جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 3834- ق 1/3/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 5372/22802 مورخ 18/2/1379 دولت در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 25/2/1379مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

شماره 54339 30/11/1379
وزارت امور اقتصادی ودارایی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وپنجم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 28/2/1379به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3834-ق مورخ 1/3/1379واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراابلاغ می گردد.
رییس جمهور- سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تاسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی مشتمل بریک مقدمه و(62) ماده ،مصوب بیست و چهارمین اجلاس سالانه هیات عامل بانک توسعه اسلامی منعقدشده در(24) و(25)رجب سال 1420هجری قمری مطابق با(3)و(4)نوامبرسال 1999میلادی و(12)و(13)آبان سال 1378هجری خورشیدی ،تصویب واجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
تبصره 1- به دولت اجازه داده می شودباپذیره نویسی (1337)سهم ازسهام شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی به عضویت شرکت یادشده درآیدودرافزایش سرمایه های آتی شرکت مذکور باتصویب هیات وزیران مشارکت نماید.
تبصره 2- رعایت اصل (139)قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران درمورد ماده (55)این قانون الزامی است .
شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی
اساسنامه
دولتها وموسسات طرف این موافقتنامه
باشناسایی اینکه هدف بانک توسعه اسلامی کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی به وسیله تشویق نمودن رشد بنگاههای تولیدهم دربخش عمومی وهم دربخش خصوصی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی مطابق اصول وشریعت می باشد،
بادرنظرگرفتن گرایشات موجود دراین کشورهای عضودرجهت انتقال تامین مالی پروژه های توسعه ای ازبخش عمومی به بخش خصوصی ،که منجربه فراهم آمدن فرصتهای بی سابقه ای برای بخش خصوصی جهت کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو گردیده است ،
بادرک نیاز به ارتقای رشدبنگاههای تولیدی بخش خصوصی درکشورهای عضو،
متقاعدشدندبه ضرورت ایجادیک موسسه مستقل بین الملل به منظورارتباط کارآمدبابخش خصوصی درکشورهای عضو،
بدین وسیله بامواردذیل موافقت می کنندکه :
فصل اول
تاسیس ،شخصیت حقوقی ،اه ءاف ،وظایف ،اختیارات ،سیاستهاوعضویت
ماده 1- تاسیس
شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (منبعدشرکت )به موجب این موافقتنامه به عنوان یک موسسه تخصصی بین المللی به منظورانجام اهداف مقرر درپاراگراف (1)ماده (3)این موافقتنامه تاسیس خواهدگردید.
ماده 2- شخصیت حقوقی
شرکت شخصیت کامل حقوقی راداراخواهدبودبه ویژه ظرفیت کامل :
1- برای عقد قرارداد،
2- برای کسب وظبط دارایی ،
3- جهت انجام اقدامات قانونی قبل ازصدورحکم توسط محاکم ودادگاهها.
ماده 3- هدف
1- هدف شرکت ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای عضوازطریق تشویق به ایجاد،توسعهومدرتیزه کردن بنگاههای تولیدی بخش خصوصی به شیوه های مطابق باشریعت جهت تکمیل نمودن فعالیتهای بانک توسعه اسلامی (که منبعدازآن به عنوان بانک یادمی شود)خواهدبود.
2- به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه ، آن دسته ازبنگاههای کشورهای عضوکه سهام دولتهاویاموسسات بخش عمومی درآنهااز49%فراتر نباشدکه براساس اصول تجاری عمل نمایندو فعالیتهایشان باعث تقویت بخش خصوصی شودبه عنوان بنگاههای بخش خصوصی درنظر گرفته می شوند.
ماده 4-وظایف
به منظورنیل به اهدافش ،شرکت جهت حمایت از بنگاههای اشاره شده در ماده (1) وظایف ذیل را انجام خواهد داد :
الف -کمک به تامین مالی ایجاد ، توسعه و مدرنیزه کردن بنگاههای خصوصی ،با استفاده از چنان ابزارها و راه کارهای مالی که شرکت در مورد مناسب تشخیص دهد به تنهایی و یا به همکاری دیگر منابع مالی ،
ب -تسهیل دسترسی آنها به سرمایه عمومی و خصوصی داخلی و یاخارجی شامل دسترسی به بازارهای سرمایه ،
ج -ایجاد انگیزش توسعه فرصتهای سرمایه گذاری که موجب جریان یافتن سرمایه بخش خصوصی داخلی وخارجی به سرمایه گذاریهای کشورعضو شود، د- کمک به توسعه و تنوع ابزارهای مالی با عنایت به تطابق اصول اداره خردمندانه منابع مالی شرکت و،
ه - فراهم ساختن کمکهای فنی برای آماده سازی ،تامین واجرای پروژهها، از جمله انتقال تکنولوژی مناسب .
2-شرکت می تواند درخصوص موضوعات مرتبط با اهدافش ازقبیل شرایط محیطی جاذب برای سرمایه گذاری خصوصی ،شناسایی وارتقای فرصتهای سرمایه گذاری ،خصوصی سازی بنگاههای عمومی ،ادغام بنگاههای خصوصی و توسعه بازراهاسرمایه ،به کشورهای عضووموسسات عمومی وخصوصی آنها، خدمات مشاوره ای ارایه نماید.
ماده 5- اختیارات
1- به منظورانجام وظایفش ،شرکت جهت انجام هرگونه فعالیتهای اقتصادی ومالی که مطابق باقواعدصادره ازسوی هیات مدیران شرکت باشد،اختی
2- بدون تسری به کلیت بند(1)فوق ،شرکت اختیار خواهدداشت :
الف - شناسایی وارتقای پروژه های بخش خصوصی که دارای ویژگی امکانپذیری اقتصادی وکارآیی باشند،بااعطای اولویت به پروژه هایی که یکی و یاچند ویژگی ذیل راداشته باشد:
1- پروژه هایی که سبب توسعه و استفاده ازمنابع مادی وانسانی در کشورهای عضوشرکت شوند،
2- پروژه هایی که برای ایجاد شعل انگیزه هایی فراهم کند،
3- پروژه هایی که موجب ارتقای تکنولوژی شوند،
4- پروژه هایی که پس اندازواستفاده ازسرمایه درسرمایه گذاریهای مولد راتشویق کند،
5- پروژه هایی که به ایجادویاپس انداز ارزهای خارجی کمک کند،
6- پروژه هایی که سبب گسترش مالکیت عمومی ازطریق مشارکت تاحدممکن سرمایه گذاران درسهام سرمایه چنین بنگاههایی باشد.
ب - انجام سرمایه گذاری مستقیم از طریق ابزارهای اسلامی وترجیحا" ازطریق پذیره نویسی سهام یاخریدسهام یااسنادبدهی قابل تبدیل در بنگاههایی که اکثریت قدرت رای دهی درآنهابه دست سرمایه گذاران شهروندکشورهای اسلامی باشند،علاوه براین درموردمعدودی که بایستی به تصویب هیات مدیران برسد،انجام سرمایه گذاری مستقیم درموسسات کوچک ومتوسط ومستقردرکشورهای عضو که قدرت رای دهی درآنهاعمدتا" به دست سرمایه گذاران دیگر کشورهاست ،
ج - ارایه محصولات وخدمات مالی شامل ،امانه محدودبه ،سرمایه ،مشارکت درسرمایه ،اجاره به شرط تملیک ،فروش اقساطی ،استصناع ،سلام ،مضاربه ، مرابحه ،ضمانت وخدمات مدیریت ریسک .
د- ارتقای مشارکت دیگر منابع مالی ویاکارشناسی ازطریق ابزارهای مناسب ، شامل سازماندهی سندیکاها، تعهد خرید اوراق بهادار ، سرمایه گذاریهای مشترک ودیگر اشکال اتحادیه ها،
ه - انتشار اوراق غرضه مضاربه ،اجاره به شرط تملیک ،استصناع ودیگر ابزارهای مالی ،
و- ارتقای تعهدخریدسهام واوراق بهاداروتمدیدچنین تعهد خریدی به صورت انفرادی ویا مشترک با دیگرنهادهای مالی ،به شرط آنکه شرایط مناسبی مهیا باشد،
ز-فراهم نمودن خدمات مدیریت دارایی برای نهادهاوسایرسرمایه گذاران در کشورهای عضو،
ح - تجهیز منابع ،که بدین منظوروثایق وسایر ضمانتنامه هایی که شرکت تعیین می کندهیچگاه نباید مجموع وجوه تجهیزشده ویا تضمین شده به وسیله شرکت از سه برابر مجموع سرمایه پذیره نویسی شده ، درآمدها،مازادوذخایرشرکت بیشترباشد،
ط - سرمایه گذاری وجوهی که فورا" بدانهاجهت تامین مالی عملیات خودش نیازندارد،وهمچنین وجوهی که برای سایرمقاصددرشرکت نگهداری می شود درموارد مطمئنی که شرکت تعیین می کند،
ی - تضمین اوراقی که سرمایه گذاری کرده است ،به منظورتسهیل فروش آنها،
ک - خرید وفروش اوراقی که منتشر ویا تضمین نموده ویابرروی آنها سرمایه گذاری نموده ،
ل - هر موضوعی که درارتباط باعملیات شرکت باشدوتوسط کشورهای عضو ویا طرف ثالث به شرکت محول شده باشدبراساس ضوابط وشرایطی که شرکت تعیین می کند.
ماده 6- سیاستها
فعالیتهای شرکت مطابق باسیاستهای سرمایه گذاری ومقرراتی است که مشروح آن توسط هیات مدیران شرکت تبیین ودرصورت نیاز اصلاح شد.
ماده 7- اعضا
1- اعضای موسس شرکت ،بانک ، کشورهای عضو بانک وآن دسته ازموسسات کشورهای عضوخواهند بودکه این موافقت نامه رادرتاریخی که درپاراگراف (1)ماده (60)آمده است امضاءوپرداخت اولیه رامطابق باماده (10)این موافقتنامه انجام داده باشند.
2- سایر اعضای بانک ودیگر موسسات مالی که درآنها یک کشورعضویا کشورهای عضوبانک اکثریت مالکیت ویاکنترل آن رادردست دارندمی توانند با ضوابطی که مجمع عمومی شرکت تعیین می نماید،که این ضوابط باید بارای اکثریت اعضاکه حداقل نمایانگردو سوم مجموع قدرت رای دهی اعضاباشد،به این موافقتنامه ملحق شوند.
فصل دوم
منابع مالی
ماده 8- سرمایه
1- سرماسه اسمی اولیه شرکت یک میلیارد(000/000/000/1)دلارایالت متحده خواهدبودکه ازآن پانصدمیلیون (000/000/500) دلارابتدائا" جهت پذیره نویسی اعضای موسس دردسترس خواهد بود.بانک پنجاه درصد مبلغ اخیرالذکرراپذیره نویسی خواهد کرد.
2-سهام سرمایه شرکت به صدهزار(000/100)سهم ،هرسهم به ارزش ده هزار (000/10)دلارایالت متحده منقسم خواهدشد.هرقسمت ازسهام اولیه که توسط اعضای موسس مطابق با پاراگراف (1و2) ماده (9) این موافقتنامه ، پذیره نویسی نگرددجهت پذیره نویسی بعدی دردسترس خواهدبود.
3- مجمع عمومی می تواندسرمایه اسمی شرکت رادرهرزمان وبراساس ضوابط وشرایطی که مناسب تشخیص دهد،حداقل بادوسوم مجموع اعضاکه نمایانگر حداقل سه چهارم قدرت رای دهی اعضا باشد،افزایش دهد.
ماده 9- پذیره نویسی
1- بانک واعضای موسس تعدادسهامی راکه درضمیمه (A)تعیین شده پذیره نویسی خواهند نمود.
2- هریک ازسایر اعضای موسس حداقل یکصد سهم پذیره نویسی خواهند نمود.
3- کلیه سهامی که ابتدایا"توسط اعضای موسس پذیره می گرددباارزش یکسان منتشر خواهدگردید.
4- شرایط حاکم برپذیره نویسی سهامی که پس ازپذیره نویسی اولیه توسط اعضای موسس باقی باقیمانده مطابق ماده 8 (2) وهمچنین تاریخ پرداخت آنها،توسط مجمع عمومی شرکت تعیین خواهدشد.
5- چنانچه مجمع عمومی مطابق باماده 8(3)تصمیم به افزایش سهام سرمایه شرکت بگیردهریک ازاعضافرصت معقولی جهت پذیره نویسی ،مطابق باضوابط وشرایط این افزایش سرمایه متناسب باسهامش نسبت به کل سهام سرمایه قبل ازافزایش سرمایه خواهندداشت ،به شرط آنکه ضوابط مذکوردرمورد افزایش سرمایه ای که فقط به قصدمصرح دربند (6) انجام می پذیرد تسری نیابد.هیچ کشورعضوی نبایدوادار به پذیره نویسی افزایش سهام شرکت باشد.
6- مجمع عمومی می تواند بنابه درخواست یک عضووبااکثریت آرا که نمایانگراکثریت مجموع قدرت رای دهی باشد،سهام پذیره نویسی آن عضو ازسهام سرمایه شرکت را براساس ضوابط و شرایطی که تعیین می کند افزایش دهد.
ماده 10- پرداخت سهام پذیره نویسی شده
1-بانک ،ارزش سهام پذیره نویسی شده خودرادرسه قسط مساوی سالیانه پرداخت خواهدنمود.اولین قسط ظرف مدت سی روزپس ازتاریخی که بانک مطابق با ماده 61(2)به عضویت شرکت درآمدپرداخت خواهدشد.هریک از اقساط باقی مانده بایستی درسالگردپداخت قسط قبلی سررسیدوپرداخت گردد.
2- بانک ،ازطرف هریک ازکشورهای عضوموسس ،ترزش سهام پذیره نویسی شده توسط آنهاراپرداخت خواهدنمود.تعداداقساط وتاریخ پرداخت آنهاتوسط هیات مدیران شرکت و با موافقت هیات مدیران اجرایی بانک تعیین خواهدگردید.
3- هریک ازسایر اعضای موسس ،ارزش سهام پذیره نویسی شده خودرادر پنج قسط مساوی ومتوالی سالیانه پرداخت خواهدنمود،اولین قسط ظرف سی روزپس ازاینکه عضوموسس مربوط،مطابق باماده 61(2)این موافقتنامه به عضویت شرکت درآمد،بایستی پرداخت گردد.هریک ازاقساط باقی مانده بایستی درسالگردپرداخت قسط قبلی سررسید وپرداخت گردد.
4- ارزش سهام بایستی به دلار ایلات متحده پرداخت گردد.شرکت محل و یامحل های پرداخت رامشخص خواهد نمود.
ماده 11- محدودیتهای انتقال وواگذاری سهام
سهام شرکت نبایستی به هیچ وجهی به غیر از شرکت واگذار یامنتقل شود،مگراینکه شرکت انتقال فیمابین اعضاءکه نمایانگردوسوم مجموع آرای اعضاءباشد،تصویب نماید.
ماده 12- محدودیت بدهی
بدهی اعضاءازجمله بانک ،درخصوص سهام پذیره نویسی شده توسط آنها، فقط به آن قسمت ازارزش پرداخت نشده سهام محدودمی باشد.هیچ عضوی از جمله بانک به دلیل عضویت مسوولیتی درقبال تعهدات شرکت ندارد.
ماده 13- سایر منابع
سایر منابع شرکت شامل
الف - وجوه حاصله از سودسهام ،کمیسیونهاودیگر وجوه حاصله ازسرمایه گذاریهای شرکت ،
ب - مبالغ دریافتی ناشی ازفروش سرمایه گذاری هاویابازپرداخت تامین مالی ،
ج- مبالغ تجهیز شده توسط شرکت ،و
د- سایر وجوهی که برای اداره شرکت واگذار شده است .
ماده 14- اصول عملیاتی
1- شرکت براساس ضوابط وشرایطی که مناسب تشخیص دهدوبادرنظرگرفتن نیاز موسساتی که آنهاراتامین مالی می نماید،خطرات محیطی ،خطراتی که خوددرنظرمی گیردوضوابط وشرایطی که سرمایه گذاران خصوصی معمولا" ازموسسات مالی اسلامی دریافت میکند،اقدام به تامین مالی خواهدنمود.
2- شرکت به دنبال گردش منابع خودبه شکل فروش سرمایه گذاری هایش به شرط آنکه چنین فروشی به نحو مقتضی وتحت ضوابط وشرایطی که تا حدممکن مطتبق ماده 5(2)(الف )(7)باشد،خواهدبود.
3- شرکت به دنبال نگهداری تنوع معقولی درسرمایه گذاریهایش خواهدبود.
4- شرکت به منظورتوجیه سرمایه گذاری هایس ،ضوابط ومعیارهای مالی ، فنی ،اقتصادی ،حقوقی ،زیست محیطی ،نهادی وتناسب ضمانت ارایه شده را درنظر خواهدگرفت .
5- شرکت درهیات مدیران شرکتهایی که تامین مالی می کندویادرآنها سرمایه گذاری می کندحضورخواهدداشت مگرآنکه سهامش درسرمایه آنها کمترازپنج درصد(5%)کل سرمایه باشد.
6- شرکت هیچگونه عملیاتی راکه خارج ازطبقه بندی سرمایه گذاری کمیته شریعت مصرح درماده 29)،ویامخالف شریعت ویاعملیاتی که شرکت تشخیص دهدمغایراین موافقتنامه ویامقرراتی که بعدا"منتشرخواهدشد،باشد، انجام نخواهدداد.
7- شرکت ضوابطی راایجادنخواهدکردکه خرید کالاوخدمات که تامین مالی می نمایدازکشورازپیش تعیین شده صورت پذیرد.
8- شرکت مسوولیت اداره موسساتی راکه درآنهاسرمایه گذاری کرده به عهده نخواهدگرفت وازحق رای خودچنین استفاده ای رانخواهدکرد.
ماده 15- محدودیت ها
1- به استثنای سرمایه گذاری دارایی های نقدی شرکت که درماده 5(2)(1) این موافقتنامه به آنها اشاره شد،سرمایه گذاریهای شرکت فقط در بنگاههای مستقردرکشورهای عضوویاآنهایی که انحصارا"وبه نفع کشورهای عضوکارمی کند،صورت خواهدگرفت .چنین سرمایه گذاریهایی درپی قواعد مدیریت مالی صحیح صورت خواهد گرفت .
2- شرکت هیچگونه تامین مالی درقلمروکشورعضوی که آن کشوربایک چنین تامین مالی مخالفت کند،نخواهدکرد.
ماده 16- حفاظت ازمنابع
هیچ بخشی ازاین موافقتنامه مانعی برای شرکت جهت اتخاذ اقدامات واستفاده ازحقوق خود،که جهت حفط منافع خود مناسب تشخیص دهد در صورتی که دریکی ازسرمایه گذاریهایش قصوری صورت پذیرد،ویاخطرعدم پرداخت وورشکستگی درموسسه ای که درآن سرمایه گذاری کرده ویاشرایطی حادث گرددکه شرکت بیم ازبین رفتن سرمایه گذاریش راداشته باشد، ایجاد نخواهدکرد.
ماده 17- ممنوعیت فعالیت سیاسی
شرکت ،رییس هیات مدیران ،مدیرعامل ،اعضای هیات مدیران ،مقامات و کارکنان آن نبایستی درامورسیاسی کشورهای عضودخالت نمایدوهمچنین نبایستی درتصمیم گیری هایشان ازشخصیت سیاسی کشور عضومربوط متاثر باشند.
فصل چهارم
سازمان ومدیریت
ماده 18- ساختار
شرکت یک مجمع عمومی ،یک هیات مدیران ،یک کمیته اجرایی ،یک هیات مشورتی ،یک کمیته شریعت ،هیات مدیران ،مدیرعامل وتعدادی که برای اداره کارآمدشرکت مورد نیاز باشد،کارمندخواهدداشت .
ماده 19- مجمع عمومی
1- هرعضودرمجمع عمومی حضورخواهدداشت وفردی رادرآن منصوب خواهد نمودکه درخدمت منافع عضو منصوب کننده خواهدبود.
2- این نمایندگان بدون پرداخت حق الزحمه ازسوی شرکت فعالیت می کند، اما شرکت می تواند هزینه های معقول حضوردرجلسات راجبران نماید. 3- مجمع عمومی ،یکی ازنمایندگان کشورهای عضورابه عنوان رییس منصوب خواهد نمودکه تاانتخاب رییس بعدی درجلسه بعدی سالانه مجمع عمومی ، دراین مسوولیت باقی خواهدماند.
ماده 20- مجمع عمومی :اختیارات
1- کلیه اختیارات شرکت به مجمع همومی واگذار خواهدشد.
2- مجمع عمومی می تواندقسمتی یاتمام اختیارات خودرابه هیات مدیران تفویض نماید،به غیراز اختیارات :
الف - پذیرش اعضای جدیدوتعیین شرایط پذیرش آنها،
ب- اقزایش ویاکاهش سهام سرمایه شرکت ،
ج- تعلیق یک عضو،
د- تصمیم گیری جهت تفسیر یابه کارگیری این موافقتنامه که ازسوی هیات مدیران محول شده ،
ه - تصویب ترازنامه وصورتحسابهای سودوزیان شرکت پس ازبررسی گزارش حسابرسان ،
و- انتخاب اعضای هیات مدیران ،
ز- تعیین ذخایر وتوزیع درآمدخالص ومازادشرکت ،
ح - مداخله درخدمات حسابرسان خارجی جهت بررسی ،ترازنامه وصورتحسابهای سود وزیان شرکت ،
ط- اصلاح این موافقتنامه ،
ی - تصمیم گیری راجع به توقف ویاخاتمه عملیات شرکت وتوزیع داراییهای آن .
3- مجمع عمومی وهیات مدیران ،تاآن حدی که به آن تفویض اختیارشده ، می تواندقواعدعمومی ومقرراتی راکه برای انجام اموربرای شرکت مناسب تشخیص دهد،ازجمله قواعدومقررات پرسنلی ،بازنشستگی وسایرمزایارا تصویب نماید.
4- مجمع عمومی می توانددرخصوص هرموضوعی که تحت بندهای (2)و(3) این ماده به هیات مدیران تفویض اختیار نموده ،بااختیارتام اعمال نظر نماید.
ماده 21- مجمع عمومی :دستورالعمل
1- مجمع عمومی به طورمعمول یک اجلاس سالانه برگزارخواهدنمودکه بایستی همزمان با اجلاس سالانه هیات عامل بانک برگزار گردد،مجمع عمومی می تواندبه مناسبتهای دیگر هرزمانی که ضروری تشخیص دهدویابنابه درخواست هیات مدیران جلسه برگزارنماید.هیات مدیران هرزمان که یک سوم اعضای شرکت درخواست نمایدبایستی برای اجلاس مجمع عمومی اقدام نماید.
2- اکثریت اعضای مجمع عمومی بایستی برای هراجلاس مجمع عمومی حد نصابی راتعیین نماید،به شرط آنکه چنین اکثریتی حداقل دوسوم مجموع قدرت رای دهی اعضاءباشد.
3- مجمع عمومی می تواند براساس مقرراتی که هیات مدیران تصویب می نماید، رای اعضای مجمع عمومی رابدون فراخوانی جهت تشکیل جلسه ،کسب نماید.
ماده 22- رای دهی
1- هرعضوبه ازای هرسهمی که پذیره نویسی وپرداخت نموده یک حق رای خواهدداشت .
2- هرموضوعی که به مجمع عمومی احاله می شودبایستی توسط اکثریت قدرت رای دهی دراجلاس ،تصمیم گیری شود،مگراینکه موافقتنامه چیز دیگری مقررنماید.
ماده 23- هیات مدیران :ترکیب
1- هیات مدیران مرکب ازحداقل شش وحداکثرده عضوبه اضافه رییس مدیران ومدیرعامل خواهدبود.
2- بانک یکی ویاتعدادبیشتری ازاعضای هیات مدیران رامنصوب خواهد نمودکه همراه بارییس هیات مدیران ومدیرعامل نیمی ازاعضای هیات مدیران راتشکیل خواهندداد.
3- یک عضوتوسط کشورعضوی که دارای بالاترین سهام سرمایه شرکت می باشد، منصوب خواهدگردید.
4- باقی اعضای هیات مدیران توسط سایراعضاءبه غیرعضوی که بالاترین میزان سهام سرمایه رادارد،انتخاب خواهندشد.
5- دستورالعمل انتخاب اعضای هیات مدیران درمقرراتی که توسط مجمع عمومی تصویب می شودمنتشر خواهدگردید.
6- اعضای هیات مدیران برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندگردید ومی توانند مجددا"منصوب شوند.اعضای منتخب هیات مدیران می توانند حداکثر برای دودوره متوالی انتخاب شوند.اعضای هیات مدیران تا هنگامی که جانشین آنهاانتصاب ویاانتخاب شوندبه خدمت ادامه خواهند داد.چنانچه پست یکی ازاعضای هیات مدیران قبل ازخاتمه دوره اش بیش ازنود(90)روزبلاتصدی بماند،بایستی جانشینی برای دوره باقی مانده ، توسط عضوویااعضایی که عضوقبلی هیات مدیران راانتصاب یا انتخاب کرده اند،انتصاب یاانتخاب شود.
7- اعضای هیات مدیران بایستی شایستگی وتجربه درزمینه فعالیتهای شرکت راداشته باشند.
8- هیچ عضوی از هیات مدیران نمی تواند همزمان به عنوان عضو مجمع عمومی شرکت نیزفعالیت نمیاد.
9- هرعضوی ازهیات مدیران به محض اینکه اعضایی که اوراانتصاب و یا انتخاب کرده اند،ازوی حمایت ننمایدبایستی پست خودراترک نماید.
ماده 24- هیات مدیران :اختیارات
هیات مدیران مسوولیت کلی عملیات شرکت رابه عهده خواهدداشت وبدین منظور بایستی ازکلیه اختیارات خودکه توسط این موافقتنامه باآن اعطاءشده ویاتوسط مجمع عمومی به وی تقویض شده استفاده نماید.به ویژه ،هیات مدیران براساس توصیه رییس هیات مدیران اختیاردارد:
الف - تصویب سیاستهای شرکت وقواعدومقررات آن ،
ب- تصویب استراتژی عملیاتی شرکت ،
ج- تصویب بودجه اداری سالانه ،
د- ارایه حسابهای هرسال مالی به مجمع عمومی جهت تصویب ،
ه - تفسیرمفاد این موافقتنامه ،
و- پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه به مجمع عمومی ،
ز- انجام هراقدامی که مغایر این موافقتنامه ویاتصمیم مجمع عمومی نباشدوانجام آن رابرای ادامه فعالیتهای شرکت وپیشبرد اهدافش مناسب تشخیص دهد.
ماده 25-هیات مدیران :دستورالعمل
1- هیات مدیران دردفترمرکزی شرکت و یادرمکانی که توسط هیات تعیین شود،فعالیت خواهدنمودوهنگامی که برای انجام امور شرکت نیازباشد جلسه برگزار خواهندنمود.
2- اکثریت اعضای هیات مدیران بایدبرای هر اجلاس خود یک حد نصاب تعیین نماید،به شرط آنکه چنین اکثریتی نمایانگرحداقل دوسوم مجموع قدرت رای دهی اعضا باشد.
3-با توجه به بند(4)این ماده ،دررای گیری درهیات مدیران هریک از اعضای هیات مدیران ،ازتعدادآرایی که عضوویااعضاءشرکت داشتندوبا رای خودوی راانتصاب ویاانتخاب کردند،برخوردارخواهندبود .
4-اعضای هیات مدیران که توسط بانک منصوب شده اندازآرای بانک که به طورمساوی میان آنهاتقسیم شده برخوردارخواهندبود.
5-کلیه موضوعات شرکت جهت تصمیم گیری بااکثریت قدرت رای دهی باید به هیات مدیران ارجاع شود ،مگراساسنامه چیز دیگری مقررنماید.
6- کلیه آرایی که یک عضوهیات مدیران ازآن برخورداراست به صورت واحدمی باشد.
7- اگرزمانی آرادرخصوص موضوعی برابربود،رییس حق خواهدداشت رای نهایی را صادرکند.
ماده 26-کمیته اجرایی
1-کمیته اجرایی مرکب ازافرادذیل می باشد:
الف -رییس هیات مدیران ،
ب -مدیر عامل شرکت ،
ج -آن عضو هیات مدیران که توسط کشور عضوی که بالاترین سهام شرکت را دارد،منصوب شده ،
د-حداقل دووحداکثرچهار نفرازاعضای هیات مدیران که نماینده سایر اعضا می باشدوتوسط هیات مدیران تعیین می گردند.
2-درصورتیکه رییس هیات مدیران غایب باشد،مدیرعامل ،اجلاس کمیته اجرایی راریاست خواهدکردوحق رای نداردمگرآنکه آراءبرابرباشدکه رای وی تعیین کننده خواهدبود .
ماده 27-کمیته اجرایی :وظایف
بدون تسری به ماده 31(5)،کمیته اجرایی اختیارتصویب کلیه عملیات تامین مالی وسرمایه گذاری رشکت دربنگاههای کشورهای عضووبه کار گیری اختیارات تفویض شده به آن توسط هیات مدیران راخواهدداشت .
ماده 28-کمیته اجرایی :دستورالعمل
1-کلیه عملیات تامین مالی وسرمایه گذاری به مصوبه کمیته ،بارای اکثریت اعضایی که دارای حق رای هستند،نیازخواهندداشت .
2-حدنصاب برای تشکیل جلسه کمیته ،حضوراکثریت اعضادرجلسه می باشد.
3-گزارش هریک از عملیت تصویب شده کمیته بایدبه هیات مدیران ارایه گردد.بنا به درخواست هیات مدیران هریک ازعملیات بایدجهت اخذرای به هیات مذکورارایه گردد.درصورتیکه ظرف سی روز پس ازتوزیع اسناد به هیات مدیران چنین درخواستی صورت نگیردعملیات مذکور،به وسیله هیات تصویب شده تلقی خواهدگردید.
4- درصورتیکه درخصوص یک عملیات ،آرابرابر بود،عملیات مذکور جهت بررسی مجددبه مدیدت بازگردانده خواهد شدوچناچه پس ازبررسی نیز مجددا"،برابری آراپیش آمدرییس حق خواهد داشت رای نهایی راصادر کند.
5- درصورتی که کمیته یک عملیات راتصویب نکند،بنابردرخواست هیات مدیران بایدموضوع به اطلاع آنها برسدوممکن است که مدیریت گزارشی رادرخصوص موضوع همراه باخلاصه ای ازنقطه نظرات کمیته جهت بررسی ازجنبه های فنی ویاخط مشی مربوط به عملیات آتی ،به هیات مدیران ارایه کند.
ماده 29- کمیته شریعت
1- شرکت یک کمیته شریعت مرکب ازسه نفرازعلمای اسلامی که درمعاملات مالی خبره می باشند خواهد داشت .اعضای کمیته شریعت توسط هیات مدیران وبرای یک دوره سه ساله انتصاب می شوند.
2- کمیته شریعت درخصوص اینکه سرمایه گذاریها برابربااصول شریعت می باشندتصمیم گیری خواهدکردوهرموضوعی که توسطاعضای هیات مدیران ویا کمیته اجرایی به آن ارجاع شودرا موردملاحظه قرار خواهدداد.
3- کمیته مذکور بعدازدرنظر گرفتن نظرات مدیریت که درخصوص موضوع باآن مشورت کرده ،تصمیم خودراگوید.
4- تصمیمات کمیته شریعت بایدبارای اکثریت اعضایش اتخاذگرددوباید استدلالاتی راکه براساس آن تصمیم گیری کرده تبیین کند.
ماده 30- هیات مشورتی
1- شرکت می تواندیک هیات مشورتی ازپنج شخصیت شناخته شده بین المللی که ازملیتهای مختلف هستندودرزمینه فعالیتهای شرکت خبره اندداشته باشد.
2- اعضای هیات مشورتی توسط مجمع عمومی وبرای یک دوره سه ساله انتصاب می شوند.
3- هیات مشورتی درخصوص موضوعاتی که توسط مجمع عمومی ،اعضای هیات عامل ،کمیته اجرایی ،رییس هیات مدیران به آن محول می شودتبادل نظر خواهند نمودوگزارش ارایه خواهندکرد.کلیه نظرات ارایه شده درهیات مشورتی بایددراین گزارش منعکس شود.
ماده 31- رییس ،مدیرعامل وکارمندان
1- رییس بانک به لحاظ مقامش وبدون حق رای رییس هیات مدیران شرکت خواهدبودوی اجلاس هیات مدیران رابدون حق رای ،مگردرزمانی که آراء برابر باشد،ریاست خواهدکرد.اودرجلسات مجمع عمومی شرکت خواهدکرد اما دراین جلسات حق رای ندارد.
2- مدیر عامل توسط هیات مدیران وبراساس توصیه رییس هیات مدیران منصوب می شود.مدیرعامل بایدتبعه یکی ازکشورهای عضوباشد.هیات مدیران دوره تصدی مدیرعامل که می تواند قابل تجدیدهم باشدوشرایط انتصاب آن رامعین می کند.
3- مدیرعامل ،رییس اجرایی شرکت خواهدبودوتحت نظارت عمومی رییس هیات مدیران امور جاری شرکت رااداره می کند.مدیرعامل مطابق با قواعد ومقررات شرکت مسوول سازمان وانتصاب ویابرکناری کارکنان خواهد بود.
4- مدیرعامل یکی ازاعضای هیات مدیران وکمیته اجرایی ،بدون حق رای مگردرمواردی که آرابرابر باشد،خواهدبود.
5- مدیرعامل تاحدی که هیات مدیران اورامجازنماید،عملیات تامین مالی وسرمایه گذاری شرکت درموسسات کشورهای عضوراتصویب خواهدنمود.
6- هرزمانی که انجام فعالیتهای شرکت نیازمند دانش تخصصی باشدکه کارکنان عادی شرکت نتوانند آن راانجام دهند،به طورموقت می توان از خدمات کارشناسی خارج ازشرکت بهره گرفت .
7- کارکنان شرکت درانجام وظایف خود کاملا"مدیون شرکت خواهندبود. هر عضوی ازشرکت بایدماهیت بین المللی این وظیفه رامحترم بداند وازهرگونه کوشش نسبت به نفوذدرهریک ازآنان درراستای انجام وظایفشان خودداری ورزد.
8- شرکت جهت اطمینان ازحرفه ای بودن ،صلاحیت ،کارآمدی ،صلاحیت اخلاقی ، داشتن استانداردهای بالاکه ازجمله ملاحظات موثردرانتصاب کارکنان وشرایط کاری آنها می باشد،عنایت مقتضی خواهدداشت . همچنین توجه کافی به استخدام کارکنان براساس توزیع جغرافیایی ممکن خواهدنمود.
ماده 32- انتشار گزارش سالانه وگردش گزارشات
1- شرکت گزارش سالانه حاوی صورتحسابهای حسابرسی شده خودرامنتشر می کند،ویک گزارش فصلی درخصوص وضع مالی ویک صورتحساب سودوزیان که نمایانگر نتایج عملیاتش می باشدرابه اعضا ارسال می کند.
2- شرکت می تواندگزارشات ومطالعاتی راکه به منظورانجام وظایف و اهدافش مناسب تشخیص دهد،منتشر نماید.
ماده 33- سود سهام
1- مجمع عمومی آن قسمت ازدرآمد خالص ومازادشرکت راکه بعدازذخیره سازی بایدبه عنوان سودسهام توزیع شودرامعین خواهدنمود.به هرحال هیچ سودسهامی قبل ازاینکه ذخایر به حد(25%)سرمایه پذیره نویسی شده برسد،توزیع نخواهدشد.
2- سود سهام برابر باسهام پرداخت شده هرعضو،توزیع خواهدشد.
3- سود سهام بع شیوه وبه ارزی که مجمع عمومی تعیین کند،پرداخت خواهدشد.
ماده 34- ارتباطات بابانک
1- شرکت نهادی جدا ازبانک می باشد.وجوه وحسابهای شرکت جدای از بانک نگهداری خواهدشد،ولی ممکن است که این دوسازمان به طورمشترک یک پروژه راتامین مالی کنند.یاوجوه خودرامشترک سرمایه گذاری کنند به شرطی که اسنادجداگانه دردفاترشان نگهداری شود.مفاداین پاراگراف جهت انجام ترتیبات بابانک درخصوص تسهیلات ،پرسنل ،خدمات و پرداخت هزینه های اداری که هردوسازمان ازآن منتفع گردندمانعی ندارد.
2- شرکت تاحدممکن وباموافقت بانک ازتسهیلات وامکانات آن بهره مند خواهدشد.
3- هیچ چیز دراین موافقتنامه شرکت رامسوول اقدامات وتعهدات بانک ویابانک رامسوول اقدامات تعهدات شرکت نخواهدکرد.
فصل پنجم
کناره گیری وتعلیق اعضا
ماده 35- حق کناره گیری
1- هرعضوی می تواند بااخطارکتبی به رییس هیات مدیران قصد مبنی برکناره گیری رااعلام کند.چنین کناره گیری درتاریخی که دراخطار مشخص شده ،لازم الاجرا می گردداماتحت هیچ شرایطی موعود نبایدکمتر ازشش ماه از تاریخ دریافت اخطار توسط شرکت باشد.درهر زمان قبل ازقطعی شدن کناره گیری ،عضومزبور می تواند مراتب لغو اخطارمبنی بر قصد کناره گیری را کتبا" به اطلاع شرکت برساند.
2-عضو خواهان کناره گیری در خصوص کلیه تعهدات خودش نسبت به شرکت تاتاریخ تسلیم درخواست کناره گیری کماکان مسوول خواهد بود .به هر حال پس از آن که کناره گیری لازم الاجرا گردید،آن عضومسئولیتی در قبال فعالیتهای شرکت بعد از تاریخی که ابلاغیه کناره گیری را دریافت نمود،نخواهد داشت .
ماده 36-تعلیق عضویت
1- هرگاه یکی از اعضا در اجرای هر یک ازتعهدات خودنسبت به شرکت دچار قصور شود ،تحت این موافقتنامه بارای حداقل سه چهارم مجموع قدرت رای دهی اعضاء عضویت آن معلق خواهد شد.
2-عضوی که بدون ترتیب به حالت تعلیق درآمده پس ازیک سال ازتاریخ تعلیق عضو ،بهطور خودبه خوداز عضویت شرکت خارج میشود مگراینکه مجمع عمومی در اثنای این مدت وبا اکثریت مذکور در بند (1) این ماده ،این مدت را تمدیدو یا تعلیق را رفع نماید .
3-طی دوره تعلیق ،یک عضو استحقاق استفاده از هیچ یک ازحقوق ناشی از این موافقتنامه به غیر از حق کناره گیری ،رانخواهدداشت ،اما نسبت به کلیه تعهدات خود مسئول باقی خواهد ماند .
ماده 37-حقوق ووظایف به هنگام توقف عضویت
1-از هنگام تعلیق عضویت ،آن نسبت به سود وزیان شرکت سهیم نخواهد بود و هیچ تعهدی نسبت به تامین مالی وضمانت نامه های لازم الاجرا شده شرکت پس از آن تاریخ ، نخواهد داشت . شرکت فروش مجدد سهام سرمایه عضو مذکوررابه عنوان تسویه حسابهای آن مطابق با مفاداین موافقت نامه ترتیب خواهد داد .
2- شرکت و یاعضو میتوانددر خصوص کناره گیری از عضویت وباز خرید سهام سرمایه آن عضوبراساس شرایط متناسب بااین وضعیت توافق نمایند. چنانچه درظرف سه ماه ازتاریخی که آن عضوتمایل خود را به کناره گیری از عضویت اعلام نمود ،چنین موافقتی حاصل نشد ،قیمت بازخریدسهام سر مایه آن عضو ،برابر با قیمت آخرین صورت حسابهای حسابرسی شده شرکت تعیین میگردد.
3- پرداخت سهام به صورت اقساط ودرزمان وبه ارزی که شرکت تعیین کندوباعنایت به وضعیت مالی خود،صورت خواهدگرفت .
ماده 38- توقف عملیات
درشرایط اضطراری هیات مدیران می توانند عملیات سرمایه گذاری ، تامین مالی وضمانتنامه هاراتاهنگامی که مجمع عمومی شرایط رادرمورد ملاحظه قراردهدواقدامات لازم رااتخاذ نماید،متوقف نماید.
ماده 39- ختم عملیات
1- شرکت می تواند عملیات خودرابنابرتصمیم مجمع عمومی که مبتنی بررای دوسوم مجموع اعضاکه نمایانگرحداقل سه چهارم کل آرای اعضا باشد،خاتمه بخشدپس ازخاتمه عملیات شرکت بایدکلیه فعالیتهای خود رابه استثنای مواردی که باتحقق ،حفظ وحراست داراییهای شرکت وتسویه تعهدات آن ملازمت دارد،متوقف سازد.
2- تازمان حل وفصل نهایی این قبیل تعهدات وتوزیع داراییهای شرکت ، شرکت موجودیت خودراحفظ خواهدکردوکلیه حقوق وتعهدات متقابل شرکت واعضای آن تحت این موافقتنامه بدون تغییرخواهدماند،غیرازاینکه هیچ عضوی معلق نمی شودویاکناره گیری نمی کندوبه غیرازآنچه این ماده مقررداشته هیچ توزیعی به اعضا صورت نمی گیرد.
ماده 40- مسوولیت اعضا وپرداخت اداعاها
1- مسوولیت اعضاناشی ازسرمایه پذیره نویسی شده ،تاهنگامی که تعهدات شرکت ازجمله تعهدات احتمالی شرکت به طورکامل تسویه نگردد،به قوت خودباقی خواهد ماند.
2- کلیه ادعاهای بستانکاران ازمحل داراییهای شرکت ،سپس ازمحل ذخایر وسپس ازمحل سرمایه پرداخت شده ،پرداخت خواهدگردید.قبل ازاینکه هر گونه پرداختی به بستانکاران صورت گیرد،هیات مدیران چنانچه صلاح بداند،جهت پرداخت عادلانه فیمابین بستانکاران احتمالی وقطعی ، ترتیبات لازم رااتخاذ خواهدکرد.
ماده 41- توزیع داراییها
1- تاهنگامی که کلیه بدهی هابه بستانکاران تسویه نگردد،داراییهای شرکت فیمابین اعضاجهت پرداخت سهام پذیره نویسی شدهشان ازسهام سرمایه شرکت ،توزیع نخواهد گردید.چنین توزیعی بایدبا اکثریت آرای مجمع عمومی به تصویب برسد.
2- هرگونه توزیع داراییهای شرکت بایدمتناسب باسرمایه پرداخت شده ودرزمان وتحت شرایطی که شرکت عادلانه تشخیص دهد،صورت پذیرد،ضرورتی نداردکه داراییهاتوزیع شده یکسان وازیک نوع دارایی باشد.قبل از اینکه تمامی تعهدات شرکت تسویه نگردد، هیچ عضوی مستحق دریافت داراییهای توزیع شده نمی باشد.
3- هرعضوی که داراییهای توزیع شده به موجب این ماده رادریافت می کند، دررابطه باداراییهای مذکور ازهمان حقوقی برخوردارخواهد بود که شرکت قبل ازتوزیع نسبت به آن دارابوده است .
فصل ششم
مصونیتهاوامتیازات
ماده 42- هدف ازاین ماده
به منظور قادرساختن شرکت جهت نیل به اهداف خودواجرای وظایف محول شده به آن ،مصونیتها وامتیازات تعیین شده دراین ماده ،درقلمروهر کشورعضوبه شرکت اعطامی گردد.
ماده 43- وضعیت شرکت درارتباط بافرآیندهای حقوقی
1- اقامه دعواعلیه شرکت فقط می توانددریک دادگاه صالح درقلمرو کشورعضوی که شرکت درآن دارای دفتریانمایندگی جهت دریافت ابلاغ است ،صورت پذیرد.
2- به هرحال درخصوص موضوعات شخصی هیچ اقدامی نبایدعلیه شرکت ،توسط اعضا وافرادصورت گیرد.
3- اموال وداراییهای شرکت هرجایی که باشد و دراختیار هرکسی که باشدبایدهرگونه توقیف حقوقی ویاضبط،قبل ازاینکه رای نهایی علیه شرکت صادرشود،مصون باشد.
ماده 44- مصونیت داراییها ازضبط
داراییها واموال شرکت ،هرکجا که باشدودراختیار هرکسی که باشداز تحقیق ،تفحص ،مصادره و سایر اشکال تصرف ناشی ازاقدامات اجرایی و تقنینی مصون خواهدبود.
ماده 45- مصونیت بایگانی
بایگانی شرکت مصون خواهدبود.
ماده 46- حفظ اسرار سپرده ها
شرکت درارتباط باحسابهای سپرده گذاران رازداری کامل رارعایت خواهدکردواعضابایدحفظ اسراراطلاعات درخصوص این سپرده هارارعایت کنند.
ماده 47- آزادی داراییها ازمحدودیتها
1- باتوجه به بند(2)این ماده وتاجایی که انجام عملیات تصریح شده دراین موافقتنامه بطلبد،تمامی داراییهاواموال شرکت ازمحدودیتها مقررات وکنترلها به هرصورت آزادخواهدبود.
2- وجوهی که شرکت درارتباط باسرمایه گذاری شرکت درقلمرویک کشور عضودرارتباط باماده (1)و(4)این موافقتنامه دریافت می کند صرفا" بنابه مفاداین موافقتنامه ،ازمحدودیتهای ارزی وقواعدومقرراتی که درقلمروآن کشورعضوبه مورداجرادرمی آید،معاف نخواهدبود.
ماده 48- امتیازات ارتباطات
ارتباطات رسمی کشوربایدازهمان رفتاری که ارتباطات رسمی دیگراعضا برخورداراست ،برخوردارباشد.
ماده 49- مصونیتها وامتیازات کارمندان
کلیه اعضا مجمع عمومی ،رییس واعضای هیات مدیران ،مدیرعامل ،مسوولان وکارمندان شرکت
الف - باید ازپیگیری قانونی درارتباط باانجام وظایفشان مصون باشد.
ب - که محلی نیستند باید ازهمان مصونیتهایی که در خصوص مهاجرت ، الزامات ثبت نام اتباع خارجی تعهدات خدمت وسایر تسهیلاتی که در هنگام تبادل محدودیتها توسط یک کشوربه نمایندگان ومقامات رسمی وکارمندان هم رتبه سایرکشورهااعطامی شود،برخوردار باشند. ج- بایدهمان رفتاری که درارتباط باتسهیلات مسافرت به نمایندگان مقامات رسمی وکارمندان هم رتبه به سایر کشورهای عضواعطامی گردد اعطاگردد.
ماده 50- معافیت ازمالیات
1- شرکت ،داراییها،اموال ،درآمد،عملیات و معاملاتش که تحت این موافقتنامه مجازاست ازهرگونه مالیات وحقوق گمرکی معاف خواهدبود. شرکت همچنین جهت جمع آوری و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهدبود.
2- هیچ گونه مالیات برحقوق ومقرری پرداختی توسط شرکت به رییس و یااعضای هیات مدیران ،مدیرعامل ،مقامات وکارمندان شرکت نبایدوضع شود.
3- هیچگونه مالیاتی نباید برتعهدات ویااوراق منتشره توسط (وسود سهام آن )که توسط هرکسی نگهداری می شود،وضع شود.
4- هیچگونه مالیاتی نبایدبرتعهدات ویااوراق تضمین شده توسط شرکت (ویا سودسهام آن ) که توسط هرکسی نگهداری می شود،وضع شود.
ماده 51- به کارگیری این فصل
هرکشور عضوچنانچه درقلورو خودضروری تشخیص دهدبایدجهت لازم الاجرا ساختن اصولی که دراین فصل آمده مطابق باقوانین خوداقدام لازم را معمول داردوشرکت راازاقدامات به عمل آمده مطلع نماید.
ماده 52- اعراض
شرکت ،حسب صلاحدیدخودمی توانددرموردامتیازات ومصونیتهای اعطاشده تحت این موافقتنامه ،تا آن حدوبراساس شرایطی که تعیین می تماید، اعراض نماید.
فصل هفتم
اصلاح ،تفسیر،داوری
ماده 53- اصلاح
1- این موافقتنامه می تواند بنابر تصمیم مجمع عمومی مبنی بررای دوسوم مجموع تعداداعضاکه نمایانگرسه چهارم کل قدرت رای دهی اعضا باشد،مورداصلاح قرارگیرد.
2- باوجودبند(1)این ماده ،اتفاق آرای مجمع عمومی برای تصویب هر اصلاح درخصوص مواردذیل ضروری می باشد.
الف - حق کناره گیری ازشرکت مقرردرماده (35)و(1)این موافقتنامه .
ب - حق پذیره نویسی سهام درموقع افزایش سرمایه شرکت مقرردر بند (5)ماده (29)و
ج -کحدودیتهای مربوط به مسیوولیت مقرردرماده (12).
3-هر گونه پیشنهادمبنی براصلاح این موافقتنامه ،اعم از اینکه از طرف یکی از اعضای شرکت باشدویا هیات مدیران ، بایدبارییس مجمع عمومی مکاتبه شود،وی نیزاین پیشنهادرابه مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد.هنگامی که اصلاحی موردتصویب قرارگرفت ،شرکت بایداصلاح مذکور راتاییدنموده وبه طوررسمی به اعضااعلام نماید.اصلاحات سه ماه بعد ازاعلام رسمی آن ،برای کلیه اعضالازم الا جراخواهدبود ، مگراینکه مجمع عمومی تاریخ دیگری رامشخص نماید.
ماده 54-زبان ،تفسیروکاربرد
1-زبان رسمی شرکت عربی خواهدبود.علاوه برآن ،زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیززبانهای کاری خواهندبود.متن عربی این موافقتنامه به عنوان متن اصلی ورسمی برای تفیسروکاربرداستفاده خواهدشد.
2-هر گونه ابهامی درتفسیرمفاداین موافقتنامه بین هرعضووشرکت و یافیمابین اعضابروزنماید،جهت اخذتصمیم بایدبه هیات مدیران تسلیم گردد.
3-درهرموردی که هیات مدیران تحت بند(2)این ماده تصمیم بگیرد،هر یک از اعضامی توانددرخواست نمایدکه موردابهام به مجمع عمومی احاله شودکه تصمیم آن نهایی خواهدبود. تاهنگام اتخاذتصمیم توسط مجمع عمومی شرکت می تواند تاآن حدی که ضروری تشخیص می دهدبراساس تصمیم مدیران عمل نماید.
ماده 55-داوری
چنانچه اختلافی فیمابین شرکت وعضوی که از عضویت شرکت خارج شده ، یابین شرکت وهرعضوپس ازتصویب تصمیم مبنی برخاتمه عملیات شرکت ، چنین اختلافی به داوری متشکل ازسه داورارجاع خواهدشد،یکی ازداوران توسط شرکت ودیگری توسط عضومربوط،ظرف مدت شصت روزازتاریخ درخواست داوری ،تعیین خواهدشد.سومین داوربا توافق دوطرف تعیین خواهدشد چنانچه آنهاظرف شصت روزنتوانستندبرسرانتخاب توافق نمایند،توسط ریئس دیوان عدالت اسلامی تعیین خواهدگردید،چنانچه کوشش جهت رسیدن به اجماع توسط داوران به شکست انجامید، تصمیم گیری براساس رای اکثریت صورت خواهد پذیرفت داورسوم اختیارخواهدداشت که هرمسئله راجع به رویه داوری رادرهرموردی که اختلاف وجودداردحل وفصل نماید.
ماده 56-تصویب مفروض
هرگاه انجام هراقدام توسط شرکت ،مستلزم تصویب قبلی هرعضوی باشد فرض برتصویب عضو موردبحث خواهدبود،مگراینکه چنین عضوی ظرف زمان معقولی که مدت آن هنگام اعلام اقدام پیشنهادی به عضو مذکورتعیین می گردد،نسبت به اقدام مذکوراعتراض نماید.

فصل هشتم
مقررات عمومی
ماده 57- دفترمرکزی شرکت
1- دفتر مرکزی شرکت درجده عربستان صعودی مستقر خواهدبود.
2- هیات مدیران شرکت می توانددرقلمروهریک ازکشورهای عضوش ،دفتر ایجاد نماید.
ماده 58- سال مالی
سال مالی شرکت سال هجری قمری خواهدبود.
ماده 59- مجرای ارتباطی ،سپرده گذاری
1- هرعضوی بایدیک دفتر مخصوص رابه منظور ارتباط باشرکت درخصوص موضوعات مرتبط بااین موافقتنامه ،منصوب نماید.
2- هردولت عضو،بانک مرکزی ویایک موسسه مشابهی راباتوافق شرکت ، به عنوان محل سپرده گذاری که شرکت بتواندپول رایج آن عضووهمچنین سایر داراییهای شرکت رادرآنجا نگهداری نماید،معرفی خواهدنمود.

فصل نهم
مقررات نهایی
ماده 60- امضا وتصویب
1- این موافقتنامه جهت امضاتوسط نمایندگان اعضایی که نامشان در ضمیمه A آمده تاتاریخ 30ذی الحجه 1420 کطابق باپنج آوریل 2000و یا هرتاریخی که توسط هیات مدیران شرکت تعیین شود،دربانک مفتوح خواهد بود.هرعضوی که موافقتنامه راامضا کند بایستی ،اسناددال بر تصویب وپذیرش آن رامطابق با قوانین ومقررات خودنزد بانک بسپارد واقدامات ضروری جهت اینکه اوقادر باشد تعهدات این موافقتنامه را جامع عمل بپوشاند،به مورد اجرا بگذارد.
2- بانک نسخ تایید شده این موافقتنامه به تمامی اعضاارسال خواهد کردواسناد دال برتصویب آن رامطابق بندفوق نگهداری خواهدنمود.
3- درزمان شروع عملیات شرکت ویابعدازآن ،بانک امضاواسناد تصویب این موافقتنامه راازسوی کشورها ویا موسساتی که عضویت آنهامطابق بند(2)ماده (7)این موافقتنامه پذیرفته شده ،دریافت خواهدکرد.
ماده 61- لازم الاجراشدن
1-این موافقتنامه هنگامی که امضا گردید واسنادتصویب وپذیرش آن مطابق بند(60)توسط اعضای زیرتودیع شدند،لازم الاجراخواهدشد:
الف -بانک
ب -کشورمیزبان ،و
ج -حداقل چهارکشورعضودیگر.
2-کشورهاوموسساتی که اسنادتصویب وپذیرش آنهاقبل ازلازم الاجراشدن این موافقتنامه نزد بانک تودیع گردد،درآن تاریخ عضوخواهندشد.
سایرکشورهادرتاریخی که اسنادپذیرش وتصویب آنهانزدبانک تودیع گردد عضو خواهندشد.
ماده 62-شروع عملیات
به محض اینکه این موافقتنامه مطابق بند(1)ماده (61)لازم الاجراگردید هرعضوبایدیک نماینده منصوب نمایدوریئس بانک برای اجلاس مجمع عمومی فراخوانی خواهدنمود.شرکت عملیات خودرادرآن تاریخ که اجلاس برگزار می گردد،آغاز خواهدکرد.
منعقده درشهرجده پادشاهی عربستان درتاریخ .....دریک نسخه واحد همراه با ترجمه انگلیسی وفرانسوی ،که دربایگانی بانک توسعه اسلامی نگهداری خواهدشدوبانک با امضای خود می پذیردکه به عنوان محل تودیع وسپرده گذاری عمل کندوکشورهای عضوکه نامشان درضمیمه Aآمده ،مطابق با(1)ماده (60)این موافقتنامه ازتاریخ لازم الاجراشدن آن آگاه نماید.
قانون فوق مشتمل بریک مقدمه 62ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وپنجم اردیبهشت ماه هزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 28/2/1379به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :