاجرگرفته شود.
ماده 5ـ دراجاره نامه بایدبه صراحت قیدشودکه مستاجر حق واگذاری مورداجاره راکلایاجزئا به غیرندارد.
ماده 6ـ درموردمال اجاره ساختمانها،کارگاهها ،آزمایشگاهها،بایدترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب ،برق ،گاز،تلفن ،وموارد مصرفی مستاجرداده شود.
ماده 7ـ محل یادیگرامکانات مورداجاره بایدطی صورتجلسه ای باذکر کامل امکانات وتجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شودودرپایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده 8ـ درمواردی که مورداجاره به اعتبارشخصیت مستاجر واگذار می شود ،بایدمباشرت مستاجردراستفاده ازمنابع مورداجاره نامه قید شود.
ماده 9ـ تمدیدمهلت اجاره مستاجران سال 1378بارعایت کلیه جوانب ومصلحت موجربلامانع است .
ماده 10ـ مال الاجاره بایددرشروع مدت موردنظر ودرصورتی که بیشتر ازیک ماه باشد،درآغاز هرماه پرداخت شود.
ماده 11ـ درآمدحاصل ازاجرای این آیین نامه باید به حساب درآمد عمومی نزدخزانه داری کل واریزشود.معادل وجوه واریزی فوق ازاعتبار ردیفهای 503209و503208قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379کل کشور دراختیار وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی قرارمی گیردتادرجهت نگهداری وتجهیز ساختمانها وامکانات موجوددانشگاههاوموسسات آموزش عالی وپژوهشی هزینه گردد.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16078
تاریخ تصویب :
1379/01/31
تاریخ ابلاغ :
1379/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :