جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 7072/ت 22851ه 27/2/1379

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/2/1379 بنا به پیشنهاد شماره 19/36-400/102 مورخ 3/1/1379سازمان برنامه وبودجه وبه استنادبند (3)ماده (62)قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366تصویب نمود: ماده (5)آیین نامه افتتاح اعتباراسنادی موضوع ماده (62)قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع تصویب نامه شماره 5986/ت 96مورخ 2/2/1368)به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5- نعهد سازمان برنامه وبودجه ،موضوع ماده (2)این آیین نامه ، درمورد شرکتهای دولتی صرفا" مربوط به اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت )آنها است ودرمورد طرحهای سرمایه گذاری ازمحل منابع داخلی شرکتهای دولتی بادرخواست رئیس مجمع عمومی شرکت یاوزیردستگاه اجرایی مربوط وبراساس بودجه مصوب شرکت وموافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه مجازاست .وزرای مجمع عمومی شرکت و سازمان برنامه وبودجه مکلفند منابع مورد نیازبرای بازپرداخت درسالهای سررسید رادربودجه شرکت مقدم برسایر هزینه ها منظور نمایند.
این متن جانشین تصویب نامه شماره 61327/ت 22494همورخ 1/12/1378 می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :