جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 59174/ت 21092ه 23/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/11/1379بنا به پیشنهادشماره 19800/1 مورخ 25/12/1375 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات وصادرات (موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16ه مورخ 6/2/1373)و اصلاحیه های بعدی آن به شرح زیراصلاح میشوند :
1- ماده (2) وتبصره آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 2-وزارت خانه هاوسازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خودرادر رابطه باورود کالاهای مذکورتا(15) آذر ماه هرسال برای اجرادرسال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یادشده می توانند نظرات تکمیلی خودرا تا(15) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایند ودرموارداستثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد،دلایل وضوابط صدورمجوز رابه وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره - درموارد خارج ازموافقت کلی وزارتخانه هاوسازمانها- به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح - که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام ازوزارتخانه ذی ربط می نماید، چنانچه ظرف (15)روز ازتاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشودوزارت بازرگانی مجازاست راسا"نسبت به صدور مجوزموردی اقدام نماید.
2- ماده (10) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون ،ملاک تجاری بودن ،چگونگی صدور، تمدیدوابطال کارت بازرگانی ومواردمعافیت ازداشتن آن ،به شرح زیر اعلام می گردد:
1- ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش ،واردیاصادرمی گردند، اعم ازاین که به همان شکل یاپس ازانجام عملیات (تولیدی ،تفکیک و بسته بندی )،به فروش برسند،تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره - مواردزیر تجاری تلقی نمی گردد:
الف نمونه های تجاری وتولیدی ونمونه برای بررسی وآزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود،به تشخیص گمرک ایران .
ب - ماشین آلات ،تجهیزات ،اجزاوقطعات مربوط موردنیازواحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که درمواقع لزوم درحد نیازخودباتشخیص وزارت بازرگانی راسا"واردمی نمایند.
پ - عملیات ورود وصدور کالاتوسط دستگاههای اجرایی منطبق باوظایف ودرجهت نیل به اهداف آن دستگاه بااطلاع وزارت بازرگانی که برای تامین نیازونیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود.درموارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می دهدورودکالابرای عملیات تجاری است ، مراتب رابه هیات دولت گزارش می نماید.
ت - صدور کالاتوسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثرشش ماهه در آغاز کاربامجوزوزارت بازرگانی .
ث - وسایل وملزومات موردنیازواحدهای تحقیقاتی ،علمی ،پزشکی ،آموزشی ، آزمایشگاهی ،کاتالوگ ،بروشور،کتابچه حاوی مشخصات قنی وتجاری کالا، نقشه های فنی ونمونه های فاقدبهای ذاتی ،کالاهای موردنیازپیمانکاران ومشاوران باتشخیص وزارت بازرگانی .
2- چگونگی صدور کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در تهران یاشهرستانها به نام متقاضیانی که واجدشرایط زیرباشندبرای مدت (5)سال صادرمی گرددکه درصورت تاییدتوسط وزارت بازرگانی معتبر خواهدبود.
تبصره - کلیه شرکتهای تعونی کارت بازرگانی خودراصرفا"ازاتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.
2-1-اشخاص حقیقی ایرانی :
2-1-1- داشتن حداقل سن 21سال تمام .
2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یابرگ معافیت برای آقایان .
2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یاتولیدی به تایید دو نفرازدارندگان کارت بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوز تولیدازیکی از وزارتخانه های تولیدی .
2-1-4-داشتن محل کسب متناسب بارشته فعالیت ،اعم ازملکی یااستیجاری .
2-1-5- داشتن دفاتر قانونی وارایه اظهارنامه ثبتی .
2-1-6- داشتن حساب جاری دریکی از شعب بانکهای داخلی .
2-1-7-نداشتن رابطه استخدامی بادستگاهها وسازمانهای دولتی .
2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر وتقلب .
2-1-9-نداشتن محکومیت موثر کیفری .
2-2- تشخاص حقیقی غیر ایرانی :
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان وظیفه یابرگ معافیت .
2-2-2- داشتن پروانه کارواقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشورمتبوع آنهادرموردایرانیان مقیم آن کشور. درمواردخاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی صرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواندمجاز بودن کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان رابدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2-3- اشخاص حقوقی (اعم ازاین تشکیل وثبت آنهادرایران بوده یاتشکیل آنها درخارج ازکشور بوده وسپس درایران به ثبت رسیده باشند): 2-3-1- مدیران عامل ورییسان هیات مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرردربندهای (2-1-1)-(2-1-2)-(2-1-7)-(2-1-8)-(2-1-9)-(2-2-2) -(2-2-3)باشند.
2-3-2- مدیران شرکتهای تعاونی وشرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع ،مشمول محدودیت بند(2-1-7)نخواهندبود.
2-3-3- کدیران شرکتهای دولتی ،شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی وشرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع ،که حکم آنان توسط سازمان دولتی یانهاد ذیربط صادرشده باشد،ازارایه گواهی موضوع بند(2-1-9)معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقرردربندهای (2-1-4)-(2-1-5)- (2-1-6)-(2-1-8)باشند.
3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی :
دارنده کارت بازرگانی یانماینده اوبادردست داشتن :
3-1- گواهی ازحوزه مالیاتی ذیربط مبنی برموافقت یاترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده .
3-2- آگهی تغییرات درمدیریت وسایرتغییرات مربوط درصورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدیدبه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یااتاق تعاون حسب مورد وسپس برای تاییدبه وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید،مبدااعتبار مجددکارت خواهدبود.
4- مواردمعافیت ازداشتن کارت بازرگانی :
4-1- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورودکالاهای موردنیازخانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط وبه تعداد،مقداروارزش تعیین شده وصدور مالادرازای کالاهای وارداتی .
4-2- ملوانان شاغل درشناورهایی که بین سواحل ایران وسایر کشورها درترددهستند،برای ورود کالاهای موردنیاز خانواده خود به تعداد، مقدار وارزش تعیین شده .
4-3- پیله وران برای ورود کالاهای موردنیاز استان خودواستانهای همجواردرصورت اخذکارت پیله وری ومجوز ورودازاداره بازرگانی شهر یااستان مربوط.
4-4- کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشوردرصورت داشتن کارنامه شغلی ازوزارت کارواموراجتماعی طبق فهرست مربوط وبه تعداد،مقدار وارزش تعیین شده .
4-5- کالاهایی که ورود وصدورآنهابه تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
5- اختلاف متقاضیان بااتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یااتاق تعاون : درصورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی واتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود،هر یک ازطرفین می توانند موضوع اختلاف راباذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزرات بازرگانی منعکس نمایند.
6- درصورتی که بعدازصدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شودکه دارنده کارت فاقد یک یاچند شرط ازشرایط دریافت کارت می باشدیا بعدازصدور،فاقدشرط یاشرایط مذکورگردیده است ،وزارت مذکورمی تواند راسا"نسبت به ابطال کارت اقدام نموده وموضوع رابه اطلاع اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یااتاق تعاون حسب مورد برساند،لکن درصورتی که این امربرای اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یااتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع راجهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
3- ماده (14)به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 14- دراجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات وواردات ،سازمان بنادروکشتیرانی وسازمان هواپیمایی کشور موظفند باهماهنگی گمرک ایران ،اماکن خاصی راجهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیازبرای و تجهیزناوگاهای تجاری ،دریایی وهوایی اختصاص دهند.گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن راهرسه ماه یک باربه وزارت بازرگانی اعلام مینماید.
4- ماده (17) وتبصره (1)آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 17- دارندگان کارت مبادلات مرزی یاشرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی راکه صادرات آنهامجازاست یاباصادرات آنها موافقت کلی شده است ،بارعایت سایرمقررات تاحداکثر یک میلیون (000/000/1) ریال برای هرنفر درهر سال ،صادر کرده ودرمقابل ،بدون اخذ مجوزهای مقرر درجداول مقررات صادرات و واردات ،تامبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.
تبصره 1-فهرست نوع ومقدارکالاهای قابل ورودتوسط مرزنشینان ومیزان معافیت گمرکی آنها وهمچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی ومتشکل ازوزارتخانه های تعاون ،کشور وصنایع و معادن تهیه می شودوپس از تصویب اکثریت وزیران عضوکمیسیون اقتصاد هیات دولت بارعایت ماده (19)آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهدبود.
5- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 18- ایتفاده از مزایای موضوع ماده (10) قانون ،توسط کارکنان وملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران وسایرکشورها ترددمی کنند،منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر ازسازمان بنادر وکشتیرانی است .کارکنان وملوانانی که کارت مذکور راداشته باشند، ازمزایای شرکتهای تعاونی مرزنشینان یاخانواده های مرزنشین برخوردار می باشندومی توانند به تعداد افراد تحت تکفل خودکالاهای قابل ورود شرکتهایا خانواده های مذکوررابارعایت شرایط مقرروبااستفاده از تسهیلات پیش بینی شده واردوترخیص نمایند.
6- ماده (22)وتبصره های ذیل به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 22- بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع درنقطه صفرمرزی و درجوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یامکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران وکشورهای همجوار تعیین می شود.اهالی دوطرف مرز می توانند کالاها ومحصولات مورد نیاز رابارعایت مقررات صادرات وواردات وضوابط مقرر دراین ماده به شرح زیربرای دادوستددربازارچه عرضه نمایند:
1- استقرار گمرک دردرب ورودوخروج بازارچه ضروری است واعمال مقررات صادرات وواردات ونظارت بررعایت آن دربازارچه برعهده گمرک می باشد.
2- صادرات کالا دربازارچه مرزی تنها باارایه تعهدنامه کتبی صادر کننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تاییدمسوول بازارچه مرزی رسیده باشد،قابل انجام بوده ونیازبه ارایه تعهد ارزی نمی باشد.
3- ورود وترخیص کالادربازارچه های مرزی تنهاباارایه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر بوده ونیازبه ارایه سایر مدارک ازقبیل پیش برگ (پروفرما)وبارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری درمحل هربازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
4- درمواردی که کالای وارده به بازارچه های کرزی ،ازبازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشودوارایه فاکتور فروش امکانپذیر نباشد،قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می شود.
5- وزارت بازرگانی سهم مبادلات ،تغییر درآنهاوفهرست کالاهای قابل دادوستددرهر بازارچه رابادرنظر گرفتن میزان فعالیت ، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی وتفاهم های به عمل آمده باکشورمقابل ومقررات صادرات وواردات کشور،تهیه واعلام می نماید.
6- واردات کالاهای مجازباگواهی سپرده ارزی ،ازطریق بازارچه های مرزی ، طبق مقررات مربوط به ورودازمحل کواهی سپرده ارزی ،علاوه برحداکثر تعیین شده برای بازاچه ها،مجاز می باشد.
7- مقررات مربوط به ((واردات قبل ازصادرات ))دربازارچه های مرزی لغو می شود.
8- کلیه اشخاص حقیقی ساکن درمناطق ورزی واشخاص حقوقی که درمناطق مذکورفعالیت می نمایند،مجازبه فعالیت دربازاچه های مرزی هستند.
9- مبادلات دربازارچه های مرزی پس ازاستقرارماموران وزارت بازرگانی ، کشور،گمرک ونیروی انتظامی وبااعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع ومیزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت ،مجاز خواهدبود.
10- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت دربازارچه های مرزی می تواننددر قبال صادرات کالابه کشوریا کشورهای مقابل ، اقلام قابل مبادله در بازارچه های مرزی رااز طریق کلیه مبادی گمرکی ومناطق آزادتجاری وصنعتی کشور باپرداخت سود بازرگانی وعوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند.اسناد صادره که درگمرکات کشورتایید ورودمی شودبرای رفع تعهدات ارزی ناشی ازصادرات کالااز بازارچه هامعتبرخواهدبود.گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم رابرای رفع تعهدات ارزی ناشی ازصادرات کالا ازبازارچه هادرکلیه مرزهای گمرکی کشور وهمچنین مناطق آزاد تجاری وصنعتی به گونه ای فراهم نمایدکه ازحمل مضاعف کالاجلوگیری شود.
تبصره (1)-فهرست بازارچه های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.
تبصره (2)-ارایه پیشنهاد برای تاسیس بازارچه های مشترک مرزی جدید علاوه برشرایط موجودمستلزم تامین هزینه های مربوط به ایجادتاسیسات موردنیاز گمرک درمحل بازارچه های مشترک مرزی می باشد.
تبصره (3)- کلیه فعالیتهای مشابه ازقبیل بازارچه های امنیتی یا هراسم وعنوان دیگر،ازنظر حجم مبادلات ،روش مبادله کالاونوع کالاهای قابل مبادله ،تابع مقررات وضوابط این ماده می باشد.
7- ماده (24)ءتبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 24- ورود موقت :
واردات قبل ازصادرات مواداولیه وکالاهای مورد نیازدرتولید،تکمیل ، آماده سازی وبسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (12) قانون ، مستلزم رعایت مواردذیل می باشد:
1- شرایط صدور مجوز واردات :
1-1- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات ،شرکتها وواحدهای تولیدی (اعم ازصنفی ویاصنعتی ) که دارای پروانه معتبر می باشند،داده خواهدشد .واحدهای بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانندازاین مقررات استفاده نمایندکه باواحدهای تولیدی دارای پروانه معتبرقراردادمنعقدنموده باشند.
1-2- حداکثر میزان واردات مواد اولیه وکالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یاتولیدکننده کالامی باشد.
1-3- صادرکنندگانی که نسبت به ورودموقت مواداولیه ،قطعات وسایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند،موظفندحداقل به میزان یکصدوبیست وپنج درصد (125%) ارزش کالای وارداتی موقت ،کالای ساخته شده صادر نمایند.چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده ،بخشی ازکالاها و قطعات واردشده برای تولید کالاومصرف درداخل کشوردرنظر گرفته شود،آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده ومشمول پرداخت حقوق گمرکی و سودبازرگانی وسایرعوارض ومابه التفاوت به ماخذزمان تبدیل اظهارنامه ازحالت ورود موقت ((به حالت قطعی ))خواهدبود.
تبصره - گمرکات ایران موظف است ضرایب مورد عمل خودوضرایبی راکه ازطریق وزارتخانه تولیدی ذیربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
1-4- صادرکنندگانی که برای صدورکالاهای خودنیازبه ورودموقت لوازم بسته بندی نظیر کارتن ،قوطی وگونی دارند،ازشمول این مقررات مستثنا می باشند.
2- مهلت صدور کالاهای ساخته شده ازمواد اولیه یا کالاهای تکمیل ، آماده یابسته بندی شده باکالاهای موضوع این ماده ،یک سال پس ازتاریخ ورودموادمی باشد.این مهلت درمورد کالاهایی که نیازبه زمان بیشتری دارند،باتشخیص وموافقت گمرک ایران تایک سال دیگرقابل تمدیداست . تبصره - گمرک ایران موظف است درپایان هرماه فهرست مواداولیه وارد شده حاوی شماره حکم ،شماره پرونده ،تاریخ پرونده ،مشخصات متقاضی آدرس ،نام کالا،میزان کالا،ارزش دلاری برمبنای ((سیف ))ردیف تعرفه ، ارزش ریالی نوع وثیقه وضمانتنامه اخذشده را تهیه وجهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی ووزارتخانه تولیدی ذیربط ارسال نماید.
3- برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده ، گمرک بارعایت قانون امورگمرکی وآیین نامه اجرایی آن تعهدیاسفته به شرح زیراخذخواهدنمود:
3-1- درمورد کارخانجات ،شرکتها وواحدهای تولیدی دولتی ،سفته یاتعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران .
3-2- درموردکارخانجات ،شرکتها و واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی (اعم از صنفی یاصنعتی )،سفته .
3-3- درمورد بازرگانان واصناف ،سفته به تشخیص رییس کل گمرک ایران وبه میزان حداقل دوبرابرارزش ((سیف )).
تبصره 1- اخذ وثایق یادشده مانع ازاجرای مفاد قانون امور گمرکی درخصوص کالاهایی که بااستفاده از مزایای این ماده وارد،اما ظرف مهلت مقرریامهلت های تمدیدشده صادرنشده است ،نخواهدشد.
تبصره 2- گمرک ایران موظف است حداکثرتسهیلات رابرای صادرکنندگان نمونه وخوشنام ارایه نماید.دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه وبه اطلاع عموم خواهد رسید.
4- مرجوع نمودن عین مواد اولیه وکالاهای ورود موقت بلامانع است . تشخیص وانطباق موادوکالاهای مرجوعی باموادوکالاهای ورود موقت با گمرک ایران است .
8- ماده (27)وتبصره های آن به شرح زیراصلاح می گردد:
ماده 27- فهرست وشرایط کالاهای قابل ورود باارزحاصل ازصادرات : وزارت بازرگانی می تواند علاوه برکالاهایی که واردات آنها براساس مقررات موجودوبااستفاده ازارزحاصل ازصادرات توسط واحدهای تولیدی وتجاری مجازاست ،باهماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورودباهماهنگی وزارتخانه ذیربط،اقلام دیگری رابه فهرست کالاهای مذکور اضافه وبه اطلاع عموم برساند.
تبصره 1- رعایت شرایط ورودوکلیه ضوابط نظیربهداشت انسانی ،نباتی وحیوانی واستانداردبراساس جداول مقررات صادرات وواردات وقوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یاد شده دراین ماده الزامی است .
تبصره 2- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان ،ازطریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یاد شده دراین ماده بلامانع است .
تبصره 3- ارزحاصل ازصدورخدمات فنی ومهندسی ،هتلداری ،خدمات ،تجاری ، حمل ونقل ترانزیتی ،خدمت انسانی ودرآمد کارگران وکارکنان ایرانی خارج ازکشور وسایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایردستگاهها،ارزحاصل ازصادرات تلقی می گرددوکلیه مزایا ومراحل تشویق پیش بینی شده برای صادرات کالابرای صادرات خدمات هم معتبر ولازم الاجرااست .
تبصره 4- واردات مواد اولیه ،قطعات ،تجهیزات وماشین آلات موردنیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خودبلامانع است .این گونه واحدهامی توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق برگ سبزگمرکی ) تعهدات ارزی مربوط راتسویه نمایند.درصورت بروزاختلاف بین متقاضی وگمرکات کشور درزمینه تولیدبودن واحدصادراتی وکالای صادره مرجع تشخیص ،وزارتخانه ذیربط (صادر کننده مجوز فعالیت )خواهدبود.
9- ماده (28)به شرح زیراصلاح می گردد:
ماده 28- وزارت بازرگانی باهمکاری وزارت اموراقتصادی ودارایی موظف است کارادغام مابه التفاوت سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان وعوارض گمرکی وغیره ،موضوع ماده (15)این قانون راباملاک قراردادن حدودرقم ریالی آنهادرسال 1378،درسودبازرگانی به پایان رسانده وبرای اجرا به گمرک ابلاغ نماید.تاابلاغ میزان سودبازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یادشده ،دریافتی های مذکوربه میزان مبلغ ریالی آنها وبراساس ماخذقبلی قابل وصول خواهد بود.
10- ماده (31)وتبصره های آن به شرح زیراصلاح می گردد:
ماده 31- مسافران ایرانی یاغیر ایرانی که ازخارج کشوریاازمناطق آزادتجاری ،صنعتی به کشور واردمی شوند،علاوه براسباب سفر واشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی معاف است ،می توانند درسال یک بارکالابه ارزش حداکثر(80)دلار بامعافیت ازپرداخت حقوق گمرکی وسودبازرگانی وارد وترخیص نمایند،مشروط براینکه کالاهای مزبوراز نوع کالاهای ممنوع شرعی یاقانونی نبوده وجنبه تجاری نداشته باشند.
تبصره 1- تشخیص مصادیق لوازم شخصی باگمرک ایران می باشد.
تبصره 2- کالاهایی که براساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی موضوع تبصره (1)ماده (17)قانون مقررات صادرات وواردات قابل ترخیص نباشند،مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.
11- ماده (33)به شرح زیراصلاح می گردد:
ماده 33- وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی ) موظف است قیمت گالاهای صادراتی وتغییرات آن رابراساس حدود قیمت فروش آنهادربازارهای بین المللی تعیین و برای استفاده آماری و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان درهنگام خروج کالابه گمرک ایران اعلام نماید.این قیمتها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهدارزی صادرکنندگان درهنگام خروج کالاست .
12- ماده (35)به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 35- برگزاری ،نمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی وورود و خروجی کالاهای نمایشگاهی .
الف - برگزاری نمایشگاه درداخل وخارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی درداخل کشوربه منظورمعرفی وعرضه محصولات وفرآورده های ایرانی وخارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی وبرگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوزازوزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح است .
ب- ورود کالاهای نمایشگاهی :
1- ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان درنمایشگاههای بین المللی داخلی با تایید وزارت بازرگانی و بارعایت قوانین و مقررات مربوط مجازاست .تعهدسفارتخانه هاذیربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.
2- وزارت بازرگانی می تواند برای هریک ازکالاهای به نمایش گذاشته شده درنمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم ازبازرگانی وتخصصی که توسط یابامجوزوزارت مزبور درداخل کشور برگزارمی گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادرنماید.
ج- خروج کالاهای نمایشگاهی :
کالاهایی که بامجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظورعرضه درنمایشگاههای خارجی ،به خراج ازکشور ارسال می گردد،بدون مطالبه کارت بازرگانی ومجوز صدور وبدون سپردن پیمان ارزی بارعایت سایر مقررات ،قابل خروج ازکشور می باشند.
13- ماده (38)وتبصره های آن به سرح زیراصلاح می گردد:
ماده 38- واردات قطعی کالابه صورت بدون انتقال ارز:
1- قظعات یدکی ،ابزاربرشی ،قالب نویامستعمل ونمونه کالا(برای تحقیق وکپی برداری )برای واحدهای تولیدی ،آموزشی یاتحقیقاتی همچنین نمونه دارو(فرآورده های دارویی ،مواد اولیه وموادجانبی )وموادموردنیاز برای بسته بندی آن ،تجهیزات وملزومات پزشکی ،آزمایشگاهی وبهداشتی ، شیر و غذای کودک ،کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد،راسا"به نام واحدتولیدی یاموسسه آموزشی یاتحقیقاتی یادرمانی مربوط ورودوترخیص است .
2-درصورت کسر تخلیه ،ضایعات کالای وارداتی ومغایرت کالای وارداتی باکالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد،کالای ارسالی باتشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود وترخیص است .
تبصره 1- مسری محتویات محموله های (d.k.c)کارخانجات مونتاژکه پس از ترخیص ازگمرک مشخص شودفاقد کیفیت مورد سفارش بوده ،به تایید وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.
تبصره 2-اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس ازترخیص از گمرک مشخص شودفاقدکیفیت موردسفارش بوده ،باتاییدوزارتخانه تولیدی ذیربط وتایید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است .
3- درمواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف ازفروشنده شودبامشخص نمودن ارتباط موردباواردات قبلی خود،واردات وترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف باتشخیص گمرک ایران وموافقت وزارت بازرگانی بلامانع است .
4- کاتالوگ ،بروشور،تقویم ،کتابچه ،(D.c)،دیسکت ،نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی وتجاری ،اسناد مربوط به حمل کالا،نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیرتابلومنسوجات وغیره )بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون کسب مجوزهای مقرردرجدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.
5- کالاهای مورد نیازپیمانکاران ومشاوران ،باتشخیص وموافقت سازمان دولتی ذلیربط وموافقت وزرات بازرگانی قابل ورود وترخیص است .
6- ورود وترخیص موقت یاقطعی کتب ونشریات ،DC،دیسکت ،نوارومیکروفیلم حاوی مطالب علمی وفرهنگی وسایرمحصولات صنعت چاپ ،تکثیروکپی برداری درزمینه های علمی وفنی باموافقت وزارتخانه های ((علوم وتحقیقات وفناوری ))و((بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ))حسب موردنیاز ودرسایر ومینه ها باموافقت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی بدون ارایه هیچ گونه مجوز دیگری قابل انجام است .
7- اجزاءقطعات ،تجهیزات ولوازم موردنیازخط تولیدواحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحدتولیدی ارسال می گردد،به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط وموافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.
8- اجزاء،قطعات ،تجهیزات ولوازم مورد نیاز برای تعمیر ونگهداری وخدمات پس ازفروش دستگاههای خارجی موجوددرداخل کشورتوسطنمایندگی های مجاز،باکسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد.
14- ماده (39)به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 39- ورود کالااز طریق پست :
ترخیص کالاهایی که ازطریق پست واردمی شودبه استثنای اقلامی که ورود آنها ازنظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآن که جنبه تجاری پیدانکندتاارزش حداکثر پنجاه (50)دلار به نام هرنفر بدون پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ،بدون مطالبه کارت بازرگانی ومجوزهای مقرردرجدول مقررات صادرات وواردات ،بلامانع است .درصورتی که ورود کالاازاین طریق به صورت یک جریان تجاری درآیدیا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند،وزارت بازرگانی می تواندبا هماهنگی وزارت پست وتلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکوررابرای جلوگیری ازترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره ورود کالاهای موضوع ماده (38)(بدون انتقال ارز)ازطریق پست نیز امکانپذیر می باشد.
15- ماده (41)به ضرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 41- ورودکالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتباردربانک میباشد.
تبصر- مواردزیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:
1- کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.
2- کالاهای قابل ورودازطریق بازارچه های مرزی که درچهارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود.
3- کالاهای مورد نیاز خوانوارهای مرزنشین ،شرکتهای تعاونی آنها، پیله وران ،ملوانان ،کارکنان شناورها،کارگران وایرانیان شاغل در خارج ازکشورطبق فهرستی که دراین آیین نامه آمده است ودرحدمقرردرآن .
4- سایر مواردمستندبه قوانین ومقررات .
16- ماده (43)به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 43ورود کالاهایی که براساس مصوبات هیات وزیران ممنوع اعلام گردیده است ،بارعایت شرایط زیرمجاز است :
1- مواداولیه ،قطعات ولوازم یدکی وبوازم فنی موردنیازصنایع کشور مه به نام واحدهای تولیدی واردمی شودبه شرط آنکه ازنظرکیفیت یا کمیت درحد نیاز صنایع درداخل تولیدنشود،باتقاضای وزارتخانه ذیربط وتشخیص وموافقت کمیسیون موضوع ماده (1)این آیین نامه .
2- کالاهای موردنیازمبرم وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی باتشخیص موافقت کمیسیون موضوع ماده (1)این آیین نامه .
3- کالاهای مستعمل مربوط به دفاترنمایندگی وزارتخانه هاوسازمانهای دولتی خارج ازکشورکه تعطیل می شوند،درصورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشدباموافقت کمیسیون موضوع ماده (1)این آیین نامه .
4- کالاهای نمونه مورد نیازواحدهای تولیدی وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی درحدی که نمونه تلقی شودباتشخیص گمرک ایران .
5- قسمتهاومتفرعات کالاهای قابل ورودکه به عنوان تعرفه ((ممنوع )) طبقه بندی شده اند،مشروط براینکه قسمتهایاقطعات ممنوع مذکورهمراه کالای اصلی ،مساوی یامتناسب باتعدادکالای وارده باشد،درموردواحدهای تولیدی باتشخیص وموافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط.
6- مواد غذایی موردنیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه و سازمانهای دولتی ،متناسب بامیزان مصرف آنها،باتشخیص گمرک ایران .
17- ماده (47)به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 47مواردزیر ازسپردن پیمان ارزی معاف خواهندبود:
1- ارسال کالابرای عرضه درنمایشگاههای خارجی به میزان متعارف بر اساس تسخیص وزارت بازرگانی .
2- صادرکنندگانی که باروش گشایش اعتباراسنادی غیرقابل برگشت معین اقدام به صدور کالامی نمایند.
3- کالاهای اهدایی وزارتخانه ها، موسسات دولتی وجمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولتهای دیگرباتاییدوزیریابالاترین مسئول مربوط.
کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به موسسات عمومی غیر دولتی سایر کشورهانیزمشمول این بندمی گردد.
4- صادر کنندگان ماشی آلات صنعتی ،لوازم خانگی وخودروتامعادل پنج درصد(5%)ارزش کالای صادراتی به منظور تامین قطعات یدکی به عنوان ایفای تعهدات ضمانت (گارانتی )معافیت این گونه صادرکنندگان ازپیمان سپاری صرفا"به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی )وبه تشخیص وزارت صنایع ومعادن مجاز خواهدبود.
5- صادر کنندگان صنایع دستی به استثنای فرش .
6- ارسال نمونه کالابه منظور بازاریابی وتوسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی .
7- صادرات هرگونه نرم افزارو خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده .
8- ارسال کتب ،نشریات ،فیلم ،نوارهای صوتی وتصویری ،اسلایدپر شده و مواد تبلیغاتی وغیرتبلیعاتی (اعم ازعلمی ،تبلیغی ،فرهنگی ،آموزشی وجزوه های معرفی فعالیتها وتولیدات )به خارج ازکشورکه جنبه غیر تجاری دارند،توسط دستگاههای اجرایی وسازمانها وموسسات دولتی با معرفقی بالاترین مقام دستگاه مربوط وسایر سازمانهاو موسسات بخش خصوصی بامعرفی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی .
9- کالاهایی که توسط کمیته امدادامام خمینی (ره )زیرنظروزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشوراهدامی شود.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

ردیف نام بازارچه محل بازارچه نام استان کشورهم مرزبازارچه

1 تمرچین پیرانشهر آذربایجان غربی عراق
2 قاسم رش سردشت آذربایجان غربی عراق
3 صنم بلاغی پلدشت آذربایجان غربی نخجوان
4 ساری سو بازرگان آذربایجان غربی ترکیه
5 رازی مرزرازی آذربایجان غربی ترکیه
6 سرو مرزسو آذربایجان غربی ترکیه
7 اشنویه اشنویه آذربایجان غربی عراق
8 بازارچه جلفا مرزجلفا آذربایجان شرقی آذربایجان
9 بازارچه نوردوز مرزنوردوز آذربایجان شرقی ارمنستان
10 سیران بند بانه کردستان عراق
11 باشماق مریوان کردستان عراق
12 سیف سقز کردستان عراق
13 شوشمی پاوه کرمانشاه عراق
14 شیخ صله جوانرود کرمانشاه عراق
15 پرویزخان قصرشیرین کرمانشاه عراق
16 خسروی خسروی کرمانشاه عراق
17 مرکزی تجاری قطر بوشهر بوشهر قطر
18 میلک زابل سیستان وبلوچستان افغانستان
19 میرجاوه میرجاوه سیستان وبلوچستان پاکستان
20 کوهک سراوان سیستان وبلوچستان پاکستان
21 پیشین ایرانشهر سیستان وبلوچستان پاکستان
22 دوغارون مرزدوغارون خراسان افغانستان
23 باجگیران مرزباجگیران خراسان ترکمنستان
24 میل 73 بیرجند خراسان افغانستان
25 دوکوهانه نهبندان خراسان افغانستان
26 یزدان یزدان خراسان افغانستان
27 بازارچه پل ایچه برون مازندران ترکمنستان
28 بازارچه آستارا آستارا گیلان آذربایجان
29 بیله سوار اردبیل اردبیل آذربایجان
30 پارس آباد اردبیل اردبیل آذربایجان
31 بازارچه گرمی اردبیل اردبیل آذربایجان
32 آبادان آبادان خوزستان -
33 خرمشهر خرمشهر خوزستان -
34 بندرجاسک بندرجاسک هرمزگان کشورهای مقابل
35 جزیره هرمز جزیره هرمز هرمزگان کشورهای مقابل
36 منطقه تیاب تیاب هرمزگان کشورهای مقابل
37 بندرکنگ بندرکنگ هرمزگان کشورهای مقابل
38 مهران مهران ایلام عراق
39 میل 75 بیرجند خراسان افغانستان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :