جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 7067 22830ه 27/2/1379
وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/2/1379 بنا به پیشنهاد شماره 3023/421/52 مورخ 7/2/1379 وزارت اموراقتصادی ودارایی وبه استناد بند(الف )تبصره (48)قانون بودجه سال 1379کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1- به منظور تسریع دراجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1)قانون بودجه سال 1379کل کشور،وزارت اموراقتصادی و دارایی به نمایندگی ازسوی دولت تامبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2)ریال اوراق مشارکت منتشر ودرآمد حاصل ازفروش اوراق مذکوررابه ردیف 50000/42 مندرج درقسمت سوم قانون یاد شده واریز می نماید.
ماده 2- عاملیت توزیع وفروش ،پرداخت سودوبازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع ماده (1) این آیین نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می گرددوبانک می تواند عاملیت خودرابه سایربانکهای کشور واگذار نماید.
ماده 3- هیاتی مرکب ازوزیراموراقتصادی ودارایی ،رییس سازمان برنامه وبودجه ورییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،تاریخ انتشارهر سری ،مدت انواع اوراق مشارکت ،حق عاملیت و سایر جزییات مربوط به اوراق مشارکت موضوع ماده (1)این آیین نامه راتعیین مینماید.
تبصره -سود علی الحساب اوراق موضوع این آیین نامه نوزده درصد(19%) درسال تعیین می شودکه درمقاطع سه ماهه پرداخت می شود.
ماده 4- اوزاق مشارکت موضوع ماده (1) این آیین نامه برروی کاغذ مخصوص که مشخصات آن راوزارت اموراقتصادی ودارایی تعیین می نماید تحت نظر هیات نظارت چاپ وتحویل اوراق بهادارموضوع ماده (46)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366- چاپ وتحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می گردد.
ماده 5- وزارت اموراقتصادی ودارایی ازطرف دولت پرداخت سود معلقه وبازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه راازمحل اعتبارات مربوط واز طریق نظام بانکی تضمین می نماید.
سازمان برنامه وبودجه اعتبارات لازم به منظورپرداخت سودوبازپرداخت اصل اوراق فروش رفته راطی ردیفهای خاصی درلوایح بودجه سالیانه کل کشورپیش بینی نموده وهزینه های مربوط به چاپ وانتشار،حق عاملیت ، تبلیغات وسود علی الحساب سال جاری راازمحل اعتبارات قانون بودجه کل کشوردرسال 1379تامین می نماید.
ماده 6- اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه ازپرداخت مالیات معاف بوده وباامضای وزیرامور اقتصادی ودارایی ،رییس سازمان برنامه و بودجه ،چاپ ومنتشر می شود.
ماده 7- یکصدمیلیارد(000/000/000/100)ریال ازاوراق مشارکت موضوع ماده (1)این آیین نامه اختصاصا" جهت اجرای پروژه قطارشهری مشهد چاپ وطبق مقررات این آیین نامه به فروش رسیده ووجوه مربوط درچهارچوب تخصیص ابلاغی وازمحل اعتبار ردیف 503455 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور در اختیار شهرداری مشهد قرار می گیرد تا طبق موافقتنامه ای که باسازمان برنامه وبودجه مبادله می شودبه مصرف اجرای پروژه یادشده برسد.
ماده 8- وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمان برنامه وبودجه طبق ماده (90)قانون محاسبات عمومی کشور وتبصره آن -مصوب 1366-،حسب مورد نسبت به اعمال نظارت مالی وعملیاتی درخصوص طرحهای موضوع ماده (1) این آیین نامه اقدام می نمایند.
ماده 9- وزارتخانه ها،موسسات دولتی ،شرکتهای دولتی وشهرداریهاموظفند برای انجام معاملات ازجمله سپرده شرکت درمناقصه ،سپرده انجام تعهدات ، پیش پرداخت وسایر موارداوراق مشارکت موضوع این آیین نامه رانیز به عنوان وثیقه بپذیرند.
ماده 10-کمیته تخصیص اعتبار،موضوع ماده (30)قانون برنامه وبودجه کشور،می تواند پرداخت قسمتی ازاعتبارات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره ()قانون بودجه سال 1379 کل کشور راازمحل اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه تعیین وتخصیص دهد.
الف - کمیته تخصیص اعتبار،حداکثرتاپایان آذر ماه نسبت به تعیین وتخصیص سهمیه اعتبار هرطرح ازمحل اوراق مشارکت وابلاغ آن به دستگاه اجرایی ذی ربط اقدام می نماید.
ب - دستگاه اجرایی خالص مطالبات قابل پرداخت به پیمانکاران غیر دولتی طرف قراردادرابه صورت اوراق مشارکت تامین وتسویه می نماید.
ج - بخشی از مطالبات پیمانکاران غیردولتی که براساس تخصیص ابلاغی به صورت اوراق مشارکت پرداخت می گرددبه موجب برگه درخواستی که به امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه یااشخاص مجازازسوی وی ذیحساب یا مسوول امور مالی حسب مورد می رسدازخزانه درخواست می گرددتا براساس آن سهمیه اوراق مشارکت درستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه به بانک عامل ابلاغ گردد.
د- بانک جمهوری اسلامی ایران یک شعبه ازبانک عامل رابرای انجام اقدامات مربوط به اوراق مشارکت تخصیصی به پیمانکاران تعیین و اعلام نموده واز اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه به میزان لازم تحویل به پیمانکاران درشعبه مذکور تادیه می نماید.
ه - ذیحساب یامسئول امور مالی دستگاه اجرایی حسب موردمیزان اوراق مشارکت قابل تحویل به هرپیمانکارراازمحل سهمیه خودحداکثرتاپایان بهمن ماه ،طی حواله ای که درآن مشخصات کامل پیمانکار،دستگاه اجرایی ، طرح عمرانی ومبلغ اوراق مشارکت وسایر جزییات مربوط قید گردیده است عهده شعبه بانک عامل صادر وبه پیمانکارتحویل نموده وهمزمان رونوشت آنرابه خزانه ارسال می نماید.خزانه معادل ارقام مندرج در حژاله مذکورراازیک طرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425000 مندرج درقسمت سوم قانون بودجه سال 1379کل کشور وازسوی دیگر به حساب پرداختی جهت اجرای طرح مزبور منظور می نماید.
و- بانک عامل موظف است پس از تحویل اوراق مشارکت به پیمانکار، اصل اعلامیه مربوط را به دستگاه اجرایی ورونوشت آن رابه خزانه ارسال نماید.
ز-سودعلی الحساب اوراق مشارکت موضوع این ماده ازتاریخ انتشارتا تاریخ صدورحواله توسط ذیحساب یا مسئول امورمالی حسب موردمحاسبه وازمطالبات پیمانکارکسروبه حساب خزانه واریز می شودوخزانه وجوه مزبوررابه حساب درآمدمتفرقه کشورمنظورمی نماید.
ح -وزارت اموراقتصادی ودارایی دراجرای ماده (128)قانون محاسبات عمومی کشور،دستورالعمل نحوه اعمال حساب درذیحساب وتسویه حساب با پیمانکاران وسایرمواردمربوط راابلاغ می نماید.
ماده 11-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه راتاپایان سال مالی 1379حداکثر تااردیبهشت ماه 1380تحت نظرهیات نظارت چاپ وتحویل اوراق بهادار امحاءومراتب رابه وزارت اموراقتصادی ودارایی اعلام نماید.
ماده 12-اوراق مشارکت بازپرداخت شده موضوع این آیین نامه وکوپنهای سررسیدشده مربوط که سودآنهاپرداخت گردیده شده است براساس دستورالعملی که به تاییدوزیراموراقتصادی ودارایی می رسدامحاءخواهدشد.
ماده 13-مفاداین آیین نامه به استثنای مواد(1)و(9)به منظورانجام اقدامات تکمیلی مربوط درخصوص اوراق مشارکت فروش رفته ،درسالهای بعداز1379وتاسررسیداوراق یاد شده نیز قابل اجراست .
معاون اول رییس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :