جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 313 -ق 24/8/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 58730/21649مورخ 16/5/1379دولت درخصوص موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی که درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ 10/8/1379مجلس شورای اسلامی عیناتصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است ،دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می شود0
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی
شماره 37467 30/8/1379
وزارت اموراقتصادی ودارایی
قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی که درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 16/8/1379به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 313-ق مورخ 24/8/1379واصل گردیده است ،به پیوست اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور-سیدمحمدخاتمی
قانون موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی ماده واحده -موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه وپانزده ماده ویک پروتکل به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسنادآن داده می شود0

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی

مقدمه :

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی که ازاین پس مشترکا"طرفهای متعاهد"وهرکدام به تنهایی "طرف متعاهد"نامیده می شوند باعلاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی درجهت تامین منافع هردو دولت ،
باهدف به کارگیری منابع اقتصادی وامکانات بالقوه خوددرامرسرمایه گذاری ونیزایجادوحفظشرایطمساعدبرای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهددرقلمرویکدیگر،
وباتاییدلزوم تشویق وحمایت ازسرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهددرقلمرویکدیگر،به شرح زیرتوافق نمودند:
ماده 1-تعاریف :
ازنظراین موافقتنامه معانی اصطلاحات به کاررفته به شرح زیرخواهدبود:
1-اصطلاح "سرمایه گذاری "عبارت ازهرنوع مال یادارایی است که توسط سرمایه گذاران یکی ازطرفهای متعاهددرقلمروطبق قوانین ومقررات طرف متعاهددیگر(که ازاین پس طرف متعاهدسرمایه پذیرخوانده می شود) به کارگرفته شودازجمله مواردزیر:
الف -اموال منقول وغیرمنقول وحقوق مربوط به آنها0
ب -سهام یاهرنوع مشارکت درشرکتها0
پ پول وهرگونه مطالبات قابل وصول 0
ت -حقوق مالکیت معنوی وصنعتی ازقبیل حق اختراع ،نمونه های بهره وری ، طرحهایانمونه های صنعتی ،علائم واسامی تجاری ،دانش فنی وحسن شهرت تجاری 0
ث -حق اکتشاف ،استخراج یابهره برداری ازمنابع طبیعی 0 هرگونه تغییردرشکل سرمایه کذاری داراییها،مشروط به تصویب آن توسط مقامهای صلاحیتدارکشوری که سرمایه گذاری درآن انجام می شود، ماهیت آنهابه عنوان سرمایه گذاری تغییرنمی دهد0
2-اصطلاح "سرمایه گذاران "عبارت ازاشخاص زیراست که درچهارچوب این موافقتنامه درقلمروطرف متعاهددیگرسرمایه کذاری کنند:
الف -اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک ازطرفهای متعاهداتباع آن طرف متعاهدبشمارآیندوتابعیت طرف متعاهدسرمایه پذیررادارانباشند
ب -اشخاص حقوقی هریک ازطرفهای متعاهدکه به موجب قوانین همان طرف متعاهدتاسیس شده ومرکزاداره یامرکزاصلی فعالیتهای آنهادر قلمروطرف متعاهدمزبورقرارداشته باشد0
3-اصطلاح "عواید"به معنی وجوهی است که به طورقانونی ازسرمایه گذاری حاصل شده باشدازجمله سودحاصل ازسرمایه گذاری ،سودسهام ،کارمزدو حق الامتیاز0
4-اصطلاح "قلمرو"به معنی مناطقی است که حسب موردتحت حاکمیت یا صلاحیت هریک ازطرفهای متعاهدقرارداردوشامل مناطق دریایی مربوط آنهانیزمی شود0
ماده 2-تشویق سرمایه گذاری :
1-هریک ازطرفهای متعاهدسرمایه گذاران خودرابه سرمایه گذاری در قلمروطرف متعاهددیگرتشویق خواهدکرد0
2-هریک ازطرفهای متعاهددرحدودقوانین ومقررات خودزمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهددیگردرقلمروخود فراهم خواهدآورد0
ماده 3-پذیرش سرمایه گذاری :
1-هریک ازطرفهای متعاهدبارعایت قوانین ومقررات خودنسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی وحقوقی طرف متعاهددیگردرقلمروخوداقدام خواهدکرد0
2-هریک ازطرفهای متعاهدپس ازپذیرش سرمایه گذاری ،کلیه مجوزهایی راکه طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبورلازم است اعطاءخواهدکرد0
ماده 4-حمایت ازسرمایه گذاری :
1-سرمایه گذاریهاوعوایدسرمایه گذاران هریک ازطرفهای متعاهددر قلمروطرف متعاهددیگرازحمایت کامل قانونی طرف متعاهدسرمایه پذیر ورفتارمنصفانه ای که ازرفتاراعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خودیاسرمایه گذاران هرکشورثالث درشرایط مشابه نامساعدترنباشد، برخوردارخواهدبود0
2-چنانچه هریک ازطرفهای متعاهدبه موجب یک موافقتنامه موجودیاآتی راجع به تاسیس منطقه آزادتجاری ،اتحادیه گمرکی ،بازارمشترک یا نهادمنطقه ای مشابه ویابه موجب هرقانون داخلی که تمامایاعمدتا مربوط به مالیات باشد،یابه موجب یک موافقتنامه راجع به اجتناب ازاخذمالیات مضاعف ،حقوق ومزایای خاصی رابه سرمایه گذاران هر کشورثالث اعطاءکرده ویادرآینده اعطاءکند،ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبوربه سرمایه گذاران طرف متعاهددیگرنخواهدبود0
ماده 5-شرایط مساعدتر:
قطع نظرازشروط مقرردراین موافقتنامه ،شرایط مساعدتری که میان هر یک ازطرفهای متعاهدویک سرمایه گذارطرف متعاهددیگرموردتوافق قرار گرفته یاقرار ،قابل اعمال خواهدبود0
ماده 6-مصادره وجبران خسارت :
1-سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک ازطرفهای متعاهدتوسط طرف متعاهددیگرملی ،مصادره وسلب مالکیت نخواهدشدویاتحت تدابیرمشابه قرارنخواهدگرفت ،مگرآنکه اقدامات مزبوربرای اهداف عمومی ،به موجب فرآیندقانونی ،به روش غیرتبعیض آمیزودرمقابل پرداخت غرامت سریع موثرومناسب انجام پذیرد0
2-میزان جبران خسارت بایدمعادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل ازملی شده ،مصادره یاسلب مالکیت باشد0
ماده 7-زیانها:
1-سرمایه گذاران هریک ازطرفهای متعاهدکه سرمایه گذاریهای آنها به علت مخامصه مسلحانه ،انقلاب یاحالت اضطراری مشابه درقلمروطرف متعاهددچارخسارت شود،ازرفتاری که نسبت به رفتارطرف متعاهدمزبور باسرمایه گذاران خودیاسرمایه گذاران هرکشورثالث نامساعدترنباشد، برخوردارخواهندبود.
2بدون عدول ازمقررات بند(1)این ماده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که درهریک ازموقعیتهای ذکرشده درآن بنددرقلمروطرف متعاهددیگر دچارخسارت ناشی ازمواردزیرشوند:
الف مصادره اموال آنهاتوسطنیروهایامقامهای طرف متعاهداخیرالذکر،یا ب تخریب اموال آنهاتوسط نیروهایامقامهای طرف اخیرالذکرکه درجریان عمل جمگی صورت نگرفته یاناشی ازضرورت موقعیت نباشد، بایدازاعاده مال یاجبران خسارت کافی برخوردارشوند0
ماده 8-بازگشت وانتقال سرمایه :
1-هریک ازطرفهای متعاهدطبق قوانین ومقررات خودوباحسن نیت اجاره خواهددادکه درموردسرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیربه صورت آزادوبدون تاخیربه خارج ازقلمروآن انجام شود:
الف -عواید،
ب -مبالغ حاصل ازفروش ویاتصفیه تمام یاقسمتی ازسرمایه گذاری ،
پ -حق الامتیازهاوحق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری ،
ت -مبالغ پرداخت شده به موجب مواد(6)ویا(7)این موافقتنامه ،
ث -اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ،مشروط برآنکه ازمحل عملکردسرمایه گذاری پرداخت شود،
ج -حقوق ماهیانه ودستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذارکه پروانه کارمرتبط باآن سرمایه گذاری درقلمروطرف متعاهدسرمایه پذیر راداراباشند،
چ -وجوه پرداختی ناشی ازتصمیم مرجع مذکوردرماده (12)0
2 -انتقالات فوق بایدبه ارزقابل تبدیل وبه نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد0
3-سرمایه گذاروطرف متعاهدسرمایه پذیرمی تواننددرخصوص چگونگی بازگشت ویاانتقال موضوع این ماده به نحودیگری توافق کنند0
ماده 9-جانشینی :
هرگاه یک ازطرفهای متعاهدیاموسسه تعیین شده توسط آن درچهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قراردادبیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایده گذارشود:
الف -جانشینی مزبورتوسط طرف متعاهددیگرمعتبرشناخته خواهدشد،
ب -جانشین مستحق حقوقی بیش ازآنچه سرمایه گذاراستحقاق آن راداشته است ،نخواهدبود،
پ -اختلافات میان جانشین وطرف متعاهدسرمایه پذیربراساس ماده (12) این موافقتنامه حل وفصل خواهدشد0
ماده 10-رعایت تعهدات :
هریک ازطرفهای متعاهدرعایت تعهداتی راکه درارتباط باسرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی وحقوقی طرف متعاهددیگرتقبل نموده است ،تضمین می نماید
ماده 11-دامنه شمول موافقتنامه :
این موافقتنامه درموردسرمایه گذاریهایی اعمال می شودکه به تصویب مرجع صلاحیتدارطرف متعاهدسرمایه پذیربرسد0
مرجع صلاحیتدارجمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران می باشد0
این موافقتنامه همچنین ،مشروط به تصویب مقام صلاحیتدارطرف متعاهدی که سرمایه گذاری درقلمرواوانجام شده است ،درموردسرمایه گذاریهای که قبل ازتاریخ لازم الاجراءشدن این موافقتنامه انجام شده اندقابل اعمال است امادرمورداختلافاتی که ازتاریخ لازم الاجراءشدن این موافقتنامه ایجادشده اعمال نخواهدشد0
ماده 12-حل وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهدوسرمایه گذار طرف متعاهددیگر
1-چنانچه اختلافی میان طرف متعاهدسرمایه پذیروسرمایه گذارطرف متعاهددیگردرباره یک سرمایه گذاری بروزکند،طرف متعاهدسرمایه پذیر وسرمایه گذاردرابتداءتلاش خواهندکردکه اختلاف راازطریق مذاکره و مشاوره وبه صورت دوستانه حل وفصل کنند0
2-چنانچه طرف متعاهدسرمایه پذیروسرمایه گذارنتوانندظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعابه دیگری به توافق برسند،هریک ازآنهامی تواند اختلاف راضمن رعایت قوانین ومقررات مربوط خودبه یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج دربند(4)زیرارجاع کند0
3-هراختلافی که به داوری ارجاع شودازصلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهدبود0بااین وجودمقاداین بندمانع ازآن نخواهدبودکه محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند0
4-طرف متعاهدسرمایه پذیریاسرمایه گذارطرف متعاهددیگرهرکدام که بخواهنداختلافی رابه داوری ارجاع کنند،بایدضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داورمنتخب خودرامعرفی نمایند0طرف دیگربایدظرف مدت شصت روزازتاریخ دریافت اطلاعیه مذکورنسبت ره معرفی یک داوراقدام کندوداوران منتخب بایدظرف مدت شصت روزازتاریخ آخرین انتخاب ، سرداورراتعیین کنند0چنانچه هریک ازطرفهاظرف مدت مقررداورخودرا تعیین نکندویاداوران منتخب ظرف مدت مذکوردرموردانتخاب سرداور به توافق نرسندهریک ازطرفهامی تواندازدبیرکل دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی بخواهدکه حسب موردداورطرف ممتنع یا سرداور راتعیین نماید0درهرصورت سرداوربایدازاتباع کشوری انتخاب شودکه درزمان انتخاب باطرفهای متعاهدروابط سیاسی دارد0
5-حکم داوری برای طرفین اختلاف قطعی والزام آورخواهدبود0هرطرف متعاهدبایدبرطبق قوانین ومقررات خودحکم صادرشده راتنفیذنماید0
ماده 13-حل وفصل اختلاف بین طرفهای متعاهد:
1-کلیه اختلافات ناشی ازاجرایاتفسیراین موافقتنامه یامرتبط باآن ، ابتداازطریق مذاکره وبه طوردوستانه حل وفصل خواهدشد0درصورت عدم توافق ،هریک ازطرفهای متعاهدمی تواندبارعایت قوانین ومقررات مربوط خود،ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعهددیگر،موضوع رابه هیات داوری سه نفره مرکب ازدوداورمنتخب طرفهای متعاهدویک سرداور ارجاع نماید0
درصورت ارجاع امربه داوری ،هریک ازطرفهای متعاهدظرف مدت شصت روز ازتاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داوراقدام می کندوداوران منتخب طرفهای متعاهدظرف مدت شصت روزازتاریخ انتخاب ،سرداور را تعیین خواهندکرد0چنانچه هریک ازطرفهای متعاهدظرف مدت مقررداور خودراتعیین نکندویاداوران منتخب ظرف مدت مذکوردرموردانتخاب سر- داوربه توافق نرسند،هریک ازطرفهای متعاهدمی تواندازرئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهدکه حسب موردداورطرف ممتنع یاسرداور راتعیین نماید0سرداوربایددرهرصورت تابعیت کشوری راداراباشدکه درزمان انتخاب باطرفهای متعاهدروابط سیاسی دارد0
2-درمواردی که سرداوربایدتوسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شودچنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری ازانجام وظیفه معذوریاتبعه یکی ازطرفهای متعاهدباشد،انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهدشدوچنانچه معاون رئیس نیزازانجام وظیفه مذکورمعذور یاتبعه یکی ازطرفهای متعاهدباشداین انتاصب توسط عضوارشددیوان که تابعیت هیچ یک ازطرفهای متعاهدرانداشته باشدانجام خواهدشد0 3-هیات داوری باتوجه به سایرمواردی که طرفهای متعاهدتوافق نموده اند آیین ومحل داوری راتعیین خواهدنمود0
4-تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهدلازم الاتباع است 0
5-دیوان داوری برطبق این موافقتنامه واصول حقوق بین الملل درمورد اختلاف تصمیم گیری خواهدکرد0
6-دیوان داوری بایدبااکثریت آرااتخاذتصمیم نماید0
7-هرطرف متعاهدبایدهزینه های عضوخوددردیوان داوری ونمایندگی خود رادرجریان داوری پرداخت نماید0هزینه سرداوروسایرهزینه هابایدبه طورمساوی توسط طرفهای متعاهدپرداخت شود0درهرحال دیوان داوری می توانددررای خودمقررنمایدکه نسبت بیشتری ازهزینه هاتوسز یکی ازدوطرف متعاهدپرداخت شود0
ماده 14-اعتبارموافقتنامه :
1-طرفهای متعاهدالزامات مربوط قانون اساسی خودرابرای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام خواهندداد0
2-این موافقتنامه سی روزپس ازتاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهدبه طرف متعاهددیگرمبنی براینکه اقدامات لازم راطبق قوانین ومقررات خوددرباره لازم الاجراشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موصع اجراگذارده خواهدشد0پس از مدت مزبوراین موافقتنامه همچنان معتبرخواهدماند،مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهدشش ماه قبل ازخاتمه یافسخ آن ،موضوع رابه طورکتبی به اطلاع طرف متعاهددیگربرساند0
3-پس ازانقضای مدت اعتباریافسخ این موافقتنامه ،مفادآن درمورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود0
4-شرایط این موافقتنامه می تواندازطریق مذاکره بین طرفهای متعاهد اصلاح شود،ظرفهای متعاهدالزامات مربوط قانون اساسی خودرابرای لازم الاجراءشدن چنین اصلاحاتی انجام خواهندداد0چنین اصلاحاتی با مبادله یادداشت بین آنهالازم الاجراءخواهندشد0
ماده 15-زبان وتعدادمتون :
این موافقتنامه دردونسخه به زبانهای فارسی وانگلیسی تنظیم شده و هردومتن ازاعتباریکسان برخوردارخواهندبود0
این موافقتنامه درپروتوریادرتاریخ دوازدهم آبان 1367مطابق با سوم نوامبر1997به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی رسید0
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آفریقای جنوبی
پروتکل
همزمان باامضای موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی ،طرفهای متعاهدهمچنین درموردمقررات ذیل که جزءلاینفک موافقتنامه تلقی خواهدشدموافقت نمودند:
ماده 4مکرر:
مقررات ماده (4)نبایدبه گونه ای تعبیرشودکه جمهوری آفریقای جنوبی رامتعهدنمایدکه امتیازهرگونه رفتار،اولویت یامزیت ناشی ازموارد زیررابه سرمایه گذاران طرف متعاهددیگرتسری دهد،
1-هرگونه تعهدی که ممکن است جمهوری آفریقای جنوبی درقبال موسسات توسعه اقتصادی خارجی پذیرفته باشد0
2-هرگونه قانون یااقدامات دیگری که برطبق ماده (9)قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی مصوب 1996میلادی برابربا1375هجری شمسی (قانون شماره 108سال 1996میلادی برابریا1375هجری شمسی )به منظور تحقق اصل برابری درقلمروآن اتخاذشده است یابرای حمایت یاارتقای اشخاص یاطبقاتی ازاشخاص که دراثرتبعیض غیرمنصفانه محروم بوده اند وضع شده است 0
این پروتکل دردونسخه به زبانهای فارسی وانگلیسی تنظیم شده است وهردومتن ازاعتباریکسان برخوردارخواهندبود0 این پروتکل درپرتوریادرتاریخ دوازدهم آبان 1376مطابق باسوم نوامبر1997به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی رسید0
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وپانزده ماده ویک پروتکل درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 16/8/1379به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :