جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 67251/ت 22619ک 10/1/1379

سازمان برنامه وبودجه
اکثریت وزرای عضو شورای اقتصاد درجلسه مورخ 23/11/1378بارعایت تصویب نامه شماره 77211/ت 19257همورخ 29/11/1376وبه استنادبند(2) تبصره (77)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1373 تصویب نمودند:
قیمت خرید تضمینی انواع برنج تولید داخل برای سال زراعی 1379- 1378به شرخ زیر تعیین می گردد:
ردیف نوع محصول قیمت نرخ خریدتضمینی
برای سال زراعی 79-1378
1 برنج خزر ومازند 2695کیلوگرم /ریال
2 برنج سفیدرود،طارم وعسگری 2350
3 برنج آمل 3،ندا،نعمت 1856
حداکثر شکستگی مورد قبول برنج 8درصدوبه ازای هردرصدخرده برنج ، 15ریال از نرخهای یادشده کسر خواهد شد.
این تصویبنامه درتاریخ 8/1/1379به تاییدمقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :