جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 4424/ت 22774ه 12/2/1379

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ـوزارت فرهنگ وآموزش عالی ـ سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 31/1/1379بنابه پیشنهادشماره 411/102مورخ 31/1/1379سازمان برنامه وبودجه وبه استنادبند(الف ) تبصره (22)قانون بودجه سال 1379کل کشور،آیین نامه اجرایی بندیادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1ـ دستگاههای اجرایی که ا عتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهش هااستفاده می نمایندوهمچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4)قانون محاسبا ت کشور ومؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که ازاعتبارات عمومی پژوهشی ویااعتبارات منحصراتحقیقاتی مذکور راازطریق عقد قراردادهای پژوهشی بادانشگاههاومؤسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی ،شهرکهای تحقیقاتی ،فرهنگستانهاوموسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ومراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران مؤسسه استانداردونحقیقات صنعتی ایران وجهاددانشگاهی یااعضای هیات دانشگاهی یااعضای هیات علمی بانظرمدیریت دانشگاههاکه دراین آیین نامه به اختصار مؤسسات پژوهشی نامیده می شوند،هزینه نمایند.
تبصره ـ اعتبارات منحصراتحقیقاتی عبارت است ازاعتبارات عمومی پژوهشی یامربوط به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،برنامه های مربوط به فصل تحقیقات ذیل دستگاههای اجرایی موضوع ماده یک این آیین نامه به استثنای کل اعتبارات طرحهای ساختمانی ،تاسیساتی وتجهیزاتی وآن قسمت ازسایراعتبارات که برای پرداخت حقوق ومزایای مستمرکارکنان هزینه می شود.
ماده 2ـبرای نظارت برحسن اجرای این آیین نامه .شورای پژوهشهای علمی کشورموظف است کمیسیون ویژه ای رادزشورای مذکور باعضویت نمایندگان سازمان برنامه وبودجه ووزارتخانه فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تشکیل دهد.ازبین موسسات آموزش عالی وپژوهشی غیردولتی به انتخاب شورای علمی پژوهشهای علمی کشور،نماینده ای درکمیسیون حضور خواهد داشت .
تبصره ـدبیرخانه این کمیسیون درشورای علمی کشور تشکیل می شودووظایف آن به عهده رییس کمیسیون ومذکورخواهدبود.
تبصره 2ـ کمیسیون ویژه شورای پژوهشهای علمی کشور موظف است هرشش ماه یک بارباهمکاری سازمان برنامه وبودجه عملکرد دستگاههای اجرایی ،دانشگاههاوموسسات آموزش عالی پژوهشی موضوع ماده (1)این آیین نامه رادرارتباط بابند(الف) ابصره (22)منتشرنماید.
ماده 3ـ دستگاههای اجرایی مکلفنداجرایی پیشنهادخودرامبنی برمستثناشدن تاپایان تیرماه به دبیرخانه موضوع تبصره (1)ماده (2)اعلام نمایند.سازمان برنامه وبودجه موظف است تا(15)شهریور ماه نظریات خودرابه کمیسیون ومتعاقبا کمیسیون مراتب موردتاییدسازمان رابه شوراارسال وشوراموظف است ظرف یک ماه نظرات خودرادراین زمینه اعلام نماید.
ماده 4ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1)موظفندپس ازابلاغ قانون بودجه تاپایان شهریورمیزان اعتبارات موضوع ماده (1)این آیین نامه رابه سازمان برنامه وبودجه اعلام وسازمان مذکور پس ازجمع بندی ،گزارش لازم رابه کمیسیون موضوع ماده (2)ارایه نماید.
ماده 5ـ اعتبارات موضوع ماده (1)این آیین نامه برای طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی ازطریق عقد قراردادباموسسات پژوهشی یاافرادموضوع بند (الف ) تبصره (22)درزمینه های زیرقابل هزینه می باشد:
الف ـ اجرای طرحهای پژوهشی موردنیازدستگاه اجرایی مربوط ،
ب ـ اجرای پروژه های کارشناسی ارشدودکترای دانشجویان موردنیازدستگاههای اجرایی مربوط ،
ج ـ برگزاری همایشهای داخلی وبین المللی .
ماده 6ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این آیین نامه موظفندگزارش عملکردخودراهرسه ماه یک بار به سازمان برنامه وبودجه وکمیسیون موضوع ماده (2)وهرشش ماه یک باربه مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
ماده 7ـ سازمان برنامه وبودجه درهنگام مبادله موافقتنامه وتخصیص اعتبارموظف به رعایت مفاداین آیین نامه بوده وگزارش آن هرشش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی وشورای پژوهشهای علمی کشوروکمیسیون موضوع ماده (2)ارایه نماید.
ماده 8ـ ذی حسابان وعوامل مالی دستگاههای اجرایی وشرکتهامکلفندحداقل بیست درصد(20%)ازاعتبارات تخصیص یافته موضوع ماده (1)این آیین نامه دردستگاههای اجرایی ذی ربط راطبق مفاد این آیین نامه برای اجرای بند(الف )تبصره (22)قانون بودجه سال جاری وبراساس جدول زمان بندی محفوظ نگه دارنده آن رابه سازمان برنامه وبودجه وکمیسیون موضوع ماده (2)ارایه نمایند.
ماده 9ـمصرف اعتبارات موضوع ماده (1)این آیین نامه مشمول قانون مالی ومعاملاتی موسسات تحقیقاتی ذی ربط بوده وازمشمول قانون محاسبات عمومی کشوروسایرمقررات عمومی دولت مستثنامی باشد.
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16078
تاریخ تصویب :
1379/01/31
تاریخ ابلاغ :
1379/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :