جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 1386/ت 20212ه 26/2/1379

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/2/1379باتوجه به نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2015/ه/ب مورخ 9/6/1377 ) تصویب نمود:
مواد(1)و(8)آیین نامه اجرایی تبصره (11)قانون بودجه سال 1377 کل کشور(موضوع تصویب نامه شماره 6165/ت 19621ه مورخ 28/2/1377) به شرح ذیل اصلاح می شود:
1- درماده (1)آیین نامه یاد شده ،عبارت ((وبدسرپرست ))حذف وبه جای آن عبارت ((خانواده معتادانی که درمراکزبازپروری نگهداری می شوند)) اضافه می گردد.
2- درماده (8) آیین نامه بعد ازعبارت ((اقدامات زیررا))عبارت (( برای ده درصد(10%)جمعیت که دارای پایین ترین میزان درآمدهستند)) اضافه می گردد.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :