جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 4297/310 24/11/1379
جناب آقای کشاورزیان
استاندار محترم ورییس شورای شهرسازی ومعماری استان مازندران ْ

دراجرای بند(5)ماده (4)قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده (42)آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران به استحضار می رساند; شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 17/11/1379; طرح توسعه وعمران (جامع )ناحیه نوشهر چالوس (شامل شهرستانهای نوشهروچالوس )،را که توسط این وزارتخانه ودراجرای بندهای (الف )تا(ه)ازقسمت (1) ماده (3)قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت 407- و مورخ 5/11/1373هیات وزیران دائر برالحاق متن متمم به انتهای تبصره (3)ماده (4)آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی واحداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم شهرها تهیه ودرتاریخ 5/4/1378در شورای شهرسازی و معماری آن استان به تصویب رسیده بودراباقیدمواردزیرتصویب نهایی قرارداد:
1- شورای عالی مقررنمودآخرین طرحها وبرنامه های احداث راههاو شبکه های بین شهری وضوابط ومقررات وحرایم آنهابراساس پیشنهادات وزارت راه وترابری به ویژه بزرگراهها،کمربندیها،تقاطعهادرطرحهای جامع شهرستانی چالوس ونوشهر طبق اعلام وزارت راه وترابری عینا" رعایت ودرطرح لحاظ گردد.
2-شورای عالی مقررنمودکلیه عناوین وتعاریف مربوط به الگوی سطح بندی خدمات روستایی مصوب شورای عالی درطرح رعایت ودراسنادومدارک آن لحاظ گردد.
3- شورای عالی باتوجه به اهمیت وتاثیرات احداث آزادراه تهران - شمال درمنطقه ،برتهیه وارایه هرچه زودترطرح جامع حوزه نفوذآزاد راه مذکورتوسط وزارت مسکن وشهرسازی وهماهنگی وهمکاری وزارت راه وترابری وسازمان حفاظت محیط زیست تاکیدنمود.
4- باتوجه به موقعیت منحصر به فردمنطقه کلاردشت ومرزن آبادازنظر زیست محیطی ومعضلات خاص موجود دررابطه باساخت وسازهای بی رویه در منطقه مذکور،شورای عالی مقررنمود((طرح ساماندهی منطقه کلاردشت و مرزن آباد))براساس چهارچوب وضوابط کلی مصوب طرح جامع شهرستانهای نوشهر وچالوس حداکثر ظرف مدت شش ماه درقالب ((طرحی ویژه ))توسط استان تهیه تا ضمن ارایه الگوهای مناسب توسعه وجلوگیری ازساخت وسازهای نامناسب نسبت به ارایه نظام مدیریتی منسجم درمنطقه همراه باتعیین کاربری زمینهادرمحدوده استحفاظی شهرهای کلاردشت و مرزن آباد اقدام نماید.این طرح پس از تصویب نهایی درشورای شهرسازی استان به مورداجرا گذاشته خواهدشد.
لازم میداندازمشارکت ارزشمندشورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی درفرایندبررسی وتصویب طرح مذمورقدردانی نموده ، امیداست بابکارگیری ورعایت دقیق وکامل ضوابط ومقررات طرح یادشده توسط مراجع ودستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه وهماهنگ ناحیه مذکوردرزمینه های اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه نوشهر- چالوس در سال افق طرح (1395)معادل 352019 نفر(4/48 درصدشهری و 6/51 درصد روستایی )،تهیه شده واسناد آن به شرح زیر میباشد:
سندشماره 1- نقشه منطقه بندی ونقشه کاربری اراضضی
سندشماره 2- ضوابط نحوه استفاده ازاراضی
سندشماره 3- سطح بندی خدماتی ومراکز جمعیتی
سندشماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردهاوخدمات
دراجرای ماده 42آیین نامه مصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران اسناد ومدارک طرح متعاقبا جهت اجراابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر ودبیر شورای عالی - جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :