جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 38215/ت 23739ه - 30/8/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ 25/8/1379باتوجه به نظررییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2891ه /ب مورخ10/8/1379تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی جزء(2)بند(الف )وبندهای (ب )،(ج )و(ه )تبصره (4)قانون بودجه سال 1379کل کشور(موضوع تصویب نامه شماره 22491/ت 23350ه مورخ 31/5/1379به شرح زیراصلاح می شود:

درسطرهای اول وسوم ماده (2)آیین نامه یادشده عبارت "دارای 60 سال سن ویابیشتر"حذف وعبارت "بالای 60سال سن "جانشین آن می شود
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :