جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 3585-ق 15/12/1378
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوب 23/6/1376مجلس شورای اسلامی که دوفوریت آن درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/10/1378تصویب شده بود،درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 26/10/1378مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب گردیدبه دلیل عدم اظهارنظرشورای نگهبان درمهلت مقرردراصل نودوهفتم (97)قانون اساسی وماده (86)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ودراجرای یکصدوبیست وسوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری
شمراه 68058 25/12/1378
وزارت صنایع
قانون اصلاح قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوب 23/6/1376مجلس شورای اسلامی که درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست وششم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب وبدون وصول نظرشورای نگهبان درمهلت مقرردراصل نودوهفتم (97)قانون اساسی وماده (86)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 3585-ق مورخ 15/12/1378واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد0
رییس جمهور-سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - دولت موظف است حداقل سالیانه چهارهزار(4000)دستگاه خودروی سواری پیکان به صورت خارج ازنوبت به جانبازان متقاضی پنجاه درصد(50%)وبه بالاکه به خاطرجانباری برای تردداحتیاج به خودروی شخصی دارندواگذارنماید0
تبصره 1-نظام بانکی موظف است شصت درصد(60%)بهای هرخودرورابا تقاضای جانبازواخذسفته به عنوان وثیقه وباتعهدبنیادمستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی برکسراقساط بدهی ازمستمری جانبازبه صورت تسهیلات پرداخت نمایدومعادل آن رادراقساط متناسب باحقوق آنان دریافت نماید0بنیادمذکورمجازاست اقساط بدهی راازمستمری جانبازکسرنماید0
تبصره 2-چهل درصد(40%)سهم دولت ازمحل ردیف 102204قسمت چهارم قانون بودجه سالهای 1379به بعدتحت عنوان بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی پرداخت شودتسهیلات وکمک به خریدخودروبرای جانبازان پنجاه درصد(50%)وبه بالاپرداخت می شود0
تبصره 3-آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه تشخیص جانبازان مشمول ،تعیین اولویت ها،نحوه بازپرداخت اقساط ،نحوه تحویل ، بهای خودرووسایرملاحظات ذی ارتباط توسط بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی باهماهنگی وزارت صنایع وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد0
قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ بیست وششم دیماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب گردید0نظرشورای نگهبان درمهلت مقرردراصل نودوهفتم (97) قانون اساسی وماده (86)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی -علی اکبرناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :