جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 319-ق 24/8/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 32445/19930مورخ 20/6/1378دولت درمورداصلاح تبصره (2) ماده (1)وبند(ج )ماده (5)قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشورکه درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 8/8/1379مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است ،دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی
شماره 37470 30/8/1379
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
قانون اصلاح تبصره (2)ماده (1)وبند(ج )ماده (5)قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشورکه درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 16/8/1379 به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 319-ق مورخ 24/8/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد0
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده -تبصره (2)ماده (1)وبند(ج )ماده (5)قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور-مصوب 12/2/1375-به شرح زیراصلاح می شود: 1-تبصره 2-دفترآموزش مداوم پزشکی ،دانشگاهها،سازمان نظام پزشکی وانجمنهای علمی تخصصی می توانندبانظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وبطورادواری ،تازه های علوم پزشکی راازطریق نشریه ای که بادریافت هزینه های مربوط دراختیارحرفه های پزشکی وپیراپزشکی وحرف وابسته موضوع این ماده قرارمی دهد،به اطلاع جامعه پزشکی کشوربرساند0
2-عبارت "وفروش کتب ونشریات ادواری "به انتهای بند(ج )ماده (5) قانون مذکوراضافه می گردد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ هشتم آبان ماده یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 16/8/1379به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :