جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 52212/ت 21986ه 26/2/1379

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/2/1379با توجه به نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویبنامه شماره 2411ه /ب مورخ 18/7/1378) تصویب نمود:

بندهای (1) ، (2) و (4) تصویب نامه شماره 81727/ت 21064ه مورخ 27/12/1377(موضوع بیمه خویش فرمایان )به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت ((وسه ماه انتظار))ازبند(1)تصویب نامه یادشدهحذف میگردد. 2- بند(2)تصویبنامه مزبورحذف وبراین اساس شماره ردیفهای بعدی به ترتیب تغییر می یابد.
3- از قسمت اخیربند(4) تصویب نامه مذکور،عبارت ((درصورتی که فاصله زمانی فوق الذکر بیش ازسه ماه باشد مشمول سه ماه انتظار خواهند شد))حذف می گردد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :