جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 59588/ت 24346ه 27/12/1379

وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت جهادسازندگی ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 9733/105مورخ 22/12/1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبه استناد بند(الف )تبصره (27)قانون بودجه سال 1380کل کشور،آیین نامه اجرایی بندیادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1- اعتبار طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج درپیوست شماره (1)قانون بودجه سال 1380کب کشور،به تفکیک جدول زیر،پس از واریز وجوه عوارض موضوع ردیف درآمدی شماره 594690قسمت سوم قانون بودجه سال 1380کل کشور،برای بهینه سازی مصرف انرژی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور براساس موافقتنامه ها وبرحسب پیشرفت فیزیکی وتصمیمات کمیته تخصیص اعتبار،به دستگاههای اجرایی ذیربط نخصیص داده می شود.
فصل اعتبار(هزارریال )
ردیف شماره 503531 000/400/466
راه وترابری 000/000/350
برق 000/760/308
نفت 000/065/135
طرحهای استانی برقی کردن
چاههای آب کشاورزی 000/960/84
حفاظت محیط زیست 000/000/35
جمع 000/185/380/1
تبصره وزیران نفت ونیرو موظفند حسب مورد ترتیبی اتخاذ نمایندکه درپایان هرماه ،معادل یک دوازدهم مبلغ ردیف درآمدی شماره (594690) به شرح ارقام مندرج درقسمت ششم قانون بودجه سال 1380کل کشور،به خزانه واریز شود. مبلغ مربوط به اسفندماه ، تاتاریخ 15/12/1380 واریز می شود.
ماده 2- دستگاهها اجرایی ذیربط موظفند نسبت به تنظیم وارسال موافقتنامه شرح عملیات طرحها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمهلت مقرر دربند(د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1380 کل کشور اقدام کنند.
تبصره 1- سهم بخشهای دولتی ،تعاونی وخصوصی ازکمک بلاعوض ،یارانه سود تسهیلات ووجوه اداره شده براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتعیین می شوند.
تبصره 2- به منظور استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب ،بخشی ازآن تا سقف مندرج درموافقتنامه ،می تواندبارعایت مفادبند(الف )تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور وماده (67) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379-به صورت وجوه اداره شده هزینه شود.
ماده 3- کمیته ای مرکب ازنماینده دستگاههای اجرایی ذیربط،نمایندگان وزارتخانه های نفت نیرووسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،نماینده موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران ،نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران (بدون حق رای )وحسب موردنمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط (به تشخیص وباتوافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورودستگاه اجرایی ذیربط)برای بررسی توجیه فنی ،اقتصادی واجرایی پروژه های پیشنهادی واعلام نظردرمورداعطای کمک بلاعوض یاپرداخت یارانه سودتسهیلات یا وجوه اداره شده تشکیل می شود.
تبصره 1-نماینده جامعه مهندسان مشاورایران درخصوص توجیه فنی ،اقتصادی واجرایی پروژههای پیشنهادی حق رای دارد.
تبصره 2-برای تایید هرپیشنهاددرکمیته ،بایدمیزان اثربخشی آن در بهینه سازی مصرف انرژی ومقدارکاهش شدت انرژی ،میزان پرداختها و زمان بندی اجرای پروژه مشخص شده باشند.
ماده 4-نحوه پرداخت یارانه سودتسهیلات تکلیفی وچگونگی تصویب پروژه های پیشنهادی به شرح زیر است :
الف -متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی بایدتقاضای خودراشامل گزارش توجیهی فنی واقتصادی وباتوجه به هدفهای بند(الف )تبصره (27)قانون بودجه سال 1380کل کشور،به دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه دهند. ب -برای استفاده ازتسهیلات تکلیفی ،دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است ظرف حداکثر یک ماه ازتاریخ دریافت پروژه پیشنهادی ،پروژه راازنظر میزان کاهش شدت انرژی واصلاح الگوی مصرف ،باتوجه به توجیه فنی ، اقتصادی واجرایی هر پروژه وطول مدت اجرابررسی کارشناسی ودرکمیته موضوع ماده (3) مطرح کند. درصورت توجیه پذیربودن ،دستگاه اجرایی پروژه راپس ازتصویب ،به بانک عامل تعیین شده ازسوی بانک مرکزی ایران معرفی می کند.
پ -بانک عامل این درخواستهارابررسی وبرای پرداخت وام اقدام می نماید. تایید طرح های مزبور،نافی وظایف بانکهادرموردوصول مطالبات آنها نیست وبانک عامل موظف است تمام مقررات وضوابط نظام بانکی رادر خصوص وامهای تایید شده رعایت نماید.
ت -تسهیلات تکلیفی موضوع این ماده ،درسقف تسهیلات بند(ج )تبصره (3) قانون بودجه سال 1380کل کشورتامین می شود.
ث -یارانه سود تسهیلات تکلیفی بانکی اعتبارموردنیازبخشهای دولتی وتعاونی واشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی که حسب موردبامعرفی دستگاه اجرایی ذی ربط دراختیارمعرفی شدگان قرار می گیرد، ازمحل منابع اعتباری طرحهای مندرج درپیوست شماره (1)موضوع بند(الف )تبصره 27 قانون بودجه سال 1380 کل کشور،به شرح موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور پرداخت می گردد.
ماده 5-نحوه پرداخت یارانه سودتسهیلات غیرتکلیفی اعطایی به بخشهای دولتی و تعاونی واشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی و چگونگی تصویب پروژههابه شرح زیر است :
الف -متقاضیان وام بایدپس ازتاییدپیشنهاد خود توسط بانک عامل ، پروژه رابه دستگاه اجرایی ذی ربطارایه کنند.
ب -دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف حداکثریک ماه ،پیشنهادهای دریافتی راپس ازبررسی وارزیابی درکمیته موضوع ماده (3)این آیین نامه مطرح کند.
پ -کمیته مزبورپس ازدریافت گزارش دستگاه اجرایی ،نسبت به بررسی درخواستهااقدام ودرصورت تاییدباتوجه به سهم آورده متقاضی وتوجیه فنی واقتصادی پروژه ،میزان یارانه سود تسهیلات رامشخص می کند.
ت - دستگاه اجرایی ذیربط،پس ازبررسی ،میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت رادرموردهرپروژه به ذینفع وبانک عامل اعلام می نماید.
ماده 6- نحوه پرداخت کمک بلاعوض اعطایی به بخشهای تعاونی واشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی وچگونگی تصویب پروژه هابه شرح زیراست :
الف - متقاضیان پیشنهاد خودراهمراه باگزارش توجیه فنی ،اقتصادی و مالی ،روش وزمانبندی اجراونحوه نظارت درزمان بهره برداری به دستگاه اجرایی ذیربط ارایه می کنند.
ب - دستگاه اجرایی ذیربط موظف است ظرف حداکثریک ماه ،پیشنهادهای دریافتی راپس ازبررسی وارزیابی ،همراه بانظریه کارشناسی ،درکمیته موضوع ماده (3)این آیین نامه مطرح کند.
پ - درصورت تایید کمیته وتصویب پروژه دردستگاه اجرایی ،متقاضی پس ازانعقادتوافقنامه برای دریافت کمک بلاعوض ،به دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.
تبصره 1- بخشی ازاعتبارمربوط به طرح خرید وگازسوزکردن خودروهای جمعی (ازردیف شماره 503531)باتوجه به ملاحظات زیست محیطی ،به صورت کمک بلاعوض هزینه می شود.
تبصره 2- بلاعوض شدن کمک مزبورمنوط به تحقق اهداف مندرج درتوافقنامه است ،درغیر این صورت وجوه اعطایی باتوجه به شرایط تعیین شده در توافقنامه وام محسوب شده ومتقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده می باشد.
تبصره 3- اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده ازلامپهای کم مصرف (به شماره 40303225)حداکثر تاده هزار(000/10)ریال به ازای هرلامپ ،به صورت یارانه پرداخت می شود.لامپهای مزبوربایدبا تضمین مدت زمان مصرف به مصرف کنندگان ارایه شود.
ماده 7- دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از توافقنامه های منعقد شده دررابطه بااجرای پروژه های تصویبی درقالب مواد (4)،(5)و(6) این آیین نامه رابه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورارسال کنند.
ماده 8- دستگاههای اجرایی دراجرای طرحهای استانی برقی کردن چاههای آب کشاورزی براساس تصمیمات کمیته برنامه ریزی استانهاموظفندبه ازای هرفقره وام پرداختی به کشاورزان بابت برقی کردن چاهها،حداکثر تاپنجاه درصد(50%)هزینه آن راتاسقف سی میلیون (000/000/30)ریال به عنوان یارانه ازمحل بودجه مصوب استانی ازطریق بانکهای عامل به کشاورزان پرداخت کنند.
تبصره -عملیات اجرایی برقی کردن چاه به انتخاب متقاضی توسط دستگاه اجرایی استانی ذیربط یاهر پیمانکاردیگر انجام می شود.
ماده 9- به منظورتوسعه حمل ونقل عمومی درون شهرها،ارتقای بهره وری ناوگان اتوبوسرانی وتشویق بخش خصوصی برای فعالیت دراین زمینه ، بخشی ازاعتبارات طرح خریدوگازسوز کردن خودروهای جمعی (به شماره 503531) برای خرید و واگذاری اتوبوس به بخشهای خصوصی و تعاونی تعلق می گیرد.
وجوه پرداختی به میزان شصت درصد(60%)قیمت هراتوبوس به عنوان هزینه قطعی ازاعتبار ردیف 503531منظوروبخشهای خصوصی وتعادنی طرف قرارداد مکلفندباارایه خدمات مناسب (کمی وکیفی )وتحت مظارت شرکتهای واحد اتوبوسرانی ،کمکهای دریافتی رابه تدریج بااحتساب یارانه حمل مسافر درطی دوره زمانی معین مستهلک کنند.
تبصره - اسنادمالکیت اتوبوسهای واگذارشده تازمان استهلاک کمک اعطایی موضوع این ماده نزدشرکتهای واحداتوبوسرانی به عنوان وثیقه نگهداری می شود.
ماده 10- اعتبار طرح کاهش آلاینده های ناشی ازمصرف بنزین ونفت گاز (به شماره 30902215)صرف اصلاح سیستم مصرف سوخت درخودروهای حمل و نقل عمومی دودزای متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شهرتهران کنترل گازهای خروجی ازاگزوزومطالعات واطلاع رسانی خواهدشد.
تبصره 1- مبلغ پرداختی برای تعمیر وبهینه سازی هرخودروبرای یک بار وتاسقف پانصدهزار(000/500)ریال برای خودروهای سواری ویک میلیون (000/000/1)ریال برای خودروهای سنگین وهمچنین جانشینی خودروهای فرسوده است .
تبصره 2- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باتوافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه می شود.
ماده 11- طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی منظوردرپیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1380کل کشور،غیر انتفاعی به شمارمی روند.
ماده 12- دستگاههای اجرایی ذیربط موظفندبااستفاده ازمهندسان مشاور ذی صلاح نسبت به اجرای طرحهای عمرانی موضوع این آیین نامه اقدام کنند.
ماده 13- دستگاههای اجرایی موظفند ماهنامه گزارش عملیات اجرایی طرحهای مربوط رابه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورارایه کنند. سازمان یادشده موظف است گزارش پیگیری ،نظارت وپیشرفت طرحهای بهینه سازی انرژی راهرسه ماه یک بار،به هیات وزیران ارایه نماید.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :