جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 59586/ت 24359ه 27/12/1379
وزارت بازرگانی -وزارت اموراقتصادی ودارایی -وزارت صنایع ومعادن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ 27/12/1379بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های بازرگانی ، اموراقتصادی ودارایی ، صنایع ومعادن ، مسکن و شهرسازی ، بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 9733/105مورخ 22/12/1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استنادجزء(1)بند(ی )تبصره (5)قانون بودجه سال 1380 کل کشور،آیین نامه اجرایی جزءیادشده رابه شرح زیرتسویب نمود:

ماده 1- منظورازنانهای صنعتی مرغوب دراین آیین نامه ،انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم است که با کیفیت خوب بهداشتی ،سالم و بارعایت استانداردهای ملی ایران تولیدمی شود.
تبصره -منظور ازنان حجیم نانی است که ازآرد،آب ،نمک ،مخمر(خمیرترش ) ودرصورت نیازمواد افزودنی مجازطی فرآیندپخت وتهیه می گردد.چنانچه ضخامت بافت آن بین (5/2)تا(5)سانتیمتر باشد،درگروه نانهای نیمه حجیم وبیش ازآن درگروه نانهای حجیم قرارمی گیرد.
ماده 2- روش تولیدوماشین آلات موردنیازبرای تولیدنانهای صنعتی مرغوب باید به شکلی باشد،که دارای همزن خمیر،اتاق تخمیراولیه ، فرپخت نان باشعله غیرمستقیم ،خنک کننده وسیستم بسته بندی ومجهزبه سیستم آزمایشگاهی آرد ونان باشند.
ماده 3- موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران موظف است بامشارکت وزارتخانه های بازرگانی ،صنایع ومعادن ،بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وکشور نسبت به تدوین استانداردماشین آلات تولیدپخت نان وانواع نان اقدام نماید.
ضوابط اجرایی اجباری استانداردیادشده بایدبرای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب فراهم شود.
ماده 4- وزارت صنایع ومعادن مکلف است ماشین آلات استانداردموردنیاز بامشخصات ذکرشده راازطریق سازندگان داخلی تامین نمایدو درصورت لزوم می تواندازطریق انتقال فناوری نسبت به ساخت آنها در داخل اقدام کند.تازمان تولیددستگاه استاندارددرداخل کشور، واردات ماشین آلات خارجی طبق مقررات مربوط بلامانع است .
ماده 5- وزارت بازرگانی درسطح کشور موظف است باهمکاری وهماهنگی ادارات کل صنایع استانها درچهارچوب سهمیه استانی حداقل برابربا میزان افزایش سهمیه سالانه آرد(به استثنای سهمیه های عشایری وروستایی ) رادرجهت اجرای این تبصره تخصیص داده وترتیبی اتخاذ نماید تااز گسترش واحدهای منتی درشهرهاجلوگیری شود.
ماده 6- متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی مرغوب حتما"می بایست درابتدا نسبت به اخذ سهمیه ازسازمان غله کشوروسپس ازوزارت صنایع ومعادن جوازتاسیس اخذنمایند.
ماده 7- سازمانهای مسکن وشهراسزی استانها،شهرداریهای سراسرکشور وحسب موردادارات ذیربط دراستانهاموظفند بامعرفی ادارات کل صنایع دستگاههای ذیربط بازرگانی تسهیلات لازم رابرای واگذاری زمین به میزانی که درطرح پیش بینی شده است ،فراهم نمایند وزمین مورد نظررادراسرع وقت وبه قیمت منطقه ای دراختیار متقاضی قراردهند.زمین واگذاری ترجیحا"می بایست درمحدوده شهرهاقرارداشته باشد.دستگاههای اجرایی مندرج دراین ماده می بایست ترتیبی اتخاذ نمایندتاتکلیف متقاضی ظرف یک ماه ازتاریخ مراجعه تعیین شود.
تبصره 1- چنانچه متقاضی شخصا" مالک زمین مناسب درخارج ازقطبهای صنعتی ویادرداخل محدودههای شهری باشد، دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند بدون بدون دریافت هرگونه وجهی نسبت به تغییرکاربری زمین یادشده به نحوی که متقاضی ذکرشده بتوانددرزمین ملکی خودواحد صنعتی تولیدنان صنعتی مرغوب احداث نماید،اقدام کند.
تبصره 2- زمین موضوع این آیین نامه فقط به منظوراحداث واحدتولیدی نان صنعتی مرعوب واگذار می شودودرصورت هرگونه استفاده دیگرویا عدم ساخت بموقع ،سازمان ملی زمین ومسکن حسب قراردادتنظیمی می تواند نسبت به استردادزمین واگذار شده افدام نماید.
ماده 8- شهرداریهادرمحدوده شهرهاوفرمانداران وسایرارگانهادرخارج ازشهرهاموظفندظرف یک ماه پس ازاخذ مجوزتاسیس وانتخاب زمین نسبت به صدورپروانه اقدام نمایند.
ماده 9- شرکتهای آب وبرق ،گازونفت موظفند نیاز واحدهای تولیدنان صنعتی مرغوب رابااولویت و دراسرع وقت وباتعرفه ای معادل تعرفه نانواییهای سنتی تامین نمایند.
ماده 10- ضرایب مالیاتی وحق بیمه واحدهای تولیدنان صنعتی مرغوب موجود درکشورباهردعدادکارکن به طوریکسان ومشابه نانهای سنتی محاسبه ودریافت خواهدشد.
ماده 11- وزارت بازرگانی موظف است تازمان راه اندازی واحدهای تولید کننده خمیر مایه واقزودنیهای مجازوبهبوددهنده های نان ،ارزمورد نیازرابرای واردات افزودنیهاتامین نماید.
ماده 12- سیستم بانکی موظف است باتایید ادارات کل صنایع استانها درخواست وام این قبیل کارخانه ها رابااولویت موردبررسی قراردهد ودرچهارچوب ظوابط مورد عمل آیین نامه اجرایی موضوع بند(ی )تبصره (2) قانون بودجه سال 1380کل کشور اقدام وحداقل هشتاددرصد(80%)سرمایه گذاری موردنیازهرواحد تاصنعتی مرغوب راازمحل این تبصره تامین نماید.
ماده 13- نانوایان سنتی می توانندبه تنهایی یابامشارکت سایرنانوایان نسبت به تغییرنانوایی خودازسنتی به صنعتی بااولویت نسبت به سایر متقاضیان وبارعایت شرایط مندرج در ماده (2) این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده 14- خانواده شهدا،جانبازان ،آزادگان وبسیجیان واجدشرایط در استفاده ازتسهیلات فوق ازاولویت ویژه برخوردارند.
ماده 15- درصورت وجود سایر شرایط مساوی بین متقاضیان تولید نان صنعتی اولویت بااشخاص حقیقی ویاحقوقی خواهدبودکه خودراسا"درتامین تسهیلات (زمین ،وام ،آب ،برق ،گاز وپروانه ساختمان ) اقدام نموده واز تسهیلات دولتی استفاده نمی نمایند.
ماده 16- به منظور توسعه روندصنعتی نمودن نان وجلوگیری ازضایعات نان ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وتعزیرات گندم ونان موظف به جلوگیری از بسته بندی غیر بهداشتی وفاقد آرم نانهای سنتی و توزیع بین فروشگاهها بوده وضمن اطلاع رسانی به مردم دراین خصوص درصورت مشاهده می بایست نسبت به جمع آوری نانهای تولیدی فاقدآدرس ومشخصات محل تولیداقدام نمایند.
ماده 17- پیگیری ونظارت برحسن اجرای این آیین نامه درسراسرکشور برعهده وزارت بازرگانی می باشد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :