×

طبق قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب 1352 اجرای طرح مذکور الزامی است و عدم اجرای طرح درکارگاه مسقط حقوق کارگر که بموجب قانون برقرارگردیده نیست

طبق قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب 1352 اجرای طرح مذکور الزامی است و عدم اجرای طرح درکارگاه مسقط حقوق کارگر که بموجب قانون برقرارگردیده نیست

طبق-قانون-اجرای-طرح-طبقه-بندی-مشاغل-درکارگاهها-مصوب-1352-اجرای-طرح-مذکور-الزامی-است-و-عدم-اجرای-طرح-درکارگاه-مسقط-حقوق-کارگر-که-بموجب-قانون-برقرارگردیده-نیست-
تاریخ 24/2/70 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 70/16

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال 1352 کارفرمایان رامکلف نموده طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای خودراکه شامل شرح وظایف شرائط احرازوارزیابی مشاغل و... می باشد، طبق آئیننامه ای که به تصویب شورای عالی کارخواهدرسیددر مهلت هائی که شورای مزبورتعیین خواهدکردتهیه وبه موقع اجراءبگذارندو ماده یک آئیننامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب مهرماه 1353 شورای عالی کارمصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش حقوقی ودولتی مکلفندطرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خودرا مهلت هایی که شورای عالی کارتعیین می نمایدتهیه وبه مورداجراءبگذارند. و نظرباینکه ماده 14 آئیننامه اصلاحی حداقل مزد مصوب 7/3/49 شورای عالی کارمقررداشته کارفرمایان مکلفندکلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از1000 نفرکارگردارند موظفندکه مشاغل کارگاه خودراتا پایان شهریور1350 ازنظرمزد طبقه بندی نمایندودادنامه شماره 942 لغایت 961 مورخ 30/7/69 صادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنامی باشدبه اتفاق آراءمنطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی وامورمجلس وزارت کارواموراجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه -شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/919 و...موضوع شکایت آقای رمضان شهربندی وغیره بشرح دادنامه شماره 942لغایت 961 خلاصتاچنین رای صادرنموده است :
اولا- دلایل مویداین است که طرح طبقه بندی مشاغل اصلاحی مصوب سال 1358درشرکت تولیدی وصنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهراعمال واجراءشده وادعااینکه این طرح درآن کارخانجات به مورداجرا درنیامده منطبق باواقع وحقیقت نبوده وآراءصادره ازاین حیث مخدوش است .
ثانیا-شواهدودلائل مویداین معنااست که طرح موصوف درزمان اشتغال شکات درکارخانه چیت سازی بهشهراجراءشده است .ثالثا-ادعامدیرکل طبقه بندی مشاغل مزدوبهره وری وزارت کارموضوع نامه شماره 7734/ن - 31/6/63مبنی براینکه طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال 1358 درکارخانجات چیت سازی بهشهربه مورداجراءدرنیامده ومشمولیت این طرح درمورد کارکنان بازنشسته موضوعیت نداردبرخلاف دلائل موجوددرپرونده ارسالی است وآراءموردشکایت نیزکه به استنادنظریه مدیرکل مزبورصادرشده مخدوش بنظرمی رسد.
رابعا-مدیرکل بهره وری ومزدوزارت کاروامور اجتماعی درتاریخ 29/11/58 دستورطرح طبقه بندی مشاغل رادرکارخانجات چیت سازی بهشهرصادروپس ازگذشت حدودپنجسال درتاریخ 31/6/63 اعلام می نمایدطرح طبقه بندی مشاغل مصوب 1358 درکارخانجات چیت سازی بهشهر به مورداجراءدرنیامده است واین چنین دستورمتناقض ومعارض وآن هم در فاصله طولانی 5 سال مغایربامدلول ومفادمقررات است ونمی تواندحقوق مکتسبه کارگران راکه ازطریق قانون برقرارگردیده ساقط نمایدواستناد شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف درآراءصادره بنامه ونظریه اخیرمدیرکل بهره وری ومزدطبقه بندی مشاغل محمل قانونی نداشته است .خامسا- شورای کارگاه دررابطه باشکایت شکاتدرتاریخ 24/3/60 تشکیل وپرونده بظاهر معدبرای صدوررای بوده است ومعلوم نیست چراشورای کارگاه ازتاریخ 24/3/60 لغایت 18/7/63 پرونده رامعوق گذاشته وسپس مبادرت به صدور رای نموده است .دیگراینکه شورای کارگاه وهیئتهای حل اختلاف باتوجه به موادمربوطدرحدودقانون درصدوررای آزادبودهواستقلال کامل دارند.با التفات به مجموع محتویات پرونده چون رای هیئت حل اختلاف موردشکایت به جهات مذکوربرخلاف قانون صادروهیئت عالی حل اختلاف هم رای غیرقانونی آن هیئت راموردتائیدقرارداده لذا شکایت واردتشخیص وحکم برابطال آراءمزبورنسبت به سهم شکات ورسیدگی مجدددرهیئت حل اختلاف هم عرض صادرورعلام می گردد.
ب - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/578 موضوع شکایت آقای اکبرعبدالهی بطرفیت :وزارت کارواموراجتماعی بخواسته :اعتراض نسبت به رای شورای کاروهیئت حل اختلاف وهیئت عالی حل اختلاف وتقاضای ابطال آراءمذکوربشرح دادنامه شماره 555-16/8/69چنین رای صادرنموده است :
نظرباینکه شکایت شاکی درسه مرحله رسیدگی شده وسرانجام دردفترهیئت عالی حل اختلاف اعلام شده درصدوررای مقررات قانونی رعایت گردیده ودر نتیجه رای صادره قطعیت یافته است وازناحیه شاکی هیچگونه دلیل ومدرکی که فسخ آراءصادره راایجاب نماید،ابرازنگردیده .لذابه جهات مذکوره شکایت واعتراضات وی موجه نبوده محکوم به رداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 364 تا366
روزنامه رسمی شماره 13557-4/7/1370

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 20

تاریخ تصویب : 1370/02/24

تاریخ ابلاغ : 1370/07/04

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : تبدیل وضعیت استخدامی - مالیات - معامله غیر رشید - دعوی اصل طلاق -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.