جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 7042/ت 22831ه 27/2/1379

وزارت اموراقتصادی ودارایی -سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/2/1379بنابه پیشنهادشماره 1039/740/56 مورخ 7/2/1379وزارت اموراقتصادی ودارایی تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند(د)تبصره (21)قانون بودجه سال 1379کل کشور- موضوع تصویب نامه شماره 499/ت 22736ه مورخ 20/1/1379-به شرح زیر اصلاح می شود:
1-متن ماده (6)آیین نامه یادشده به شرح زیراصلاح وبندهای (الف )(ب ) ماده یادشده حذف می شود:
((ماده 6-هزینه های تهیه اقلام موصوع این آیین نامه به میزان بهای تمام شده به حساب بدهی پیمانکارمربوط منظوروازاولین صورت وضعیتی که پس ازتحویل به پیمانکارتنظیم وپرداخت می گرددکسرمی شود.))
2-ماده (9)آیین نامه یادشده حذف وشماره موادبعدی به ترتیب تغییر می یابد .
معاون اول رییس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :