جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 3787- ق 24/2/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 26469/21683 مورخ 23/5/1378دولت درخصوص الحاق دوتبصره به بند(12)ماده (4)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/2/1379مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

شماره 6599 28/2/1379
وزارت کشور
قانون الحاق سه تبصره به بند(12)ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 24/2/1379به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3787 - ق مورخ 24/2/1379 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - ازتاریخ تصویب این قانون سه تبصره به ذیل بند(12)ماده (4)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 27/4/1369- الحاق می گردد:
تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه امور راهنمایی ورانندگی شهرتهران رابرابرباسیاستهاوبرنامه های شهرداری شهر تهران ودرچهارچوب قانون به اجرادرآورد.تامین کلیه تجهیرات وتاسیسات وبودجه وامکانات مورد نیاز اداره راهنمایی ورانندگی ( به استثنای حقوق ومزایای پرسنل وتجهیزات مخابراتی وسلاح ومهمات ) برعهده شهرداری شهر تهران می باشد.کلیه امکانات وتجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عینا" دراین اداره باقی خواهد ماند.
تبصره 2-اداره راهنمایی ورانندگی شهرتهران عنداللزوم درزمینه برقراری امنیت برابر با ابلاغیه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا)انجام وظیفه می نماید.
تبصره 3- چگونگی اجرای این قانون ازجمله نحوه عزل ونصب رییس اداره راهنمایی ورانندگی شهر تهران با رعایت اصل یکصدودهم (110) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی وانتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوامی رسد)مطابق باآیین نامه ای می باشد که حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشورباهماهنگی وهمکاری ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 21/2/1379به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :