جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 70400/ت 22671ه 28/12/1378
وزارت فرهنگ وآموزش عالی -وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی - سازمان برنامه وبودجه

هیات وزیران درجلسه مورخ 25/12/1378بنابه پیشنهادمشترک شماره 17453/و مورخ 23/12/1378وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی ، بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه وبه استناد بند(ک )تبصره (17) قانون بودجه سال 1378کل کشور،آیین نامه اجرایی بندیادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی دولتی وغیردولتی می توانند برحسب موردپس ازکسب مجوزازیکی ازوزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،بارعایت مفاداین آیین نامه ، نسبت به پذیرش متقاضیان غیرایرانی یادانشجویان ایرانی که درسایر کشورهامشغول به تحصیل هستند،اقدام نمایند0
ماده 2-بررسی صلاحیت علمی متقاضیان غیرایرانی درچهارچوب ضوابط و دستورالعملهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ووزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی خواهدرسید،بر عهده دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی پذیرنده است 0
ماده 3-بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان غیرایرانی توسط وزارت فرهنگ وآموزش عالی به صورت متمرکزوبراساس ضوابط مصوب انجام خواهدشد0
ماده 4-کلیه دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده مکلف به گذراندن دوره زبان فارسی طبق سرفصلهای مصوب وزارت فرهنگ وآموزش عالی ، دریکی ازمراکزی که آن وزارت تعیین خواهدکرد،می باشند0
ماده 5-شهریه تحصیل دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده درسال 1378،به صورت ارزی وحداقل برابربامبالغ مندرج درجدول شماره (1) پیوست آیین نامه می باشد0
تبصره 1-حداقل شهریه این پذیرفته شدگان درسالهای تحصیلی بعد،بر اساس هزینه های جاری دانشگاهها،ازسوی وزیران فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تعیین خواهدشد0
تبصره 2-هزینه های مربوط به تسهیلات رفاهی (ازجمله خوابگاه ،غذا و000)به طورجداگانه ازسوی دانشگاه تعیین ودریافت خواهدشد0
تبصره 3-میزان اخذشهریه علاوه برحداقل مندرج درجدول (1)وهزینه های مربوط به تسهیلات رفاهی می بایدبه تصویب هیات امنای دانشگاه پذیرنده برسد0
ماده 6-شهریه ارزی دانشجویان به حسابی که ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هردانشگاه پذیرنده به طورجداگانه افتتاح می شود،واریزوبه عنوان سهمیه ارزی آن دانشگاه ،علاوه برسهمیه تخصیص یافته جاری وعمرانی ،تلقی می گردد0دانشگاه می تواندازاین سهمیه ارزی برای خریدخارجی کالایاخدمات استفاده نمایدودرصورت تمایل براساس نرخ واریزنامه ای ،درآمدحاصل شده رابه ریال تبدیل وبه حساب درآمداختصاصی خودواریزکند0
ماده 7-پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل دردانشگاههاو موسسه های آموزش عالی خارج ازکشوربه دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی داخل کشورمصوب دویست ونودونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 28/3/1374برحسب موردتوسط معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ وآموزش عالی ویامعاونت دانشجویی وفرهنگی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به صورت متمرکزصورت می پذیرد0پذیرش این دانشجویان دردانشگاه آزاداسلامی نیزتابع مصوبه فوق والحاقیه ماده (16)این آیین نامه مصوب جلسه (302)شورای عالی برنامه ریزی می باشد0
ماده 8-شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی ازدانشگاههاوموسسه های آموزش عالی دولتی خارج ازکشوربه دانشگاههای داخل کشورمطابق با پیوست شماره (2)این آیین نامه به صورت ریالی بوده وبایدبه حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه پذیرنده واریزشود0
ماده 9-درآمدارزی وریالی حاصل ازپذیرش دانشجویان غیرایرانی و یاانتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج ازکشور،بایددر دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی درقالب بودجه تفصیلی به مصارف زیربرسد:
الف -پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی ایرانی وغیرایرانی ،
ب -تکمیل وتجهیزآزمایشگاهها،کارگاههاواماکن آموزشی ،
پ -برگزاری سمینارهای علمی داخلی وبین المللی ،
ت -پرداخت حق عضویت ویاشرکت درمجامع علمی داخلی وبین المللی ،
ث -تهیه کتب ومجلات علمی ازمراکزداخل یاخارج ازکشور،
ج -انجام تبلیغات ومعرفی دانشگاه یاموسسات آموزشی درسطح بین المللی
به منظورجذب متقاضیان غیرایرانی ،
چ -مهیانمودن امکانات پذیرش واقامت دانشجویان غیرایرانی ،
ح -پرداخت هزینه عضویت درشبکه های ارتباطی بین المللی وفراهم آوردن تجهیزات موردنیاز،
خ -پرداخت هزینه مامورتهای خارج ازکشور،
د -انجام سایرهزینه های مربوط به جذب وپذیرش دانشجویان غیرایرانی ،
ماده 10-پذیرش دانشجویان غیرایرانی ویادانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل دردانشگاههاوموسسه های آموزش عالی خارج ازکشوربه صورت میهمان برای یک یاچندنیمسال تحصیلی ،بارعایت ضوابط مندرج دراین آیین نامه مجازمی باشد0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :