جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.تاریخ 6/6/72 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 72/46

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 15قانون ثبت احوال 27/4/1355"ثبت ولادت بایدمستند به تصدیق پزشک یامامای رسمی یاموسسه ای که طفل درآنجا متولدگردیده است باشد درغیراینصورت واقعه به تصدیق دونفرگواه ثبت می شود"نظربه اینکه ثبت واقعه ولادت بشرح ماده مذکورمنجربه ارائه تصدیق پزشک یامامای رسمی نگردیده وتصدیق دونفرگواه نیزبلاشرط درردیف مستندات معتبرثبت واقعه ولادت قرارنگرفته است لذاقیود"منحصرا"و"دورافتاده "مندرج دربخشنامه شماره 258/23مورخ 9/10/68سازمان ثبت احوال کشورکه موجب حصرمدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت وتضییق مواردتمسک به گواهی گواهان دراین خصوص می باشدخلاف مدلول ماده 15قانون ثبت احوال تشخیص داده می شودوبه استناد قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/72/46 28/9/1372

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدرضابندرچی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 7285/23-9/10/68 اداره کل ثبت احوال استان زنجان .
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیرکل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23مورخ 9/10/68به ادارات نابعه دستورداده که جهت ثبت ولادت وصدورشناسنامه نوزادان جزبه گواهی پزشک وماماترتیب اثرنداده وازصدورشناسنامه براساس تصدیقات دیگر خودداری نماینداطلاق بخشنامه فوق الذکرکه تنهاتصدیق پزشک یامامارا مجوزثبت ولادت دانسته باقسمت اخیرماده 15قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دونفرگواه رانیزدرردیف تصدیق پزشک یامامامعتبردانسته ومجوز ثبت ولادت می داندمغایراست لهذادرخواست ابطال آنرادارم .مدیرکل دفترامورحقوقی سازمان ثبت احوال کشوردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2236/22-27/4/72اعلام داشته اند،اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23-9/10/68نامه شماره 1264-5/6/68ریاست محترم سازمان متبوع رابه واحدهای تابعه ابلاغ نموده است .مفادنامه مزبورمنطبق باماده 15قانون ثبت احوال می باشدوقانونگذاردرقسمت صدرماده مذکوربا قیدکلمه (باید)مقررنموده ثب ولادت مستندبه گواهی پزشک یاماماانجام گیردودرقسمت آخرگواهی گواهان راپیش بینی نموده است .بنابراین در مواردی که پزشک یامامادرچنین ولادت حاضرودرزایمان مداخله داشته وطبق وظیفه قانونی خود(ماده 19قانون ثبت احوال )بصدورگواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می بایست به استنادهمان گواهی ولادت صورت گیرد.نامه موردشکایت نیزبرهمین مبناوبه منظورجلوگیری ازسوءاستفاده اشخاص صادر وابلاغ شده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سوم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14266

17
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
100
تاریخ تصویب :
1372/06/06
تاریخ ابلاغ :
1372/12/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :