جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 4394/ت 22775ه 12/2/1379

وزارت فرهنگ وآموزشی عالی ـ وزارت بهداشت ،درمان وآموزشی پزشکی
هیات وزیران درجلسه مورخ 31/1/1379بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استنادبند(ه)تبصره (17)قانون بودجه سال 1379کل کشور،آیین نامه اجرایی بندیادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1ـ تعاریف ومفاهیم
الف ـ بورسیه :به دانشجویی اطلاق می گرددکه بارعایت ضوابط ،کلیه هزینه های ریالی وارزی وی ازطرف دولت پرداخت گردد.
ب ـ اعزامی (ارزبگیر):به دانشجویی اطلاق می گرددکه بارعایت ضوابط ومجوزارزی دولت ،هزینه های ریالی خودراپرداخت می کند.
ماده 2ـ درمواردی که به منظوربازگشت دانشجویان بورسیه واعزامی وانجام تعهدات مربوط ،تضمین ازضامن اخذ گردیده است ضامن مکلف به استردادهزینه هاوارزهای مصرف شده می باشد.درهرصورت بدهی ضامن بیشتر ازکل بدهی دانشجونخواهدبود.
ماده 3ـ مبلغی که ازضامن دانشجو ومطابق این آیین نامه دریافت می گردد،پس ازواریز به حساب مربوط به موضوع بند(ه)تبصره (17)قانون بودجه سال 1379کل کشور ازمیزان بدهی دانشجو کسرخواهدشد.
ماده 4ـ اداره گذرنامه پس ازصدورقطعی دادگاههای عمومی مبنی برمحکومیت دانشجو یاضامن به پرداخت مطالبات مربوط ،نسبت به موضوع الخروجی آنان تااستهلاک کامل بدهی اقدام خواهدنمود.
ماده 5ـ وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ازدانشجویان بورسیه معادل ارزهای پرداختی (حسب موردمابه التفاوتریالی به بالاترین نرخ روز)درزمان بازپرداخت بااحتساب سایرهزینه های ریالی وازدانشجویان اعزامی معادل مابه التفاوت ریالی بالاترین نرخ پرداخت شده قبلی وبه حساب مربوط واریز می نمایند.
تبصره 1ـ درمواردی که ضامن مکلف به استردادهزینه هاوارزهامصرف شده گردیده است ،برای تقویم ریالی بدهی ضامن مطابق این ماده عمل خواهدشد.
تبصره 2ـ بالاترین نرخ روز ارز(واریزنامه ای یامشابه آن )،توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درابتدای هرماه تعیین واعلام می شودوتاپایان همان ماه ملاک عمل ومبنای محاسبه خواهدبود.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :