جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.شماره 12160/ت 22412ک 29/3/1379

وزارت صنایع -وزارت کشور-وزارت کارواموراجتماعی -سازمان برنامه وبودجه -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -وزارت اموراقتصادی و دارایی

وزرای عضوکمیسیون منتخب دولت ماموررسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی درجلسه مورخ 26/10/1378وبارعایت تصویب نامه شماره 41955/ت 20153ه مورخ 14/10/1377درخصوص مسایل ومشکلات خاص شرکت لوله سازی خوزستان تصویب نمودند:

1-باتوجه به اینکه شرکتهای تابع وزارت نیروتنهامصرف کننده محصولات شرکت لوله سازی خوزستان هستند،براساس انعقادقراردادی باتحویل نه (9)ماهه (تاآخرمهرماه 1379)شرکتهای تابع وزارت نیروطبق توافق انجام شده نسبت به خریدپانزده هزار(000/15)تن لوله چدنی ازشرکت لوله چدنی ازشرکت لوله سازی خوزستان اقدام نمایند0چهل درصد(40%) وجه قراردادهنگام عقدقراردادبه عنوان پیش پرداخت تادیه می گردد0 بانک صنعت ومعدن موظف است نسبت به صدورضمانت نامه به نسبت سهام خودجهت پیش پرداخت مذکوراقدام نماید0
2-وزارت کشور،وزارت کارواموراجتماعی واستانداری خوزستان همکاری لازم رادرجهت تعدیل نیروی انسانی مازادشرکت یادشده به میزان تعداد موردتفاهم مدیریت شرکت وشورای کارکنان واستانداری خوزستان مبذول نمایند0بانک صنعت ومعدن منابع مالی لازم برای این امررادرچهارچوب قوانین ومقررات مربوط تامین نماید0
3-سرمایه شرکت یادشده یه میزان سی (30)میلیاردریال افزایش یابد سهامداران ازمحل مطالبات ویاآورده نقدی درافزایش سرمایه شرکت حداکثرتامدت سه ماه اقدام نمایند0
4-بدهی شرکت مذکوربه وزارت اموراقتصادی ودارایی وبانکهاوسایر موسسات دولتی به مدت دوسال بارعایت ضوابط استمهال شود0
این تصویب نامه درتاریخ 22/3/1379به تاییدمقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :