جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

شماره 318-ق 24/8/1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 20269/20787/6 مورخ 25/12/1378دولت درموردالحاق یک تبصره به ماده (20)اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی که درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ 10/8/1379 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است ،دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی ارسال می گردد
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

شماره 37473 30/8/1379
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (20)اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 23/1/1367که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 16/8/1379به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 318-ق موزخ 24/8/1379واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد0
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - متن زیربه عنوان تبصره (5)به ماده (20)قانون اصلاح بعضی ازموادقانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب 23/1/1367-الحاق می گردد:
تبصره 5-وزیربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می توانداجازه تشکیل کمیسیونهای قانونی موسسات پزشکی وداروسازی رابه شرح زیربه هریک ازدانشگاههایادانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی واگذارنماید.
اعضای این کمیسیونهابراساس ترکیب زیروبه ریاست رئیس دانشگاه و عضویت معاون درمان وداروی دانشگاه تشکیل می گردد.ملاک تصمیم رای اکثریت است .
وزیربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درصورت تشخیص تخطی کمیسیونهای مذکورمی تواندآنهارامنحل ووظایف مربوط به آن استان یاشهرستان را به کمیسیون مرکزی محول نماید0
1-برای کلیه امورپزشکی ،یک نفرمتخصص داخلی ویک نفرمتخصص جراحی ویک نفرمتخصص رشته ای که موضوع آن درکمیسیون مطرح است ازاعضای هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه یادانشکده مربوط ویک نفرپزشک عمومی به انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی مرکزاستان ویک نفراز پزشکان آزادبه دعوت رئیس دانشگاه یادانشکده 0
2-برای امورآزمایشگاهها،مدیرامورآزمایشگاههاویک نفرازاعضای هیات علمی دانشگاه یادانشکده مربوط (بسته به رشته تخصصی مربوط ) ویک نفرازمتخصصین آزمایشگاههای خصوصی به دعوت رئیس دانشگاه یا دانشکده ویک نفرازمتخصصین علوم آزمایشگاهی به انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی 0
3-تاسیس آزمایشگاهی که متخصص مربوط به آن ،دردانشگاه یادانشکده وجودنداشته باشدباموافقت کمیسیون مستقردروزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهدبود0
4-برای امورمربوط به داروخانه ها،مدیراموردارایی ،یک داروسازبه انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان مرکزاستان ،یک نفردارو- سازآزادبه دعوت رئیس دانشگاه یادانشکده ونماینده انجمن داروسازان استان 0
5-کمیسیونهای موضوع قانون براساس سیاستهاوخط مشی هاوبرنامه های وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی اقدام خواهندنمود0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ دهم آبان ماده یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 16/8/1379به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :