جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 54703/ 24172ه 1/12/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 30/11/1379با توجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی ،موضوع نامه شماره 3112 ه/ب مورخ 17/11/1379 تصویب نمود:

درماده (5)آیین نامه اجرایی ماده (61)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 22547/ت 23197ه مورخ 31/5/1379،عبارت ((باتوجه به میزان پیشرفت کار))بعدازکلمه ((بررسی ))اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :