جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 3788- ق 24/2/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 5371/22793 مورخ 18/2/1379دولت در خصوص جبران خسارات وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی که دوفوریت آن درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/2/1379تصویب شده بود،درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ 20/2/1379مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

شماره 6594 28/2/1379
سازمان برنامه وبودجه
قانون جبران خسارت وپیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/2/1379به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3788 -ق مورخ 24/2/1379واصل گردیده است به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سید محمد خاتمی


ماده واحده - به منظورجبران خسارات وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی به دولت اجازه داده می شودبراساس پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه تسهیلات واعتبارات زیرراتامین وجهت اجراءابلاغ نماید:
الف - تا مبلغ یکهزاروپانصد میلیارد(000/000/000/500/1)ریال از منابع زیر دراختیار بانک کشاورزی قرارگیرد تابه صورت تسهیلات پرداخت شود:
1- ششصدمیلیارد(000/000/000/600)ریال باافزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند(ج )تبصره (3)قانون بودجه سال 1379کل کشور.
2- نهصد میلیارد(000/000/000/900) ریال از محل بازپرداخت دیون وتعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند(ب )تبصره (29)قانون بودجه سال 1379کل کشور.
ب حداکثر سه درهزار از بودجه سال 1379کل کشور به شرح زیرتامین شود:
معادل سه درهزارمجموع درآمدعمومی واختصاصی باتصویب هیات وزیران ازاعتبارات مصوب سال 1379کسرودرردیف 503461 تحت عنوان ((پیشگیری وجبران خسارات ناشی از خشکسالی وسایر حوادث غیر مترقبه ))منظور گردد.
2- معادل سه درهزاربودجه مصوب شرکتهای دولتی ،بانکهاوموسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی درهزینه عملیات جاری وهزینه های سرمایه ای به حساب خاصی درخزانه واریز می گردد وصددرصد(100%)وجوه واریزی از خساب مذکور جهت اجرای این قانون دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط فرار داده می شود.
تبصره 1- مبلغ یکهزارمیلیارد(000/000/000/000/1) ریال ازتسهیلات بند(الف )برای اعطای تسهیلات جدیدبه کشاورزان ،دامداران ،آبزی پروران وعشایر مشمول این قانون ومبلغ پانصد میلیارد(000/000/000/500) ریال برای پیشگیری از خسارات خشکسالی اختصاص می یابد.
تبصره 2-مهلت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی ازسوی بانک کشاورزی وسایر بانکها به کشاورزان ،دامداران ،آبزی پروران وعشایر که درسال زراعی 79-1378به علت خشکسالی وسایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دوسال تمدید می گردد.بازپرداخت معوقه پس از این مدت درسنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می گردد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی وهزینه های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دوسال بعد به سازمان برنامه وبودجه اعلام می نمایدتاسازمان مربوط رادر بودجه سالهای 1380و1381کل کشور منظور نماید.
تبصره 4- اعتبارات بند(ب )این قانون ازشمول قانون محاسبات عمومی کشوروسایرقوانینی عمومی دولت مستثنی بوده وطبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364 -قابل مصرف است .
تبصره 5- دولت مجازاست حداکثرپنج درصد (5%)ازاعتبارردیف 503460 ودرآمد واریزی به حساب خاص موضوع بند(ب ) این قانون راصرف سایر حوادث غیر مترقبه نماید.
تبصره 6- حق النظاره چاههای آب کشاورزی ودامداری که آبدهی آنهاقطع ویابه یک سوم مندرج درپروانه تقلیل یافته است بخشوده می شودوبازپرداخت بدهی کشاورزان ودامداران خسارت دیده از خشکسالی درسالهای 1378و 1379دراین مورد به مدت دوسال تمدید می گرددز آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد ستاد خشکسالی وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/2/1379به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16090
تاریخ تصویب :
1379/02/20
تاریخ ابلاغ :
1379/03/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :