جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 59584/ت 24343ه 27/12/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/12/1379 بنا به پبشنهاد شماره 9733/105مورخ 22/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (50)قانون بودجه سال 1380 کل کشور،آیین نامه اجرایی بند(الف )تبصره (16)قانون بودجه سال 1380رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1- به منشور تکمیل طرحهای ملی واستانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد(40%)عملیات وهزینه های آن درشهرهاوبیست درصد(20%) در روستاهاتوسط افرادخیربامشارکت آنهاساخته وپرداخت شده است وهچنین طرحهای استانی درحال اجراء،اعتبارردیف (503156)-کمک به پروژه های نیمه تمام مردمی موضوع بند (الف ) تبصره (16)- به شرح زیراختصاص می یابد:
1- وزارت آموزش وپرورش :پنجاه وسه میلیاردوپانصد وشصت میلیون (000/000/560/53)ریال
2- وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری :چهارده میلیارد وهفتاد میلیون (000/000/070/14)ریال
3- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی :چهارمیلیاردوششصدونودمیلیون (000/000/690/4)ریال
4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : چهارمیلیارد وششصدو نود میلیون (000/000/690/4)ریال
5- سازمان تربیت بدنی : چهار میلیارد و ششصد و نود میلیون (000/000/690/4)ریال
6- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران :هشت میلیاردو چهارصد وشصت میلیون (000/000/460/8)ریال
7- نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :یک میلیاردوهشتصد وچهل میلیون (000/000/840/1)ریال
مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک ازطرحهااختصتص می یابد،در شهرها حداکثرمعادل یک ونیم برابرودرروستاهاحداکثرمعادل 4برابر مبلغی است که توسط افراد خیرپرداخت می شود.
تبصره 2- به دستگاههای اجرایی فوق اجازه داده می شود برای اتمام طرحهای دردست اجرای استانی ازاعتبارات مذکور نیز مبلغی اختصاص دهند.
تبصره 3- دسنگاههای اجرایی فوق موظفند نسبت به ارایه پیشنهاداعتبار درچارچوب مصوب (موضوع ردیف 503156)وتفکیک طرحهای تکمیلی وملی واستانی که چهل درصد(40%)عملیات ساخت وهزینه های آن در شهرهاو بیست درصد(20%)درروستاها توسط افراد خیرانجام وپرداخت شده است ، همچنین طرحهای نیمه تمام استانی باهماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اقدام کنند .
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :