جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 4294/310 24/11/1379
جناب آقای مهندس عابدی
استاندارمحترم ورییس شورای شهرسازی ومعماران استان لرستان

دراجرای بندپنج ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده 42آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشورمصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران به استحضارمی رساندشورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 17/11/1379طرح جامع شهردرودرا که در اجرای بند(2)ازماده (3)قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن ،توسط این وزارتخانه تهیه ودرتاریخ 29/6/1378درشورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بودرا مورد تصویب نهایی قراردادضروری می داندازمشارکت موثرو ثمربخش شورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی درفرایند بررسی و تصویب طرح مذکورقدردانی نمودوامیداست بااجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری وسایردستگاههای ذیربط درتوسعه وعمران زمینه کالبدی موزون شهروتوسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن مالا"آسایش ورفاه وسلامت محیط زیست شهروندان درودشهر بیش ازپیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرتاپایان دوره طرح (1386)معادل 000/115نفردرمحدوده ای به وسعت 1520هکتارشامل کاربریهای موردنیازساکنان شهر(باتراکم ناخالص 65/75)نفردرهکتاروتراکم مسکونی خالص 379نفردرهکتار)تهیه شده است .
خواهشمنداست دستورفرمائیدمراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر وشهردارمحترم مربوط وسایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد ومدارک طرح متعاقبا"جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر ودبیر شورای عالی - جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :