جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 4296/310 24/11/1379
جناب آقای مهندس عابدی
استاندارمحترم ورییس شورای شهرسازی ومعماران استان لرستان

دراجرای بندپنج ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده 42آیین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشورمصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران به استحضارمی رساندشورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 17/11/1379طرح جامع شهرنورآباد را که در اجرای بند(2)ازماده (3)قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن ،توسط این وزارتخانه تهیه ودرتاریخ 28/7/1378درشورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بودرابررسی وبارعایت اصلاحیه ای به شرح زیر مورد تصویب نهایی قرارداد.
شورای عالی باتوجه به سیاستهای خودمبنی برجلوگیری ازافزایش محدوده شهرها مقررنمود،حدودصدهکتارازاراضی واقع درشمال وجنوب ازمحدوده پیشنهادی طرح خارج وباحفظ وتصویب کاربریهای پیشنهادی درطرح در محدوده استحفاظی شهرواقع ومطابق قوانین ومقررات حاکم برمحدودههای استحفاظی اقدام گردد.
نقشه محدوده توسط دبیرخانه شورای عالی باهماهنگی مشاور واستان اصلاح وهمراه اسنادطرح ابلاغ خواهدشد.
ضروری می داند ازمشارکت موثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی درفرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نمود وامید است بااجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری وسایردستگاههای ذیربط درتوسعه وعمران زمینه کالبدی موزون شهروتوسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن مالا"آسایش ورفاه وسلامت محیط زیست شهروندان شهرنورآباد بیش ازپیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرتاپایان دوره طرح (1388)معادل 000/70نفردرمحدوده ای به وسعت 8/755هکتارشامل کاربریهای مورد نیازساکنان شهر(باتراکم ناخالص 6/92)نفردرهکتاروتراکم مسکونی خالص 3/333نفردرهکتار)تهیه شده است .
خواهشمنداست دستورفرمائیدمراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر وشهردارمحترم مربوط وسایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد ومدارک طرح متعاقبا"جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر ودبیر شورای عالی - جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :