جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 15879/ت 23164ه 25/4/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/4/1379بنابه پیشنهادشماره 719-494/ 105مورخ 19/4 1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبه استناد ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-و جزء5بند(د)تبصره (8)وبند(ف )تبصره (10)قانون بودجه سال 1379کل کشورتصویب نمود:
1-حداکثرفوق العاده جذب مستخدمان دستگاههای مشمول ماده یک نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح زیرپرداخت می شود:
-مدیرکل هفتادرصد (70%)حقوق وفوق العاده شغل
-معاون مدیرکل شصت درصد(60%)حقوق وفوق العاده شغل
-رییس اداره پنجاه درصد(50%)حقوق وفوق العاده شغل
-کارشناس پنجاه درصد(50%)حقوق وفوق العاده شغل
-سایرمشاغل سی وپنج درصد(35%)حقوق وفوق العاده شغل
تبصره 1-فوق العاده جذب کارکنان رسته اداری ومالی وخدماتی وزارت آموزش وپرورش (سایرمشاغل )به میزان هفتاددرصد(70%)حقوق (حقوق مبنابه علاوه افزایشهای سنواتی )آنان پرداخت می گردد0
تبصره 2-فوق العاده جذب معاونان سازمانهایی که درتشکیلات مصوب پستهای تحت سرپرستی آنان مدیرکل می باشدحداکثرهشتاددرصد(80%) حقوق وفوق العاده شغل تعیین می گردد0
2-حداکثرفوق العاده جذب مشمولان تصویب نامه شماره 23608/ت 15623ه مورخ 20/3/1375به میزان ده درصد(10%)افزایش می یابد0
3-چنانچه فوق العاده جذب مستخدماتی که براساس مصوبات خاص تعیین شده است بیش ازمیزان مقرردراین تصویب نامه باشد،براساس مصوبات قبلی اقدام خواهدشد0
4-فوق العاده جذب موضوع این تصویب نامه مشمول حداکثرحقوق مستخدمان شاغل که هرسال تعین می گرددنمی باشد0
5-افزایشهای موضوع این تصویب نامه درموردمستخدمانی که مشمول دریافت حداقل حقوق موضوع ماده (8)لایحه قانونی مربوط به حداکثر وحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت -مصوب 1358 می باشند،علاوه برمابه التفاوت ناشی ازفوق العاده های موردعمل فعلی برقراروپرداخت خواهدشد0
6-ازتاریخ اجرای این تصویب نامه ،تصویب نامه شماره 35849/ت 14579ه مورخ 9/11/1374وبندهای "پ "،"ت "،"ث "تصویب نامه شماره 21134/ت 13443ه مورخ 4/2/1374لغومی گردد0
7-اعتبارموردنیازافزایش فوق العاده جذب موضوع این تصویب نامه ازمحل اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت فوق العاده کارانه تامین می گرددوکلیه ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه دردستگاههای اجرایی لغومی گردد0
8-کارکنان دادگستری جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته به قوه قضایی ازشمول این تصویب نامه خارج می باشند0
9-تاریخ اجرای بندهای فوق الذکراز1/1/1379تعیین می گردد0
10-به شورای حقوق ودستمزداجازه داده می شودبه منظورایجادهماهنگی بین فوق العاده شغل کارکنان دولت باکارکنان شاغل درواحدهای اداری وزارت آموزش وپرورش فوق العاده شغل رسته های مختلف شغلی رااز1/6/1379به میزان بیست وپنج درصد(25%)افزایش دهد0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :